Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 12.5.2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 12. 5. 2017 v 1900 hodin čj.: ZO/4/2017


I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 2.
2. Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
3. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016 bez výhrad. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
4. Obsah Smlouvy o prodeji stavebních pozemků. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
5. Cenu stavebních pozemků: parcelní číslo 1758/5 v k. ú. Nížkov, parcelní číslo 943/94 a 943/54 v k. ú. Nížkov, parcelní číslo 943/93 v k. ú. Nížkov za 260,- Kč s DPH za m2. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
6. Dar Lince bezpečí ve výši 500,- Kč. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
7. Darovací smlouvu s Krajem Vysočina na poskytnutí finančního daru ve výši 27 262,- Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento příjem jako změnu v rozpočtu. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
8. Uhrazení faktury na částku 282 682,- Kč 170019 DP stavební s. r. o. Špinov 25. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
9. Zpevnění plochy dlažbou a vybudování přístřešku na kola u Základní školy Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
10. Dar MS Nížkov ve výši 10 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
11. Rozpočtové opatření číslo 3/2017 ze dne 12. 5. 2017 rozpočtové změny číslo 11 – 14. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 2.


II. Zastupitelstvo obce Nížkov si prohlédlo nově vybudované víceúčelové hřiště za sokolovnou.


III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Účetní závěrku obce za rok 20l6.
2. Závěrečný účet obce za rok 2016.
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nížkov za rok 2016.
4. Nabídku Mikroregionu Přibyslavsko na možnost vypsání výběrového řízení na svoz odpadů.
5. Obsah Smlouvy o prodeji stavebních pozemků.
6. Stanoveni ceny stavebních pozemků.
7. Směnu části pozemku ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu parcelní číslo 881/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Nížkov. Státní pozemkový úřad smění pozemky pouze v poměru 1:10.
8. Žádost občanů Bukové o příspěvek na vybudování sochy sv. Floriána u kapličky.
9. Žádost Linky bezpečí o podporu.
10. Darovací smlouvu s Krajem Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí.
11. Uhrazení faktury číslo 170019 DP stavební s. r. o. Špinov 25.
12. Zpevnění plochy dlažbou a vybudování přístřešku na kola u Základní školy Nížkov.
13. Žádost MS Nížkov o dar.
14. Možnosti rekonstrukce kanalizace ve Špinově a zajištění čištění odpadních vod ve Špinově a v Bukové.
15. Možnosti opravy koupaliště. 16. Rozpočtové opatření číslo 3/2017 ze dne 12. 5. 2017 rozpočtové změny číslo 11 – 14.


IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O provedených prací na úpravě okolí víceúčelového hřiště za sokolovnou.
2. O tom, že zájem o koupi stavební parcely parcelní číslo 943/91 v k. ú. Nížkov mají … a že zájem o koupi stavební parcely parcelní číslo 943/92 v k. ú. Nížkov mají … .
3. O odpovědi Lesů ČR na zájem Obce Nížkov o koupi lesů v k. ú. Nížkov. Obec Nížkov o nabízené lesy nemá zájem, jde o malé výměry v nepřístupném místě.
4. O Záznamu z podání vysvětlení, které podal pan starosta na MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí.
5. Že na odbor životního prostředí je nahlášena stížnost, že dešťovou kanalizací do potoka tečou i splašky.
6. O tom, že pan … nabídl k prodeji pozemek po demolici stavby. Stavba není prozatím vymazána z katastru nemovitostí.
7. O tom, že na stavbu hasičské zbrojnice jsou vyhlášeny dotační programy.
8. O nabídce pojištění od Generali pojišťovny.
9. O plánované opravě komunikace z Hrbova do Špinova.


Termín příštího jednání zastupitelstva: 16. 6. 2017 v 19 hodin.


Ověřovatelé: Věra Havlíčková
Jaroslava Dočekalová
Josef Vlček Petr Němec starosta obce místostarosta obce