Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov - 22. 2. 2024

Číslo jednací: 2024/Z2

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍŽKOV,
konaného dne 22. 2. 2023 od 19:00 hodin
v obecním domě Nížkov  č. p. 18

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Nížkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Mgr. Bohuslavem Musilem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Bohuslav Musil (starosta), Bohuslav Brukner, Bohuslav Eliáš, Ing. Jana Fiksová, Ing. Zdeněk Jeřábek, Miroslav Landa, Bc. Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Petr Novotný, Jiří Eduard Špaček, Miroslav Štohanzl, Bc. Pavel Závodný (příchod 19:15 hod.)

Nepřítomný zastupitelé:
Petr Šurnický, Kamil Vejvoda, David Toufar

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
 2. Prostor pro občasné využití pro výuku ve venkovním prostředí, workoutový park
 3. Obnovitelné zdroje energie
 4. Memorandum o koordinovaném přístupu při přípravě a budování OZE
 5. Pošta Partner
 6. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2023
 7. Novela zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
 8. Ostatní, diskuze, závěr

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

A. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva byla předsedajícím určena Ing. Jana Fiksová, ověřovateli zápisu byli schváleni Bc. Zdeněk Mokrý a Jiří Eduard Špaček.  Pro kontrolu počtů při hlasování byl určen Bc. Zdeněk Mokrý.

B. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. Žádné další návrhy na doplnění vzneseny nebyly. Předsedající dal tedy hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje program zasedání zastupitelstva, jak je uvedeno výše.

Usnesení č. 1/2024/Z2 bylo schváleno.

2. Prostor pro občasné využití pro výuku ve venkovním prostředí, workoutový park

Předsedající připomněl zastupitelům, že tyto body byly již několikrát projednávány. Původně jsme řešili jako „venkovní učebnu“, nicméně v takovém případě je posuzováno krajskou hygienou jako standardní učebna podle standardních vyhlášek, a proto není z hygienických důvodů schválitelná v té podobě, co chceme. Byla nalezena cesta, a to změnou názvu a užívání na „Prostor pro občasné využití pro výuku ve venkovním prostředí“, tak už není posuzováno jako standardní učebna a projekt je schválitelný. Součástí projektu je workoutový park, jak jsme již projednávali a schválili. Jakmile se podařilo získat souhlasné stanovisko od krajské hygieny k výkonu projektu, bylo zažádáno o stavební povolení, které již máme. Nyní bude vypsána veřejná soutěž pro výstavbu.

Máme možnost podat žádost do dotačního programu MAS Českomoravské pomezí – dotace pro školní projekty až 95 % z uznatelných nákladů projektu. Je třeba schválit realizaci dané akce s podáním žádosti do uvedeného dotačního programu. Termín pro podání žádosti je 5. 3. 2024. Rada obce schválila smlouvu se společností IPI s.r.o. pro vyřízení dotace.

Prostor by měl sloužit k příležitostnému využití primárně pro výuku přírodních věd a environmentální výchovy.

Byla otevřena diskuse. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce výstavby „Prostoru pro občasnou výuku ve ven-kovním prostředí – ZŠ“, dle položkového rozpočtu v celkové částce 1 567 452 Kč. Zastupitel-stvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy MAS Českomoravské pomezí – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2024 včetně spolufinancování projektu ve stanovené výši.

Usnesení č. 2/2024/Z2 bylo schváleno.

(Přišel Bc. Pavel Závodný – 19:15 hod.)

3. Obnovitelné zdroje energie

Byl přizván zástupce společnosti ČEZ, která má investorský záměr v podobě větrných elektráren v naší lokalitě a jedná se svazkem obcí Přibyslavska. Zástupce krátce představil potenciální záměr výstavby větrných elektráren na Vysočině. Společnost ČEZ preferuje spolupráci tzv. společného podniku, tzn. pokud by se obec rozhodla, že do projektu chce jít, podepsala by se smlouva o spolupráci. Obci by z toho plynul podíl na zisku – cca 5 % ročně po zdanění (při předpokládané udržitelnosti 25 let by mohlo být cca 500 tis. Kč, nicméně záleží na řadě proměnných – změna cen energii, pojištění atd.). Zvažují zde výstavbu strojů Enercon E138 (výška věže 110–130 m, celková výška stroje s lopatkou nahoře až 200 m, základový prstenec cca 22 m). Jediný stroj tohoto typu je v ČR k vidění na Svitavsku, vyrobí cca jako dva stroje ve Věžnici. Projekty trvají cca 5 – 6 let.

Po prezentaci byl dán prostor pro diskusi a dotazy zastupitelům a přísedícím z řad občanů. Přísedícími byli tentokrát převážně občané okolních vesnic, kteří měli cílené dotazy na zástupce firmy ČEZ. Předsedající shrnul fakta – „elektrárny tu na Vysočině budou, jen je otázka, jestli na našem území nebo vedle“. Tato nabídka od ČEZ nicméně nemá s komunitní energetikou nic společného, případný zisk půjde obci, jedná se čistě o investorskou záležitost obcí, nikdy nedojde ke zlevňování energie občanům, neboť zákon o energetickém společenství je teprve v procesu.

Výsledkem je návrh na uspořádání veřejné besedy s místními občany, neboť se jedná o záležitost, která se týká všech a je třeba získat informace, jaký mají místní občané k danému tématu větrných elektráren na našem území názor.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

4. Memorandum o koordinovaném přístupu při přípravě a budování OZE

Předsedající v souvislosti s OZE informoval o připravovaném memorandu mikroregionu Přibyslavska týkajícího se koordinovaného přístupu při přípravě a budování OZE. Potenciální zúčastněné obce dostaly dokument memoranda, který mají do konce února připomínkovat. Následně bude předložené ke schválení. Nicméně obec Nížkov je součástí mikroregionu Polensko a svazku obcí Žďárska, a proto je potřeba zjistit, jak se danému tématu staví i tyto mikroregiony. V rámci mikroregionu.

Z diskuse vyplynulo, že je třeba neodkladně začít připravovat anketu a veřejnou debatu pro místní občany, abychom znali jejich vnímání a názor na tuto problematiku.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení, dále pověřuje starostu a radu obce k přípravě veřejné schůze na téma obnovitelné zdroje – větrné elektrárny.

5. Pošta Partner

Předsedající informoval zastupitelstvo o tom, že potenciální zájemce o provozování pošty Partner v naší obci doposud nepředložil žádné podrobnější informace, jak by byla pošta konkrétně provozována. Nebyl zjištěn další zájemce o provozování pošty Partner. Dále předsedající zmínil, že se informoval v okolních vesnicích, kde ve většině případů taktéž neodsouhlasili. Vzhledem k tomu, že pošta v Nížkově je stále poštou povinnou (pokud nezvolíme jinou cestu), navrhuje přiklonit se k rozhodnutí z 7. 9. 2023, kdy bylo přijato zastupitelstvem usnesení č. 8/2023/Z7 „Zastupitelstvo obce zamítá zřízení pobočky pošty Partner dle nabídky České pošty.“ a ponechání pošty v současné podobě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce opětovně zamítá spolupráci pošty Partner a přiklání se k dřívějšímu ustanovení č. 8/2023/Z7 ze dne 7. 9. 2023 „Zastupitelstvo obce zamítá zřízení pobočky pošty Partner dle nabídky České pošty.“.

Usnesení č. 3/2024/Z2 bylo schváleno.

6. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2023

Předsedající informoval zastupitelstvo o tom, že závěrečné přezkoumání hospodaření za rok 2023 proběhlo 8. 2. 2024. Výsledek závěrečného přezkoumání – bez připomínek a jakýchkoliv pochybení.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

7. Novela zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

Předsedající informoval zastupitelstvo o tom, že od 1. 1. 2024 došlo ke změnám v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

8. Ostatní, diskuse, závěr

Předsedající seznámil zastupitelstvo s následujícími skutečnostmi:

 • Školka - ​​​​Práce probíhají, jak mají. Nicméně vznikají vícenáklady jako výměna starých oken za nová, doplnění dlažby, chybějící nacenění truhlářských prací v položkovém rozpočtu – parapety, nábytek povinný ke kolaudaci apod. Zastupitelstvo vyslovilo jednohlasný souhlas pro realizaci všech potřebných vícenákladů.
 • Studie odpadové hospodaření - Na základě rozhodnutí rady byla zadána studie.
 • Technické a digitální mapy obce - Byli osloveni potencionální zájemci k podání nabídek. Cílem je zajištění provozu obecního geografického informačního systému pro splnění zákonných povinností. Součástí je také portál pro občany a vedení obce pro efektivnější správu majetku.
 • Rekonstrukce výletiště - Byla započata rekonstrukce výletiště. Začíná se budovat střešní konstrukce k záchodům, úpravy hromosvodu, ošetření dřeva na stávající konstrukci, vyvedení elektřiny, dále poptány firmy na rozšíření přídlažby. Financování z rozpočtu na úpravy výletiště.
 • Les - Dočišťují se lokální místa, byl stanoven pěstební plán na celý rok s LDO Přibyslav – plánuje se jarní výsadba cca 20 000 ks stromků, celou provede LDO Přibyslav vč. vyžínání za účasti obecních zaměstnanců.
 • Pouť - Termín 14. 4. 2024, dohoda je schválená, byla zadaná uzavírka trasy firmě VYZNAč, s.r.o. (uzavírka bude stát cca 25 tis. Kč).
 • Obecní ples - Výtěžek půjde za spolky, které se na plesu podílely. Všem, kdo se podíleli, patří velké poděkování. Kapela předběžně zarezervována na příští rok (druhý víkend v únoru).

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí, bez přijatého usnesení.

 

Předpokládaný termín dalšího setkání zastupitelstva obce je 21. 3.2024

Zasedání bylo ukončeno ve 21:35 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 27. 2. 2024

Zapisovatel:   Ing. Jana Fiksová, v. r.
Ověřovatelé:  Bc. Zdeněk Mokrý, v. r., Jiří Eduard Špaček, v. r.

 

Přílohy:

2024_02_22 Z2 - Zápis ze zasedání zastupitelstva - WEB Typ: PDF dokument, Velikost: 221.24 kB

Zodpovídá: Správce webu

Úřad

Hlášení rozhlasu


Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obecní ples | 2024

Mobilní aplikace

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru