Výběrové řízení

Veřejná výzva – oznámení o vyhlášeném výběrovém řízení
Obec Jamné vyhlašuje veřejnou výzvu dle § 6 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů na obsazení funkce

odborný referent – matrikář/ka, účetní

Místo výkonu práce:

Obecní úřad Jamné Pracovní poměr na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: leden 2018 (½ úvazek), od června 2018 plný úvazek Platová třída odpovídající druhu práce: 9

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

1. Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
2. dosáhla věku 18 let
3. je způsobilá k právním úkonům
4. je bezúhonná
5. ovládá jednací jazyk
6. splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem
7. možnost vysílání na pracovní cesty, pracovní úvazek 40 hodin (pondělí a středa do 17 h)

Požadavky zaměstnavatele:
1. Stupeň vzdělání – minimálně úplné střední ukončené maturitní zkouškou
2. znalost práce na PC
3. znalost podvojného účetnictví a DPH
4. znalost účetnictví územně samosprávných celků výhodou
5. znalost zákona o obcích
6. schopnost zvládnout psychickou zátěž
7. vysoké pracovní nasazení, samostatnost, důslednost a komunikativnost

Přihláška musí obsahovat:
–  jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis zájemce,
– k přihlášce zájemce připojí: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením, úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
–  přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obálce doručí zájemce k rukám starosty, Obec Jamné, Jamné 2,  PSČ 588 27 Jamné u Jihlavy nejpozději 13. 10. 2017 do 12.00 hod.

Doplňující informace k veřejné výzvě podá ing. Aleš Weselý, starosta obce, tel.: 724 179 274