Pravidla pro používání sportoviště

 

Osvětlené nové hřiště za sokolovnou

Provozní řád  hřiště

vydává Obec Nížkov za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže v obci Nížkov a jeho blízkém okolí.

 

Článek I – Povinnosti uživatele

1. Každý uživatel je povinen se seznámit před započetím sportovní činnosti s provozním řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.

2. Uživatel je povinen si převzít sportoviště: zkontrolovat jeho stav a případně zjištěné závady ihned oznámit provozovateli nebo správci hřiště. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání areálu.

3. Herní prvky – univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis. Při ostatních sportech musí být sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky. Uživatel si herní prvky připraví a uklidí dle pokynů. Sportovní zařízení a pomůcky nelze po ploše tahat, ale musí se pouze nosit.

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště.

5. Po ukončení užívání je uživatel povinen provést úpravu hrací plochy dle pokynů a předat klíče pověřenému zástupci provozovatele (správci).

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli nebo správci hřiště.

 

Článek II – Využívání hřiště

1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Obec Nížkov, Nížkov 107, 592 12 Nížkov (dále jen provozovatel).

2. Hřiště je určeno k výuce tělesné výchovy a provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.), a atletice.

3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec (starší 18 let) nebo skupina (z níž alespoň jeden je starší 18 let) po dohodě se správcem hřiště.

 

Článek III – Provoz a správa hřiště

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídají správci hřiště pan Vystrčil Jiří a pan Filip Tomáš.

2. Ve dnech školního vyučování je provozní doba od 7 do 15 hodin vyhrazena Základní škole Nížkov.

3. Další provozní doba víceúčelového hřiště:

– dny školního vyučování od 15 do 22 hodin

– dny pracovního volna a v období školních prázdnin od 7 do 22 hodin dle závazných objednávek.

4. Objednávky

zajišťuje správce hřiště osobně nebo na telefonních číslech: pan      Vystrčil Jiří – telefon 725 149 459  

                                                                                                                Filip Tomáš – telefon 777 869 919

5. Využívání hřiště se sjednává na dobu po 30 minutách, hrací doba je maximálně 2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit pouze v případě, že nejsou žádní další zájemci o rezervaci hřiště.

6. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

7. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

 

Článek IV – Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování zařízení, oplocení a plochy celého areálu.

2. V této souvislosti zde platí zákaz:

–  odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,

– vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, tretry, boty s černou
podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou),

–  manipulace s ostrými předměty,

– jízdy na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích a podobných
předmětech, které by mohly hřiště poškodit,

-  vstupu dětem a mladistvým do 18 let bez dohledu osoby starší 18 let,

-  vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu,

–  přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,

-  konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu,

–  používání nápojů na bázi Coly (Coca – Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.),

–  vstupu podnapilým osobám,

-  kouření v celém areálu,

–  rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,

–  trhat a odcizovat květiny, plody stromů a lámat větve nebo jinak poškozovat stromy
a keře v areálu hřiště,

–  vstupu se zvířaty,

–  odhazování žvýkaček.

3. Není dovolen přístup na zakryté doskočiště a roznášení písku na běžeckou dráhu.

4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí). Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením (mimo atletickou dráhu).

5. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. Uživatel po celou dobu činnosti koná s vědomím plné vlastní odpovědnosti.

6. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

7. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

8. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích. Využívání sportoviště je pouze na vlastní nebezpečí uživatele.

9. Za škodu či zcizení osobních věcí uživatelů provozovatel nezodpovídá.

 

Čl. V – Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje – li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště nebo provozovateli areálu.

Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Pokud zjistíte poškození vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně provozovateli hřiště nebo Policii ČR.

 

Jan Vlček – starosta