Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov - 14. 12. 2023

Číslo jednací: 2023/Z12

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍŽKOV,
konaného dne 14. 12. 2023 od 19:00 hodin
v obecním domě Nížkov č. p. 18

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Nížkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Mgr. Bohuslavem Musilem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Bohuslav Musil (starosta), David Toufar (místostarosta), Bohuslav Brukner, Bohuslav Eliáš, Ing. Jana Fiksová, Miroslav Landa, Bc. Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Jiří Eduard Špaček, Miroslav Štohanzl

Nepřítomný zastupitel:
Ing. Zdeněk Jeřábek, Petr Novotný, Petr Šurnický, Kamil Vejvoda, Bc. Pavel Závodný

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
 2. Informace kontrolního a finančního výboru
 3. Dohoda o provozování pouťových atrakcí v roce 2024
 4. Odkanalizování místních částí Buková a Špinov
 5. Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – odměňování členů zastupitelstva
 6. Návrh koncepce restaurování božích muk č. 1
 7. Ostatní, diskuze, závěr

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání

A. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva byla předsedajícím určena Ing. Jana Fiksová, ověřovateli zápisu byli stanoveni Miroslav Štohanzl a Bohuslav Brukner. Pro kontrolu počtů při hlasování byl určen Bohuslav Brukner.

B. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. Žádné další návrhy na doplnění vzneseny nebyly. Předsedající dal tedy hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje program zasedání zastupitelstva, jak je uvedeno výše.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/2023/Z12 bylo schváleno.

2. Informace kontrolního a finančního výboru

Předsedající informoval členy zastupitelstva obce, že proběhly sezení kontrolního a finančního výboru obce. Oba výbory seznámily zastupitelstvo se svými zjištěními.

Jiří E. Špaček za kontrolní výbor seznámil členy zastupitelstva s body, kterými se zabývali, jednalo se o: kontrolu dotací pro Sokol Nížkov na vchod do budovy a pro farnost Nížkov na opravu krovu kostela, hospodaření v rámci pronájmu nebytových prostor, zápisy z rad, usnesení ze zastupitelstva, stížnosti občanů. Tyto body byly následně okomentovány předsedajícím.

Finanční výbor (odprezentoval Bc. Zdeněk Mokrý) se zabýval kontrolou přijatých faktur za probíhající rekonstrukci MŠ, kontrolou investic na termínovaných vkladech a následnou diskusí, aktuálním stavem probíhajících dotací a pojištěním majetku obce.

Předsedající poděkoval oběma výborům za jejich činnost.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení

3. Dohoda o provozování pouťových atrakcí v roce 2024

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem dohody o provozování pouťových atrakcí v roce 2024 s panem Františkem Hubeným. Oproti předešlým rokům dojde ke zvýšení nájmu na 25 tis. Kč (tato částka by měla pokrýt náklady na uzavírku a pronájem silnice), atrakce budou stejné jako loňský rok, bude zdražena jízda na autodromu o 10 Kč, tj. na 50 Kč/autíčko, ostatní atrakce zůstanou v cenách obvyklých. Dohoda bude uzavřena opět na 1 rok. Žádný další zájemce nabídku na provozování atrakcí v roce 2024 nezaslal.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje uzavření dohody o provozování pouťových atrakcí v roce 2024 s provozovatelem Františkem Hubeným, Dobronín č.p. 361, 588 12 Dobronín.

Usnesení č. 2/2023/Z12 bylo schváleno.

4. Odkanalizování místních částí Buková a Špinov

Předsedající informoval zastupitele obce o tom, že Rada obce zadala vytvoření studie na odkanalizování místních částí Buková a Špinov. Vytvoření studie bylo zadáno přes SVAK firmě VH atelier, spol. s r. o. 
Zabývali se 3 možnými variantami:

 1. Odkanalizování Bukové a Špinova samostatně na ČOV do Nížkova přetlakem
 2. Odkanalizování ze Špinova do Bukové a tam odtud na ČOV do Nížkova
 3. Odkanalizování Bukové na ČOV do Nížkova a Špinov samostatně vybudováním nových domovních čistíren odpadních vod u jednotlivých nemovitostí.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k diskusi nad jednotlivými variantami studie (kterou měli zastupitelé k dispozici předem) a informoval o potřebě rozhodnout, která varianta má být dále zpracovávána. Další diskutovanou věcí byla kapacita ČOV s nutností rekonstrukce. Jedná se o velmi nákladnou záležitost, kterou je možno realizovat pouze za podpory formou dotací. Pro vybranou variantu bude vypracována projektová dokumentace. Jakmile bude projekt schválen, budeme s realizací čekat na vypsání a výši dotace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje investiční záměr odkanalizování místních částí Bukové a Špinova ve variantě I. dle zpracované studie společností VH atelier, spol. s r. o.
Zastupitelstvo obce Nížkov dále schvaluje zadání projektové dokumentace na odkanalizování místních částí Bukové a Špinova v uvedené variantě.

Byl vznešen protinávrh od Jiřího E. Špačka, a to na odložení rozhodnutí zastupitelstva obce Nížkov na další jednání pro možnost vyjádřit se obyvatelům obce Špinov.

2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje odložení rozhodnutí zastupitelstva obce Nížkov na další jednání pro možnost vyjádřit se obyvatelům obce Špinov.

Usnesení č. 3/2023/Z12 nebylo schváleno.

Hlasování o 1. návrhu:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje investiční záměr odkanalizování místních částí Bukové a Špinova ve variantě I. dle zpracované studie společností VH atelier, spol. s r. o..
Zastupitelstvo obce Nížkov dále schvaluje zadání projektové dokumentace na odkanalizování místních částí Bukové a Špinova v uvedené variantě.

Usnesení č. 4/2023/Z12 bylo schváleno.

5. Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů –
odměňování členů zastupitelstva

Předsedající informoval členy zastupitelstva obce, že se se změnou zákona mění i odměňování členům zastupitelstva. Pokud dojde k podpisu/schválení zákona, vejde v platnost od 1.1.2024. U uvolněných zastupitelů dochází k navýšení odměny automaticky. U neuvolněných zastupitelů je výše odměn na zvážení a rozhodnutí zastupitelstev, proto vyzval předsedající k diskusi a zamyšlení do příštího zasedání.

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí, bez přijatého usnesení.

6. Návrh koncepce restaurování božích muk č. 1

Předsedající seznámil členy zastupitelstva obce s návrhem koncepce na restaurování božích muk č. 1 (naproti ZD Nížkov), které jsou na seznamu chráněných památek. Nabízí se 2 varianty:

 1. Zachování aktuální podoby – kalkulace restaurování od restaurátora Martina Kovaříka je na částku 112 800 Kč bez DPH. Pokud bude restaurování povoleno, 15.1.2024 by měl vybíhat dotační titul na památky Národního památkového ústavu, o který bychom mohli zažádat.
 2. Původní podoba s lucernou – zde je odhadovaná částka cca 160 000 Kč bez DPH.

Varianta restaurování se odvíjí od rozhodnutí památkového úřadu. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k diskusi nad možnými variantami oprav.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje realizaci restaurování Božích muk, parc. č. 978/3 a dopracování záměru pro 2. boží muka, parc. č. 1691/15. Pokud možno s dopracováním původní varianty (plus lucerna).

Usnesení č. 5/2023/Z12 bylo schváleno.

7. Ostatní, diskuze, závěr

Předsedající seznámil zastupitelstvo s následujícími skutečnostmi:

 • Proběhla matriční kontrola – bez závad.
 • Proběhla kontrola životního prostředí – bez závad.
 • Opět visí na úřední desce aukční vyhláška na prodej nemovitého majetku - pozemku stavební parcely č. 282/5 o výměře 5m2 .
 • Proběhlo jednání s AVE o svozu komunálního odpadu – dojde ke zdražení cca 7 % na komunálním odpadu a cca 4 % na tříděném odpadu. Největším problémem je biologický odpad v popelnicích. Budeme se snažit rozmístit více kontejnerů na větve, trávu atd., čímž můžeme být schopni snížit až o 1/3 tonáž komunálního odpadu.
 • Došlo ke změně sběrného místa na oleje – aktuálně na OÚ.
 • Finišuje se příprava projektové dokumentace na sběrný dvůr a čeká se na dotaci.
 • Na chodníky je dokumentace také téměř hotová, dotace by měla být na jaře.
 • Proběhlo jednání se SVAK ohledně založení energetického společenství

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí, bez přijatého usnesení.

Předpokládaný termín dalšího setkání zastupitelstva obce je 11. 1. 2024.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 18. 12. 2023

Zapisovatel: Ing. Jana Fiksová v. r.

Ověřovatelé: Miroslav Štohanzl v. r., Bohuslav Brukner v. r.

 

Přílohy:

2023_12_14 Z12 Zápis ze zasedání zastupitelstva - WEB Typ: PDF dokument, Velikost: 217.88 kB

Datum sejmutí: 24. 2. 2024 Zodpovídá: Správce webu

Úřad

Hlášení rozhlasu


Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kostel sv. Mikuláše - pohled zhora

Mobilní aplikace

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru