Upozornění pro vlastníky lesa

Upozornění na zákonou povinnost vlastníků lesa

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor Životniho prostředí, jako orgán státni správy lesů, se na Vás obrací – v souvislosti s loňským a předloňským významným obdobím sucha a následnou očekávanou gradací kůrovců – s nádsledujícím upozorněním:
Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnoženi kůrovců v lesich a tim vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastniky lesů v součinnosti s odborným lesnim hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy z tohoto období, je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31.3. je nezbytné zpracovat do 31.5.2017, nejpozději však před výletem dospělců z napadeného dříví.

Celý text je možné najít na úřední desce.