Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov - 21. 3. 2024

Číslo jednací: 2024/Z3

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍŽKOV,

konaného dne 21. 3. 2024 od 19:00 hodin

v obecním domě Nížkov  č. p. 18

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Nížkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Mgr. Bohuslavem Musilem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Bohuslav Musil (starosta), David Toufar (místostarosta), Bohuslav Brukner, Bohuslav Eliáš, Ing. Jana Fiksová, Ing. Zdeněk Jeřábek, Miroslav Landa, Petr Němec, Petr Novotný, Jiří Eduard Špaček, Miroslav Štohanzl, Bc. Pavel Závodný

Nepřítomný zastupitelé:
Bc. Zdeněk Mokrý, Petr Šurnický, Kamil Vejvoda

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
 2. Účetní závěrka obce Nížkov za rok 2023
 3. Závěrečný účet obce Nížkov za rok 2023
 4. Kroniky obce Nížkov
 5. Restaurování božích muk – informace
 6. Zlatý erb
 7. Pouť Nížkov
 8. Veřejná schůze, obnovitelné zdroje – VTE
 9. Program rozvoje obce
 10. Ostatní, diskuse, závěr

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

A. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva byla předsedajícím určena Ing. Jana Fiksová, ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Zdeněk Jeřábek a Miroslav Landa.   Pro kontrolu počtů při hlasování byl určen Miroslav Landa.

B. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. Žádné další návrhy na doplnění vzneseny nebyly. Předsedající dal tedy hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje program zasedání zastupitelstva, jak je uvedeno výše.

Usnesení č. 1/2024/Z3 bylo schváleno.

2. Účetní závěrka obce Nížkov za rok 2023

Předsedající seznámil členy zastupitelstva obce s účetní závěrkou obce Nížkov za rok 2023. Účetní závěrka byla řádně vyvěšena na úřední desce od 5. 3. 2024 po dobu 15 dnů. Bylo konzultováno s předsedou finančního výboru s doporučením účetní závěrku obce schválit. V navržené rozpravě se nikdo k tématu nevyjádřil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje účetní závěrku obce Nížkov za rok 2023 bez výhrad.

Usnesení č. 2/2024/Z3 bylo schváleno.

3. Závěrečný účet obce Nížkov za rok 2023

Předsedající obce seznámil zastupitelstvo obce se závěrečným účtem obce Nížkov za rok 2023.  Opět byl dát prostor k vyjádření finančnímu a kontrolnímu výboru. V navržené rozpravě se k tématu nikdo nevyjádřil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje závěrečný účet obce Nížkov za rok 2023 bez výhrad.

Usnesení č. 3/2024/Z3 bylo schváleno.

4. Kroniky obce Nížkov

Předsedající vyzval zastupitele k vyjádření se, zda kroniky obce Nížkov nechat uloženy na OÚ Nížkov, tak jak je v současné době, nebo využít nabídky Státního archivu, který by je rád uložil ve Státním archivu s pobočkou ve Žďáru nad Sázavou s tím, že by nám kroniky zadarmo zdigitalizovali. Kroniky se poté stávají majetkem státu, budou chráněny tak, jak mají, v digitální podobě budeme mít k dispozici, můžeme si je zapůjčit na významné události, jinak budou k nahlédnutí pro studijní účely v archivu v ZR.

K tématu se vyjádřil Ing. Zdeněk Jeřábek (kronikář), který souhlasí s tím, aby byly umístěny v archivu. Vidí výhodu ve zdigitalizování a v bezpečném uložení, odkud nemohou kroniky nikam zmizet. Kroniky jsou ve velmi dobrém stavu, nejstarší z roku 1906.

Zastupitelé se v rozpravě souhlasně vyjádřili s tomu, aby byly kroniky umístěny do Státního archivu a pověřili starostu, aby pokračoval v jednání a získal přesné podmínky archivace a způsobu digitalizace (zda je součástí i přepis), možnost zveřejnění.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení a pověřuje starostu a kronikáře o vyjednání přesných podmínek předání kronik, archivace a digitálního zpracování.

5. Restaurování božích muk – informace

Předsedající informoval zastupitelstvo o aktuálním stavu restaurování. Harmonogram pro:

1. boží muka – zahájení prací v dubnu 2024, měly by být hotovy do listopadu 2024, dotace je řádně podána, není jisté, zda dotaci získáme, nicméně bylo rozhodnuto, že bude restaurováno i bez získané dotace.

2. boží muka jsou komplikovanější – žádost byla opět podána, dotační program byl během hodiny naplněn, skončili jsme 30. pod čarou, tzn. že pravděpodobně dotaci nedostaneme, nicméně opět jsme schválili realizaci i bez dotací. Zástupci firmy IPI s.r.o., kteří zpracovávali dotaci, však upozornili za skutečnost, že do těchto dotací bývají často peníze doplněny.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

6. Zlatý erb

Předsedající informoval zastupitelstvo o získání 2 ocenění, které jsme obdrželi v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky obce Zlatý erb. Obec Nížkov se umístila v krajském kole soutěže Zlatý erb na 1. místě v kategorii „Cena veřejnosti“ a na 3. místě v kategorii „Nejlepší webový postál obce, která není ORP“ – hodnoceno komisí odborníků. Velké poděkování patří Jiřímu E. Špačkovi, jakožto správci webu, který na tom odvedl velký kus práce a do soutěže nás přihlásil.

Předsedající dále informoval o tom, že Ing. Zdeněk Jeřábek vytváří další publikaci „V obrazech“ – tentokrát pro obec Buková (možná se Špinovem, pokud se podaří sehnat nějaké materiály). Nechaly se dotisknout dřívější publikace. Dále vytvořil Ing. Zdeněk Jeřábek Turistickou příručku výletů po okolí, což bude opět vydáno. Dále vytvořil Jiří E. Špaček turistickou vizitku a známku pro Nížkov. Dle jednání rady obce budou vizitky ke koupi na OÚ, další potom v kostnici (návrhem je dát k dispozici za dobrovolný poplatek, získané finanční prostředky by šly do kostnice zpět).

Cca v červnu by měl být hotový dokument o kostnicích od doc. Lišky, kde je věnován čas i naší kostnici.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

7. Pouť Nížkov

Předsedající krátce shrnul informace týkající se organizace poutě. Provozovateli atrakcí bylo zvýšeno nájemné o 5 tis. Kč, atrakce budou stejné jako minulý rok, pouze dojde ke zdražení autodromu o 10 Kč/autíčko. Bylo získáno povolení pro uzavření komunikace a k přesunu autobusové zastávky, dopravní značení provede firma VYZNAč, s.r.o.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

8. Veřejná schůze, obnovitelné zdroje – VTE

Předsedající informoval členy zastupitelstva o předběžně domluveném termínu pro veřejnou schůzi (16.4.), kterého by se účastnil i zástupce ČEZu. Nicméně téma je aktuálně velmi diskutované na všech výjezdních schůzích. I přesto, že je před domluven termín, poprosil o odložení schůze s občany na pozdější termín. Důvodem je, že se začínají množit stanoviska krajského úřadu, bylo by vhodné počkat na opravdové stanovisko Odboru životního prostředí Kraje Vysočina, stanovení možných lokalit pro umístění (mělo by být na konci března). Není co uspěchat.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

9. Program rozvoje obce

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s tím, že končí akční plány. Je třeba do akčních plánů a programu rozvoje obce sáhnout a vypracovat pro následující roky. Akční plán by měl navazovat na program rozvoje obce. Tak, aby byl kvalitní, musí na něm pracovat co nejvíc lidí. Hlavním koordinátorem akce by byla opět Mgr. M. N., která jej zpracovávala v předešlých obdobích a má zájem se účastnit. Strategický plán rozvoje obce obsahuje aktuálně různé okruhy a problematiky jako analytická část, dopravní a technická infrastruktura, veřejný prostor, občanská vybavenost, cestovní ruch a efektivní úřad, SWOT analýzu. Předsedající odprezentoval návrh na rozdělení koordinačních skupin tak, aby bylo zapojeno co nejvíce lidí (zastupitelé, příp. další lidé, kteří se k dané problematice mohou vyjádřit) a vyzval zastupitele, aby se zamysleli, jestli máme všechny skupiny, jestli nějakou nepřidat, jestli všichni souhlasí s rozčleněním do skupin, příp. dal možnost zapojit se do jakékoliv jiné pracovní skupiny (vyjádření do 14 dnů).

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

10. Ostatní, diskuse, závěr

 • Proběhla kolaudační prohlídka rekonstrukce vodovodu – aktuálně již v Nížkově není žádný starý vodovod. Kanalizace jsou v dobrém stavu.
 • Probíhá před projekční fáze odkanalizování Špinova a Bukové.
 • FVE
  • bylo zahájeno výběrové řízení, rada rozhodla o uzavřeném výběrovém řízení, bylo osloveno 6 firem, proběhla technická prohlídka, jedna firma podala námitku k projektové dokumentaci týkající se rozmístění panelů, projektanti přislíbili přepracování projektu. Musí posoudit projektanti a ti, co vedou veřejnou zakázku.
  • Jiří E. Špaček vznesl dotaz, proč se rada obce rozhodla pro uzavřené výběrové řízení a byly osloveny jen některé firmy. Vnímá jako nedostatek, že jedinou podmínkou pro výběr je cena, ve výběrovém řízení chybí kvalitativní kritéria. Nesouhlasí s aktuální formou projektu FVE, vznesl obavu, že není zachován energetický management a projekt není takový, jaký byl prezentován při schvalování realizace v zastupitelstvu. Dotace nemá být pouze jediný důvod pořízení. Měli bychom využít příležitost dostavby školky a v místě výroby také vytvořit spotřebu el. energie (ohřev užit. vody). V době přebytku zbytečně nezatěžovat distr. síť. Stavební projekt dostavby školky by se měl při finalizaci upravit tak, aby odpovídal moderním standardům a školka poskytla kvalitní prostředí.
   Předsedající vysvětlil, že formu uzavřeného výběrového řízení zvolili na základě platné legislativy a doporučení společnosti zplnomocněné ke zprostředkování veřejné zakázky. Jedná se o zakázku malého rozsahu.
 • Probíhají úpravy na výletišti.
 • Byly zahájeny práce na výstavbě stavebních parcel v Bukové a na přeložce plynu vedle hlavní komunikace.
 • Byla dokončena legislativní příprava 2 parcel ve Špinově.

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí, bez přijatého usnesení.

 

Předpokládaný termín dalšího setkání zastupitelstva obce je 25. 4. 2024.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 26. 3. 2024

Zapisovatel:   Ing. Jana Fiksová, v.r.
Ověřovatelé:  Ing. Zdeněk Jeřábek, v.r., Miroslav Landa, v.r.

 

Přílohy:

2024_03_21_Z3 - Zápis ze zasedání zastupitelstva - WEB Typ: PDF dokument, Velikost: 236.52 kB

Zodpovídá: Správce webu

Úřad

Hlášení rozhlasu


Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obecní ples | 2024

Mobilní aplikace

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru