Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov - 25. 4. 2024

Číslo jednací: 2024/Z4

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍŽKOV,
konaného dne 25. 4. 2024 od 19:00 hodin
v obecním domě Nížkov  č. p. 18

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Nížkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Mgr. Bohuslavem Musilem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Bohuslav Musil (starosta), David Toufar (místostarosta), Bohuslav Brukner, Bohuslav Eliáš, Ing. Jana Fiksová, Ing. Zdeněk Jeřábek, Bc. Zdeněk Mokrý, Petr Němec, Petr Novotný, Jiří Eduard Špaček, Miroslav Štohanzl, Petr Šurnický, Kamil Vejvoda, Bc. Pavel Závodný

Nepřítomný zastupitelé: 
Miroslav Landa (omluven)

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
 2. Veřejná schůze, obnovitelné zdroje – VTE
 3. Stanovení prodejní ceny a podmínek prodeje stavebních pozemků v místní části Špinov
 4. Žádost o koupi stavební parcely č. 896/18 o výměře 851 m2 v k.ú. Nížkov
 5. Memorandum o spolupráci v oblasti komunitní energetiky (SVK Žďársko)
 6. Územní plán obce Nížkov
 7. Program rozvoje obce
 8. Prostor pro občasnou výuku ve venkovním prostředí ZŠ
 9. Ostatní, diskuze, závěr

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

A. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva byla předsedajícím určena Ing. Jana Fiksová, ověřovateli zápisu byli schváleni Miroslav Štohanzl a Petr Novotný. Pro kontrolu počtů při hlasování byl určen Petr Novotný.

B. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva, do kterého navrhl na doporučení rady obce zařadit mimořádný bod, a to před poslední bod č. 9 Ostatní, diskuze, závěr:
9. Odkoupení pozemku par. č. 766/3 v k. ú. Nížkov

Žádné další návrhy na doplnění vzneseny nebyly. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu + přidaném bodu viz. výše.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje zařazení bodu č. 9.

Usnesení č. 1/2024/Z4 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva, jak je uvedeno výše + nově přidaný bod 9.

Usnesení č. 2/2024/Z4 bylo schváleno

2. Veřejná schůze, obnovitelné zdroje – VTE

Předsedající informoval zastupitelstvo obce o sílícím tlaku investorů na zbudování VTE na Vysočině a o existující petici proti VTE v obchodě COOP.

Je naplánován termín veřejné schůze pro občany na 27. 5. 2024 v 17:00 hod. v sokolovně (budou zaslány pozvánky), kde budou prezentovány základní informace od investorů ČEZ a Envis, kteří mají zájem o výstavbu v naší lokalitě. Po prezentaci jejich záměru bude prostor pro dotazy. Tato schůze nebude hlasovací, příp. hlasování (zda ano/ne) proběhne následně v obci formou ankety. Zastupitelstvo přihlédne k názoru občanů.

Předsedající vyzval k rozpravě. Jiří E. Špaček navrhl přizvat na schůzi také SVK, aby odprezentovali jejich nabídku týkající se komunitní energetiky. Zdeněk Mokrý informoval o tom, že existuje ještě online verze petice „pro výstavbu VTE“.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

3. Stanovení prodejní ceny a podmínek prodeje stavebních pozemků v místní části Špinov

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s tím, že budou ve Špinově k dispozici dva stavební pozemky, u kterých je potřeba stanovit prodejní cenu a podmínky prodeje. Rada obce projednala cenu, která by měla být odstupňována v místních částech dle obslužnosti, a doporučuje cenu 500 Kč/m2 bez DPH, tzn. 605 Kč/m2 s DPH. Podmínky prodeje navrhuje ponechat stejné jako v Nížkově.

Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s výší prodejní ceny a zachování totožných podmínek prodeje jako v Nížkově, tzn. získání stavebního povolení do 3 let od koupě stavební parcely a zkolaudování nemovitosti do 8 let od koupě stavební parcely. V případě nesplnění je stanoveno penále v částce 200 tis. Kč za každý započatý rok prodlení. Rovněž schvaluje ponechání „Závazných podmínek pro výstavbu rodinných domů v místní části Špinov“ ve stejné podobě jako pro Nížkov, neboť se jedná o podmínky dané ze zákona, příp. doporučující. Příp. odchylky je možné diskutovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu prodejních parcel v místní části Špinov v částce 500 Kč za m2 bez DPH s podmínkou získání stavebního povolení do 3 let od koupě stavební parcely, zkolaudování nemovitosti do 8 let od koupě stavební parcely. V případě nesplnění bude účtováno penále v částce 200 tis. Kč za každý započatý rok prodlení.

Usnesení č. 3/2024/Z4 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje dokument „Závazné podmínky pro výstavbu rodinných domů v místní části Špinov“ ve stejném znění jako pro Nížkov – lokalita Loučky, a to k 25. 4. 2024.

Usnesení č. 4/2024/Z4 bylo schváleno.

4. Žádost o koupi stavební parcely č. 896/18 o výměře 851 m2 v k.ú. Nížkov

Předsedající seznámil členy zastupitelstva obce s žádostí Bc. Š. V, bytem Žďár nad Sázavou a Ing. D. V., bytem Žďár nad Sázavou, o koupi stavební parcely č. 896/18 o výměře 851 m2 v k. ú. Nížkov.

Od 27. 3. do 11. 4. 2024 byl vyvěšen záměr na úřední desce, žádný další zájemce nebyl. Zájemci sepsali dopis zastupitelstvu, ve kterém popsali svůj zájem a motivaci k bydlení v naší obci. Protože se nejedná o místní obyvatele, vyzval předsedající členy zastupitelstva k diskusi, ve které dali členové zastupitelstva souhlasné stanovisko k prodeji.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje prodej parcely č. 896/18 o výměře 851 m2 v k. ú. Nížkov Bc. Š. V., bytem Žďár nad Sázavou, a Ing. D. V., bytem Žďár nad Sázavou, v částce 1000 Kč/m2 bez DPH.

Usnesení č. 5/2024/Z4: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje prodej parcely č. 896/18 o výměře 851 m2 v k. ú. Nížkov Bc. Š. V., bytem Žďár nad Sázavou, a Ing. D. V., bytem Žďár nad Sázavou, v částce 1000 Kč/m2 bez DPH.

5. Memorandum o spolupráci v oblasti komunitní energetiky (SVK Žďársko)

Předsedající informoval zastupitelstvo o záměru SVK Žďársko založit memorandu o spolupráci v oblasti komunitní energetiky. Samotný podpis memoranda nás aktuálně v ničem nezavazuje. Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas k podpisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje memorandum o spolupráci v oblasti komunitní energetiky se SVK Žďársko, pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s účinností od 25. 4. 2024.

Usnesení č. 6/2024/Z4 bylo schváleno.

6. Územní plán obce Nížkov

Předsedající seznámil členy s rozhodnutím odboru stavební a územní plánovaní ve Žďáře na Sázavou o nesouladu s umístěním sběrného dvora dle platného územního plánu.

Pozemky parc. č. 320/1 a 320/3 v k. ú. Nížkov nejsou aktuálně přípustné pro zbudování sběrného dvora, neboť je navrženo v ploše „Občanské vybavení“, což není v souladu s platným územním plánem Nížkov. Aktuálně Územní plán Nížkov nemá vyčleněnou žádnou plochu umožňující nakládání s odpady. Vymezení plochy umožňující nakládání s odpady je možné pouze při změně územního plánu. Jedinou možností je tedy zažádání o změnu územního plánu. Byla otevřena rozprava.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje podání žádosti o změnu územního plánu ve smyslu vytvoření plochy pro nakládání s odpady, pozemky parc. č. 320/1 a 320/3 v k. ú. Nížkov.

Usnesení č. 7/2024/Z4 bylo schváleno.

7. Program rozvoje obce

Předsedající připomněl zastupitelstvu obce, že je třeba vytvořit nový strategický dokument. Aktuální program rozvoje obce je pro roky 2020–2025, navrhuje vypracovat dokument na delší časový horizont (min. 10 let). Byl odprezentován výčet jednotlivých skupin a návrh rozdělení členů zastupitelstva do jednotlivých pracovních skupin.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

8. Prostor pro občasnou výuku ve venkovním prostředí ZŠ

Předsedající informoval členy zastupitelstva o aktuálním stavu vyřizování dotací přes MAS Českomoravské pomezí o. p. s. (1. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2024) na projekt Prostor pro občasnou výuku ve venkovním prostředí ZŠ“ a aktuálním stavu chystaného workoutového hřiště u ZŠ Nížkov.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez přijatého usnesení.

9. Odkoupení pozemku par. č. 766/3 v k. ú. Nížkov

Předsedající informoval členy zastupitelstva o možnosti odkoupení pozemku č 766/3 v k. ú. Nížkov, na základě nabídky pro státní instituce vyhlášené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v částce 2 830 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku č. 766/3 v k. ú. Nížkov, na základě nabídky pro státní instituce vyhlášené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v částce 2 830 Kč.

Usnesení č. 8/2024/Z4 bylo schváleno.

10. Ostatní, diskuze, závěr

 • Pouť – vše proběhlo bez komplikací, nájem 25 tis. Kč, pronájem komunikace 23 tis. Kč, na stáncích se vybralo 9 tis. Kč.
 • Byla vyměřena smluvní pokuta plynoucí z porušení smlouvy o bezúplatném převodu č. UZSVM/BZR/615/2016-BZRM mezi Úřadem pro zastupování a obcí Nížkov. Výše stanovené pokuty 4 349 Kč. Tím byla ukončena smlouva a nárokování. Pozemek přechází do pozemkových úprav.
 • Memorandum Přibyslavska – přesné znění bude zasláno zastupitelům předem k prostudování, příp. schvalování na příštím zasedání zastupitelstva.
 • VŘ na FVE – VŘ bylo ukončeno, prozatím nebyla podepsána smlouva,  výběr dodavatele a podpis smlouvy je plně v kompetenci rady obce. Předsedající vyzval zastupitele obce k vyjádření, zda ponechají rozhodnutí na radě obce nebo chtějí vyhradit schválení zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a ponechává v kompetenci rady obce.
 • Předsedající dále představil nabídku stavebních kontejnerů a jejich úpravu na sportovní kabiny, informoval o možnosti získání dotací na realizaci sportovního zázemí formou přestavby kontejneru. Zastupitelstvo po projednání nedoporučuje k dalšímu jednání a realizaci zázemí touto cestou
 • Byl ukončen pronájem prostoru organizací Potravinová banka Vysočina k 31.3.2024 v obecním domě.

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí bez přijatého usnesení.

 • Pan L. D. z řad veřejnosti vyslovil svůj nesouhlas ke studii na úpravy hřiště/boudy ve Špinově a celkově svůj negativní pohled na vytvořené studie a projekty.

 

Předpokládaný termín dalšího setkání zastupitelstva obce je 23. 5. 2024

Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 29. 4. 2024

Zapisovatel:   Ing. Jana Fiksová, v.r.
Ověřovatelé:  Miroslav Štohanzl, v.r., Petr Novotný, v.r.

 

Přílohy:

2024_04_25_Z4 - Zápis ze zasedáni zastupitelstva - WEB Typ: PDF dokument, Velikost: 235.92 kB

2024_04_25 č. 4/2024/Z4 - Závazné podmínky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Špinov - Na Dílech Typ: PDF dokument, Velikost: 155.48 kB

Zodpovídá: Správce webu

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pohlednice z Nížkova

Mobilní aplikace

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru