Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 16.6.2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 16. 6. 2017 v 1900 hodin

 

čj.: ZO/5/2017

 

 1. Zastupitelstvo obce schválilo:
 2. Program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.

 

 1. Zastupitelstvo obce souhlasí:
 2. S úplatným převodem pozemku ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu parcelní číslo 881/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Nížkov za pozemky obce p. č. KN 454 o výměře 241 m2 a KN 456/13 o výměře 106 m2 v k. ú. Nížkov. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Možnosti aktualizací a zveřejňování příspěvků na webových stránkách obce. Starosta apeloval na zastupitele, aby na stránky přispívali.
 2. Směnu části pozemku ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu parcelní číslo 881/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Nížkov za pozemky obce č. KN 454 o výměře 241 m2 a KN 456/13 o výměře 106 m2 v k. ú. Nížkov.
 3. Možnosti stanovení režimu provozu víceúčelového hřiště za sokolovnou.
 4. Možnosti opravy komunikací v Nížkově a v Bukové.
 5. Možnosti řešení rekonstrukce kanalizace a řešení čištění odpadních vod v Bukové a ve Špinově.
 6. Další možnost přemístění čekárny a autobusové zastávky.
 7. Další možnosti zpomalení provozu na sídlišti za sokolovnou.

 

 1. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
 2. Provedených a probíhajících opravách požárních nádrží v Nížkově a ve Špinově.
 3. Přípravě rekonstrukce hřiště ve Špinově.
 4. Obnově katastrálního operátu (přepracování na digitalizovanou katastrální mapu) katastrálního území Špinov a Buková.
 5. Provedené úpravě skládky na „Kozlovce“ podle požadavků Odboru životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou.
 6. Uskutečněných pronájmech bytů v DPŽ Nížkov a o bariérách v budově, které ztěžují pohyb lidem na invalidním vozíku.
 7. Chystané možnosti dotací na vybudování odborných učeben v základních školách.

 

 1. Zastupitelstvo obce navrhlo:
 2. Starostovi obce přehodnocení platu provozního zaměstnance obce.

 

Ověřovatelé: Miloslav Marek

 

Jan Mokrý