Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 13.10.2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 13. 10. 2017 v 1900 hodin v Bukové

 

čj.: ZO/7/2017

 

 1. Zastupitelstvo obce schválilo:
 2. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 3. Plán společných zařízení v k. ú. Olešenka, zahrnující i část k. ú. Buková u Nížkova, kde se nachází část navrženého opatření ke zpřístupnění pozemků vedlejší cesta označená VC6. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 4. Smlouvu na zimní údržbu silnic s DP stavební Špinov. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 5. Vybudování zpomalovacího retardéru u firmy Agrofarm a. s., provozní jednotky Nížkov. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 4.

 

 1. Zastupitelstvo obce neschválilo:
 2. Prodej části pozemku p. č. 898/1 v k. ú. Nížkov. Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 5, nepřítomen 0, omluven 4.

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh opatření ke zpřístupnění pozemků vedlejší cesta VC6 v k. ú. Buková, která je součástí komplexních pozemkových úprav v k. ú. Olešenka.
 2. Prodej části pozemku p. č. 898/1 v k. ú. Nížkov.
 3. Nabídky pojištění obecního majetku a možnost rozšíření pojištění obecního majetku.
 4. Jednací řád zastupitelstva obce.
 5. Návrh smlouvy na zimní údržbu silnic s DP stavební Špinov.
 6. Darovací smlouvu s … na darování části pozemku p. č. 56/2 o výměře 667 m2 v k. ú. Buková obci Nížkov.
 7. Žádost firmy Agrofarm a. s. o možnost vybudování zpomalovacího retardéru u provozní jednotky Nížkov.
 8. Možnost pořízení kalendářů na rok 2018.

 

 1. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
 2. Problému s vývozem plastů v Bukové a o případném zakoupení nových kontejnerů na plasty a možnosti vybudování přístřešku na kontejnery.
 3. Možnosti rekonstrukce osvětlení v Bukové a ve Špinově.
 4. Možnosti rozšíření arboreta v Bukové o nové kultivary.
 5. Zdravotním stavu lesů v k. ú. Nížkov a Buková.

 

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s:
 2. Výpovědí … z nájmu obecního bytu č. p. 222/1 Nížkov k 30. 11. 2017.
 3. Jednáním se zástupci Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenskou a. s. a Odborem životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou o problému na oddílné kanalizaci.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 16. 11. 2017 v 19 hodin

 

Ověřovatelé: Kamil Vejvoda

 

Zdeněk Mokrý

 

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce