Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 16.11.2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 16. 11. 2017 v 1900 hodin
čj.: ZO/8/2017

 Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 2. Vyhlášení výběrového řízení v roce 2018 na přijetí dalšího provozního zaměstnance. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 3. Jednací řád Zastupitelstva obce Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 4. Smlouvu mezi Obcí Nížkov a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na výstavbu „Nížkov – rekonstrukce vodovodu, řad A4,A1-3-1“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 5. Rozpočtové opatření číslo 10/2017 ze dne 16. 11. 2017 rozpočtové změny číslo 59 – 75. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

 Zastupitelstvo obce neschválilo:

 1. Vybudování nového dětského hřiště na části pozemku p. č. 943/1 PK 942/2. Hlasování: pro 1, proti 9, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 2.

 III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2018 – příjmy 17 027 800,- Kč, výdaje 17 027 800,- Kč.
 2. Možnost zaměstnání dalšího provozního zaměstnance.
 3. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nížkov na období 2019 – 2021.
 4. Jednací řád Zastupitelstva obce Nížkov.
 5. Smlouvu mezi Obcí Nížkov a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na výstavbu „Nížkov – rekonstrukce vodovodu, řad A4,A1-3-1“.
 6. Žádost o vybudování dětského hřiště na části pozemku p. č. 943/1 PK 942/2.
 7. Rozpočtové opatření číslo 10/2017 ze dne 16. 11. 2017 rozpočtové změny číslo 59 – 75.
 8. Návrhy na jmenování členů Školské rady Základní školy Nížkov. Zastupitelstvo obce Nížkov navrhuje jmenovat členy Školské rady Základní školy Nížkov pana Davida Toufara a pana Josefa Vlčka.

Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Vydání Doporučení pro obce v případě výpadku elektrické energie, které zpracovala ORP Žďár nad Sázavou, odbor krizového řízení.
 2. Jednání se zástupci LDO Přibyslav o likvidaci kalamity v obecních lesích.
 3. Zveřejnění návrhu územního plánu na webu obce.
 4. Tom, že pozemkové úpravy v k. ú. Nížkov, Špinov a Buková by měly být zahájeny v příštím roce.
 5. Nutnosti zpracovat Strategický plán obce.
 6. Metodické pomůcce k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro jednotlivé útvary Krajského úřadu Kraje Vysočina, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, pro obce, jejich organizační složky a obcemi zřizované příspěvkové organizace či obcemi založené právnické osoby vydané ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 7. Žádostech zájmových organizací o dar.

 

 1. Zastupitelstvo obce Nížkov navrhuje, aby se žadatelky o vybudování dětského hřiště na části pozemku p. č. 943/1 PK 942/2 obrátily na ředitelku Mateřské školy Nížkov a projednaly s ní možnosti využití hřiště u mateřské školy.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 28. 12. 2017 v 17 hodin.

 

Ověřovatelé: Zdeněk Pojmon

Milan Šurnický

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce