Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov - 23. 5. 2024

Číslo jednací: 2024/Z5

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍŽKOV,
konaného dne 23. 5. 2024 od 19:00 hodin
v obecním domě Nížkov č. p. 18

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Nížkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Mgr. Bohuslavem Musilem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva
(z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Bohuslav Musil (starosta), David Toufar (místostarosta), Bohuslav Brukner, Bohuslav Eliáš, Ing. Jana Fiksová, Ing. Zdeněk Jeřábek, Miroslav Landa, Bc. Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Petr Novotný, Jiří Eduard Špaček, Miroslav Štohanzl, Petr Šurnický, Kamil Vejvoda

Nepřítomný zastupitelé:
Pavel Závodný

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schváleníprogramu zasedání
 2. Rekonstrukce budovy obecního úřadu, dotační možnosti
 3. Rekonstrukce chodníků
 4. Memorandum o koordinovaném postupu při přípravě a budování OZE
 5. Příspěvek na vybavení MŠ
 6. Rozpočtové opatření
 7. Nadstavba a přístavba mateřské školy
 8. Ostatní, diskuze, závěr

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání

A. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva byla předsedajícím určena
Ing. Jana Fiksová, ověřovateli zápisu byli schváleni Petr Šurnický a Bohuslav Brukner. Pro
kontrolu počtů při hlasování byl určen Bohuslav Brukner.

B. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva, do kterého navrhl na doporučení rady obce zařadit mimořádný bod, a to na třetí místo v programu:
3. Výměna části veřejného osvětlení

Žádné další návrhy na doplnění vzneseny nebyly. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu + přidaném bodu viz. výše.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje zařazení bodu č. 3.

Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/2024/Z5 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva, jak je uvedeno výše + nově přidaný bod 3.

Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2024/Z5 bylo schváleno

2. Rekonstrukce budovy obecního úřadu, dotační možnosti

Předsedající uvedl zastupitelstvo obce do problematiky týkající se rekonstrukce obecní budovy. Obecně je to složité zařízení – v katastru stále vedeno jako rodinný dům (není veřejnou budovou, bude nutná úprava), jedná se o velkou rekonstrukci od sklepa až na půdu a okolí. Stále se stanovuje rozsah. Aby obec ufinancovala, je třeba dosáhnout na některý z dotačních titulů, nabízí se kombinace 3 dotačních titulů.
Přizván jako host p. Jakub Bohdálek ze společnosti RPA, tj. poradenská společnost se zaměřením na dotace a jejich čerpání. Představil možnost, jak financovat rekonstrukci. Nabízí se kombinace 3 dotačních výzev.

 1. výzva – týká se interiéru obecního úřadu – z Programu na ochranu a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj, bude zveřejněna 3.-4. čtvrtletí 2024, podporuje úpravu interiérů veřejných budov, míra podpory 50 %, max. 10 mil. Kč.
 2. výzva – z Operačního programu Životního prostředí, tzv. úspory energie veřejných budov, jakmile bude proveden nějaký soubor úsporných opatření (zateplení budovy, výměna oken, zateplení atd.), pokud úspora o 30 %, míra dotace 50 – 70 % způsobilých nákladů. Čerpá se průběžně (exteriér budovy).
 3. výzva – navyšování bytových kapacit v obci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), podporuje jak rekonstrukci, tak výstavbu nových bytů, míra podpory 70 %. Horní hranice limitu cca 19 mil. Kč.
 • Na rekonstrukci dvou stávajících bytů, které se stávají neobyvatelnými a přístavbu bytových jednotek na půdě.
 • Tato výzva z IROP je na sociální bydlení, 2 kritéria pro ubytování – nájemce nesmí vlastnit jinou nemovitost, ve které může bydlet, tabulky čistých příjmů – kolik nesmí přesáhnout příjem dané rodiny nebo jednotlivce.
 • Udržitelnost 5+15 od získání dotace (5 let jako sociální bydlení, 15 let nesmí být prodáno)

Předsedající vyzval zastupitele k diskusi.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že budou projekční záležitosti směřovány tímto
směrem a bude spolupracováno s firmou RPA, s. r. o. na přípravě dotačních záležitostí, bez přijatého usnesení.

3. Výměna části veřejného osvětlení

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s možností realizace výměny veřejného osvětlení za pomoci dotačního programu. Jedná se aktuálně o výměnu cca 55 lamp různého typu. Protože s výměnou a sjednocením lamp je v rozpočtu pro tento rok počítáno, máme již cenové nabídky od 3 firem za cca 450 000 Kč. Nicméně předsedající byl osloven firmou Sunritek. Zástupce firmy Sunritek p. Richard Šebl byl přizván jako host, aby představil dotační možnost. Firma se zabývá průmyslovým a veřejným osvětlením převážně na dotační výzvy ve spolupráci s dotačními agenturami (byli osloveny firmou RPA).

Dotační výzva NPO 1/2022 z národního plánu obnovy, spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, je do 31. 12. 2024, realizace musí proběhnout do 30. 6. 2025.

 • Evropská výzva od EU (poskytuje se 30 Kč za ušetřenou kWh)
 • Čistě výměna ks za ks (lze zahrnout i výměnu rozvaděčů ks za ks, výměna stožárů ks za ks, kabeláže atd. ale nemá to vliv na částku dotace, pouze se zvyšuje spoluúčast)
 • Vyplácí se dopředu
 • Má 5 let udržitelnost – v průběhu se dělá jeden kontrolní energetický posudek
 • Pokud realizace ještě tento rok, je možno spoluúčast rozložit do 2 let
 • Je garantovaná úspora 75 %, aktuálně spotřebovaná energie je 29MWh, po změně technologie cca 7MWh, po přepočtu by byla míra dotace cca 83 %, investiční náklady celkem 798 600 Kč, spoluúčast obce 135 930 Kč (byla kalkulována výměna 55 svítidel). Jedná se o projekční ceny, které bývají cca o 10–15 % nadsazeny.
 • Výzva nezohledňuje stav podpěrné soustavy.
 • Pokud chceme v tomto roce výměnu světel realizovat, je třeba na tomto zasedání schválit.

Předsedající otevřel debatu k uvedenému tématu.

 • J. E. Špaček poznamenal, že máme svítidla také na stožárech nízkého napětí, a dotázal se, zda povolí výměnu distributor. Bylo odpovězeno, že se ještě nestalo, že by problém byl.
 • Dále poznamenal, že někde světla chybí. Odpověď - pokud máme někde volné stožáry, je možno svítidla doplnit. Nemá vliv na výši dotace, pouze se zvýší spoluúčast obce. Pokud bychom chtěli doplňovat úplně nový světelný bod, je k tomu třeba stavební dokumentace, veřejnoprávní projednání, také mohou vyřídit (ale časově trvá cca 1 rok), proto doporučují řešit zvlášť. Na výši dotace by tyto přidané světelné body neměly vliv.
 • Miroslav Landa vznesl dotaz týkající se uchycení lamp, zda lze příp. ze sloupu nízkého napětí přenést na samostatný sloup, pokud by např. došlo k tomu, že bude elektřina v budoucnu umístěna do země. Odpověď - světla jsou unifikovaná a není problém.
 • Dále se dotázal J. E. Špaček - Od firem cenové nabídky cca 450 tis. Kč, přes dotace cca 800 tis. Kč, kde je ta přidaná hodnota těch 350 tis. Kč navíc? Odpověď - každá dotační výzva sebou obnáší takové to „zbytečné“ kolem, druhá věc – ani jedno ze svítidel uvedených nabídek nesplňuje předpoklady dotační výzvy, světla se dají pořídit za 3 tis. Kč, ale také za 35 tis. Kč. Předsedající poznamenal, že pro něj je důležité, že jako obec zaplatíme cca 140 tis. a ne 450 tis. a dále dojde s výměnou k úspoře el. energie cca 70 tis. Kč za rok (jedná se o orientační ceny). Do soutěže se mohou přihlásit firmy, které zpracovaly původní nabídky, díky tomu je možno dostat se s cenou ještě níže.
 • Dále bylo diskutováno, zda bude světelný pasport zpracován na komplet všechna svítidla v obci (ne pouze ta k výměně), což bylo potvrzeno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce výměny veřejného osvětlení v předpokládané částce 798 600 Kč vč. DPH a zařazení akce do dotačního programu NPO 1/2022.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 1 Zdrželi se: 2
Usnesení č. 3/2024/Z5 bylo schváleno.

4. Rekonstrukce chodníků

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s dalším bodem týkajícím se rekonstrukce chodníků. Dochází ke změně dotačních titulů. Jako zastupitelstvo jsme zadali projektovou dokumentaci v rámci realizace změny povrchu chodníků a jejich rekonstrukcí v délce cca 2,4 km. Je počítáno se dvěma novými směrem ke hřbitovu.
Položkový rozpočet je 13 810 033 Kč bez DPH. Projektová dokumentace byla zadána s tím, že existuje dotační titul, dotační titul je od Státního fondu dopravní infrastruktury, zaměřené na financování a opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, tzn. dotační titul ve výši 85 %., projektové části jsou uznatelným nákladem. Původní dotační titul byl uzavřen, nyní však otevřen titul nový, podmínkou je, že se musí jednat o ucelený celek chodníků, předsedající měl jednání s ředitelem společnosti Artendr s. r. o., který přijel a ujistil jej, že máme ideální stav chodníků pro danou dotační výzvu a měli bychom na dotaci dosáhnout.
Spoluúčast obce cca 2,5 mil. Kč (nicméně může vzniknout nějaký vícenáklad na chodník, který zůstane sám a nebude možno jej spojit do uceleného celku). Realizace akce bude podmíněna přiznáním dotace.
Budou osazeny nové širší obrubníky, povrch chodníků – nakonec betonová 6 cm skládaná
dlažba většího formátu v šedé barvě.

Josef Vlček z řad veřejnosti poznamenal, že součástí tohoto projektu nejspíš není veřejné osvětlení, ale tam, kde aktuálně osvětlení není, tak by s tím chtělo do budoucna počítat (např. směrem ke hřbitovu chybí veřejné osvětlení úplně).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci rekonstrukce chodníků dle položkového rozpočtu v předpokládané částce 13 810 033 bez DPH a zařazení do dotačního titulu obnovy dopravní infrastruktury v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, toto bude vést firma Artendr s. r. o.

Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2024/Z5 bylo schváleno.

5. Memorandum o koordinovaném postupu při přípravě a budování OZE

Předsedající informoval členy zastupitelstva o nutnosti vyjádřit se k memorandu o koordinovaném postupu při přípravě a budování OZE svazku obcí Přibyslavska. Sám podotknul, že memorandum vnímá jako závazné a striktní pro obec. Byla otevřena debata a vyzváni členové zastupitelstva k vyjádření, jak formulovat usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov zamítá připojení se k memorandu o koordinovaném postupu při přípravě a budování OZE se svazkem obcí Přibyslavska.

Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/2024/Z5 bylo schváleno.

6. Příspěvek na vybavení MŠ

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s částkou příspěvku na vybavení MŠ. Příspěvek je určen na vybavení nové učebny, na což nemohou být využity peníze z rozpočtu na přestavbu. Nabídky na vybavení kumulovala ředitelka MŠ, výsledným dodavatelem bude Nábytek Honza, jedná se o sektorový nábytek pro školy a školky v ceně 264 535 Kč vč. DPH. Položkový rozpočet a vizualizace byla zastupitelům zaslána předem. Bude se jednat o vybavení, které bude účetně bude evidovat MŠ, proto navýšení příspěvku MŠ v rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje příspěvek na vybavení MŠ v celkové částce 265 000 Kč
vč. DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2024/Z5 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření

Předsedající informoval členy zastupitelstva obce, že v souvislosti s neinvestičním příspěvkem na vybavení MŠ 265 000 Kč bylo třeba vytvořit rozpočtové opatření č. 7/2024.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2024

Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2024/Z5 bylo schváleno.

8. Nadstavba a přístavba mateřské školy

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s aktuálním stavem nadstavby a přístavby MŠ a shrnul základní fakta. Obec obdržela cca 10,5 mil. Kč dotací, celkový rozpočet byl 13 023 762,81 Kč bez DPH, v rozpočtu obce na rok 2024 bylo na investici pro MŠ 7 mil. Kč. Při stavbě vznikaly vícenáklady, které nebyly v položkovém rozpočtu/nebyly předvídatelné.
Jedná se o částku 1 910 260,80 Kč bez DPH, nicméně stále se pohybujeme v rozpočtu (schválených 7 mil. Kč pro tento rok). Veřejnou zakázku to neovlivní, vícenáklady budou dokladovány na dotační titul Ministerstva financí, ale navýšení se vejde do 15 % celkové vysoutěžené částky, není třeba odůvodňovat (zákonné důvody dovolují navýšení až do 30 %). Největší položky vícenákladů – cca 750 tis. Kč na chybějící položky v rozpočtu. Dalšími náklady je výměna oken, nová fasáda, půdní vestavba, drobné úpravy uvnitř. Nicméně i přesto díky připravenému projektu z minulých let je realizace téměř dokončena. Kolaudace je naplánována předběžně na termín 20. 8. 2024.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov bere na vědomí a schvaluje vícenáklady na nadstavbu a přístavbu MŠ ve výši 1 910 260,56 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/2024/Z5 bylo schváleno.

9. Ostatní, diskuse, závěr

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s následujícím:

 • Byly odvezeny Boží muka k restaurování – získali jsme dotaci 93 956 Kč v dotačním programu Památky 2024 Fondu Vysočiny.
 • Byla podána žádost o dotaci na komunální techniku – dostali jsme dotaci 146 723 Kč na otočnou radlici.
 • Byla podána žádost do dotačního titulu Odpady 2024 – cca 35 tis. Kč (na koše, lavičky ke koupališti), nicméně tato žádost nebyla úspěšná.
 • Dále zažádáno na dotační titul pro rekonstrukci autobusové zastávky ve Špinově.
 • Odkup pozemku, který byl řešen minulé zasedání, nakonec není tak, jak bylo prezentováno. Odkup pozemku za 1 Kč je pouze pro státní instituce (což obec není), obcím jsou prodávány státní pozemky za cenu obvyklou nebo soutěženou. P. Jeřábkovi nabídnou odkup kousku pozemku mezi jeho pozemky za obvyklou prodejní cenu. Část pod chodníkem nám bezplatně převedou. Do budoucna bude zbytek nabídnut v aukci, nicméně obec bude mít vždy dokupní právo. Předsedající byl vyzván, aby pokračoval v jednání, za jakou cenu a jakou formou by příp. byl možný odkup celého pozemku.
 • Lesní hospodářství – byla schválená rámcová smlouva o dílo o pěstebních pracích, loni výsadba cca 20 tis. stromků, letos dalších 20 tis. stromků, dodělaly se oplocenky, byla provedena nahodilá těžba, je postříkáno proti klikorohovi v koprodukci s Lesním družstvem.
 • Most na Špinov a Poděšín (v Nížkově, přes Poděšínský potok) – je plánovaná celková demolice a výstavba nového mostu. Jsme účastníky řízení pouze jako vlastníci sousedních pozemků, nicméně most jako takový není obecní, investorem je Správa a údržba silnic. Termín předpokládané rekonstrukce do 2 let, my jako obec neovlivníme.
 • Informativní veřejná prezentace a debata k větrným elektrárnám proběhne v pondělí 27. 5. 2024 od 17:00 hod.

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí bez přijatého usnesení.

 

Předpokládaný termín dalšího setkání zastupitelstva obce je 20. 6. 2024

Zasedání bylo ukončeno ve 21:05 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 29. 5. 2024

Zapisovatel: Ing. Jana Fiksová v.r.
Ověřovatelé: Petr Šurnický, v.r., Bohuslav Brukner, v.r.

 

Přílohy:

2024_05_23_Z5 - Zápis ze zasedáni zastupitelstva - WEB Typ: PDF dokument, Velikost: 227.65 kB

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Obecní ples | 2024

Mobilní aplikace

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru