Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov - 23. 1. 2024

Číslo jednací: 2024/Z1

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍŽKOV,
konaného dne 23. 1. 2024 od 19:00 hodin
v obecním domě Nížkov č. p. 18

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Nížkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Mgr. Bohuslavem Musilem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Bohuslav Musil (starosta), David Toufar (místostarosta), Bohuslav Brukner, Bohuslav Eliáš, Ing. Jana Fiksová, Ing. Zdeněk Jeřábek, Bc. Zdeněk Mokrý, Petr Novotný, Jiří Eduard Špaček, Bc. Pavel Závodný

Nepřítomný zastupitel:
Miroslav Landa, Petr Němec, Miroslav Štohanzl, Petr Šurnický, Kamil Vejvoda

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
 2. Pošta Partner
 3. Dohoda o provedení práce se zastupiteli
 4. Odměny neuvolněných zastupitelů obce
 5. Restaurování božích muk č. 2 par. č. 1691/15
 6. Rozpočtové opatření
 7. Žádost o finanční podporu na rok 2024 – Centrum Zdislava
 8. Zhodnocení rezervních finančních prostředků obce
 9. Informace o termínu konečného přezkoumání hospodaření za rok 2023
 10. Ostatní, diskuze, závěr

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání

A. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva byla předsedajícím určena Ing. Jana Fiksová, ověřovateli zápisu byli schváleni Bohuslav Eliáš a Bc. Pavel Závodný. Pro kontrolu počtů při hlasování byl určen Bc. Pavel Závodný.

B. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. Žádné další návrhy na doplnění vzneseny nebyly. Předsedající dal tedy hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje program zasedání zastupitelstva, jak je uvedeno výše.

Usnesení č. 1/2024/Z1 bylo schváleno.

2. Pošta Partner

Předsedající informoval členy zastupitelstva o obnoveném jednání týkajícím se zřízení pošty Partner v obci. Tento bod byl projednáván již 7. 9. 2023, kdy bylo přijato zastupitelstvem usnesení č. 8/2023/Z7 „Zastupitelstvo obce zamítá zřízení pobočky pošty Partner dle nabídky České pošty.“
Nicméně situace se stále vyvíjí. Rada byla opět oslovena zástupci pošty Partner.
Na zasedání zastupitelstva byl přizván zástupce pošty Partner – key account manažer Mgr. Ondřej Kunhart Žajdlík MBA, MSc. a paní H. S. (která má zájem provozovat v Nížkově poštu Partner jako 3. osoba) s prezentací, co obnáší převod standardní pošty na poštu Partner.
Zastupitelstvo se shodlo, že je třeba získat podrobnější informace o tom, jak by byla pošta ze strany provozovatele (3. osoby – podnik. subjektu) provozována atd.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení, o dalším postupu bude rozhodnuto na dalším zasedání po získání podrobnějších informacích.

3. Dohoda o provedení práce se zastupiteli

Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, že někteří neuvolnění členové zastupitelstva vykonávají pro obec práce nad rámec svých povinností a je třeba opět odsouhlasit vznik pracovně právního vztahu pro rok 2024 mezi obcí a neuvolněnými členy zastupitelstva obce Nížkov – Bohuslavem Bruknerem, Kamilem Vejvodou, Ing. Zdeňkem Jeřábkem, Ing. Janou Fiksovou a Jiřím Eduardem Špačkem.

Bylo navrženo zachovat stávající podmínky pro uzavření dohody o provedení práce stanovené v roce 2023.

 • maximální počet odpracovaných hodin dle zákona - 300 hod.
 • odměna za hodinu práce - 200 Kč.

V rozpravě se všichni členové zastupitelstva obce vyslovili pro vznik pracovně právního
vztahu dle navrhovaných podmínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s neuvolněným
zastupitelem obce Bohuslavem Bruknerem za podmínek uvedených výše.

Usnesení č. 2/2024/Z1 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem obce Kamilem Vejvodou za podmínek uvedených výše.

Usnesení č. 3/2024/Z1 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem obce Ing. Zdeňkem Jeřábkem za podmínek uvedených výše.

Usnesení č. 4/2024/Z1 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem obce Ing. Janou Fiksovou za podmínek uvedených výše.

Usnesení č. 5/2024/Z1 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem obce Jiřím Eduardem Špačkem za podmínek uvedených výše.

Usnesení č. 6/2024/Z1 bylo schváleno.

4. Odměny neuvolněných zastupitelů obce

Předsedající seznámil zastupitelstvo se sdělením Ministerstva vnitra o vyhlášení nové výše základny pro výpočet odměn členům zastupitelstev územních samosprávních celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. U uvolněných zastupitelů obce dochází k valorizaci odměn automaticky, u neuvolněných zastupitelů nevzniká nárok na odměnu automaticky, o navýšení musí rozhodnout zastupitelstvo s přihlédnutím ke stanoveným maximálním částkám (získaným násobkem základny a koeficientu z přílohy zákona) – viz. tabulka Ministerstva vnitra.
Vzhledem k částkám uvedeným v tabulce odprezentoval předsedající na návrh rady navýšení odměn, a to následovně: člen zastupitelstva 1300 Kč (max. výše dle zákona 1986 Kč), člen zastupitelstva + člen výboru 1500 Kč (max. výše dle zákona 3296 Kč), člen zastupitelstva + předseda výboru 1700 Kč (max. výše dle zákona 3972 Kč), člen rady 4000 Kč (max. výše dle zákona 20 745 Kč), místostarosta 16 000 Kč (max. výše dle zákona 35 870 Kč). Předsedající vyzval k diskusi a následně dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1300 Kč/měsíc, s účinností od 1. února 2024.

Usnesení č. 7/2024/Z1 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a člena finančního/kontrolního výboru ve výši 1500 Kč/měsíc, s účinností od 1. února 2024.

Usnesení č. 8/2024/Z1 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedy finančního/kontrolního výboru ve výši 1700 Kč/měsíc, s účinností od 1. února 2024.

Usnesení č. 9/2024/Z1 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 4000 Kč/měsíc, s účinností od 1. února 2024.

Usnesení č. 10/2024/Z1 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 16 000 Kč/měsíc, s účinností od 1. února 2024.

Usnesení č. 11/2024/Z1 bylo schváleno.

5. Restaurování božích muk č. 2 par. č. 1691/15

Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyjádřením Národního památkového ústavu k restaurování božích muk č. 1, parc. č. 978/3 (u ZD), které podléhají Národnímu památkovému ústavu jako chráněná památka.
Restaurování s novým rokem přešlo z 15 % DPH na 21 % DPH, byl schválený rozpočet cca 160 000 Kč bez DPH, nyní tedy přesná kalkulace 187 913 Kč vč. DPH. Možno zažádat o 50 % dotaci v programu FV02918 – Program na obnovu kulturních památek. Rada obce schválila smlouvu o dílo s ak. sochařem a restaurátorem Martinem Kovaříkem a zprostředkování dotace společností IPI s.r.o.

Následně byl dán prostor k vyjádření zastupitelům, zda akci realizovat i v případě, že dotaci nezískáme.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu na restaurování božích muk č. 1, parc. č. 978/3, na částku 187 913 Kč vč. DPH, pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci v programu FV02918 – Program na obnovu kulturních památek. Realizace akce není podmíněna získáním dotace.

Usnesení č. 12/2024/Z1 bylo schváleno.

Dále byl vypracován projekt restaurátorských prací na obnovu božích muk č. 2, parc. č. 1691/15, kde je aktuálně na původním podstavci umístěn novodobý jednoduchý kříž. Původně se jednalo o dvojče božích muk č. 1. V případě zrekonstruování se zřejmě bude jednat o jediná boží muka tohoto typu v ČR, díky své specifické základně. Restaurátorské práce byly vyčísleny na 282 220 Kč vč. DPH. Zde možnost zažádat o dotaci MZE z dotačního programu Podpora údržby a obnovy stávajících památkových staveb a objektů kulturněhistorických hodnot až 70 % z uznatelných nákladů zpět. Žádosti se podávají od 1. 2. 2024. Zpracováním žádosti a závěrečné zprávy bude příp. opět pověřena společnosti IPI, s.r.o. Restaurátorské práce předběžně domluveny opět s ak. sochařem a restaurátorem Martinem Kovaříkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje restaurování božích muk č. 2, parc. č. 1691/15, v celkové částce rozpočtu 268 220 Kč vč. DPH, pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci MZE v programu 129666 – Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturněhistorických hodnot. Akce bude realizována i bez získání dotačního titulu.

Usnesení č. 13/2024/Z1 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření

Předsedající informoval členy zastupitelstva obce, že bude třeba vzhledem k plánovanému restaurování božích muk vytvořit rozpočtové opatření č. 2/2024 s navýšením o 300 000 Kč na pořízení, zachování, obnovu hodnot kulturního povědomí, restaurování sakrálních památek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2024.

Usnesení č. 14/2024/Z1 bylo schváleno.

7. Žádost o finanční podporu na rok 2024 – Centrum Zdislava

Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí Centra Zdislava, Nové Město na Moravě, o finanční podporu na rok 2024. V rozpočtu je počítáno s příspěvkem 20 000 Kč pro Centrum Zdislava. V letošním roce žádá Centrum Zdislava o 68 834 Kč. Doporučením předsedajícího a rady je dodržet rozpočet a podepsat veřejnoprávní smlouvu na 20 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotační příspěvek Centru Zdislava, Radnická 350, Nové Město na Moravě ve výši 20 000 Kč pro rok 2024.

Usnesení č. 15/2024/Z1 bylo schváleno.

8. Zhodnocení rezervních finančních prostředků obce

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s aktuálním stavem finančních prostředků. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2022 byl 34 090 049Kč, k 31. 12. 2023 - 45 290 581,73 Kč (meziroční rozdíl je tedy +11 200 532,73 Kč). Zúročení na termínovaných vkladech přineslo 1 372 000 Kč.
Bylo diskutováno, jak s volnými finančními prostředky dále naložit. Nabízí se opět termínované vklady ČNB a termínované vklady KB, kde v současné době probíhá jednání. KB nabízí aktuálně termínované vklady s max. výší 3 mil. Kč, počet neomezený, úroková sazba u tříměsíčních vkladů 5,25 % p. a., u šestiměsíčních 5 % p. a..
Následně byl představen návrh dalšího zhodnocení finančních prostředků na termínovaných vkladech ČNB a KB, který byl předem konzultován s předsedou finančního výboru a to následovně:

 • Termínovaný vklad u ČNB – 11 000 000 Kč s úrokem 5,0 % p. a. na 6 měsíců (v případě potřeby možno vybrat okamžitě)
 • Termínované vklady u KB
  • 7 x 3 000 000 Kč s úrokem 5,2 % p. a. na 6 měsíců
  • 2 x 2 000 000 Kč s úrokem 5,2 % p. a. na 6 měsíců

K 17. 2. 2024 končí termínovaný vklad 5 mil. Kč u KB. Do budoucna se nabízí možnost zvážit
opět investování do fondů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zainvestování rezervních finančních prostředků a to následovně:

 • Termínovaný vklad u ČNB – 11 000 000 Kč s úrokem 5,0 % p. a. na 6 měsíců
 • Termínované vklady u KB
  • 7 x 3 000 000 Kč s úrokem 5,2 % p. a. na 6 měsíců
  • 2 x 2 000 000 Kč s úrokem 5,2 % p. a. na 6 měsíců

Usnesení č. 16/2024/Z1 bylo schváleno.

9. Informace o termínu konečného přezkoumání hospodaření za rok 2023

Předsedající informoval zastupitelstvo o tom, že závěrečné přezkoumání hospodaření za rok 2023 proběhne 8. 2. 2024 od 8:00 hod.

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí, bez přijatého usnesení.

10. Ostatní, diskuze, závěr

Předsedající seznámil zastupitelstvo s následujícími skutečnostmi:

 • Oznámení o obnově katastrálního operátu
 • Obecní ples – organizační záležitosti

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí, bez přijatého usnesení.

Předpokládaný termín dalšího setkání zastupitelstva obce je 22. 2. 2024.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 27. 1. 2024

Zapisovatel: Ing. Jana Fiksová v.r.
Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš v.r., Bc. Pavel Závodný v.r.

 

Přílohy:

2024_01_23 Z1 Zápis ze zasedání zastupitelstva - WEB Typ: PDF dokument, Velikost: 245.98 kB

Zodpovídá: Správce webu

Úřad

Hlášení rozhlasu


Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kostel sv. Mikuláše - jižní pohled

Mobilní aplikace

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru