INFORMACE K ZAPLACENÍ POPLATKU

Informace k zaplacení poplatku za komunální odpad

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů je každý občan povinen zaplatit poplatek. Od 1. 1. 2021 činí výše poplatku 300,– Kč za 1 osobu na rok, u rekreačních objektů je roční poplatek stanoven na 300,– Kč za 1 objekt. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za psa  činí 150,– Kč, majitel psa starší 65 let uhradí 100,– Kč.

Číslo účtu Obce Nížkov 6121751/0100, variabilní symbol = číslo popisné.