Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 28.12.2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 28. 12. 2017 v 1700 hodin

čj.: ZO/9/2017

I.   Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 2. Vyrovnaný rozpočet na rok 2018 – příjmy 17 027 800,- Kč, výdaje 17 027 800,- Kč. Hlasováni: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nížkov na roky 2019 – 2021. Hlasováni: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 4. Výši odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Nížkov dle přílohy usnesení ZO/9/2017 stanovené v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění úpravy zákonem č. 99/2017 s účinností dnem 1. 1. 2018 a nařízením vlády č. 318/2017 ze dne 11. 9. 2017, v platném znění od 1. 1. 2018. Hlasováni: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 5. Dodatek číslo 17 ke smlouvě ze dne 27. 12. 1994 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s AVE Vysočina s.r.o., Jihlavská 208/22, Žďár nad Sázavou. Hlasováni: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 6. Dodatek číslo 2 ke smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu s AVE Vysočina s.r.o., Jihlavská 208/22, Žďár nad Sázavou. Hlasováni: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 7. Zadání výběrových řízení na akci Chodník a parkovací stání u hřiště a akci Zpevněná plocha a zázemí hřiště u sokolovny paní Ing. Veselé. Hlasováni: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

II.  Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2018.
 2. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nížkov na roky 2019 – 2021.
 3. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění úpravy zákonem č. 99/2017 s účinností dnem 1. 1. 2018 a nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11. 9. 2017, v platném znění od 1. 1. 2018.
 4. Dodatek číslo 17 ke smlouvě ze dne 27. 12. 1994 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s AVE Vysočina s.r.o., Jihlavská 208/22, Žďár nad Sázavou.
 5. Dodatek číslo 2 ke smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu s AVE Vysočina s.r.o., Jihlavská 208/22, Žďár nad Sázavou.
 6. Nutnost vyhlášení výběrových řízení na akci Chodník a parkovací stání u hřiště a akci Zpevněná plocha a zázemí hřiště u sokolovny.

 

III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Rozhodnutí O2 Czech Republic a. s. o zrušení telefonního automatu v obci Nížkov.
 2. Tom, že aby hřiště u Mateřské školy Nížkov mohla využívat i veřejnost, muselo by být ve správě obce, muselo by mít stanovený provozní řád a správce.
 3. Žádosti zájemců o prodej stavebních parcel p. č. 943/91 a 943/92 o prodej pozemků i bez vybudovaných sítí, jejichž budování by mělo proběhnout v květnu nebo červnu 2018. Přípojky musí být vybudovány pod silnicí.

IV.  Zastupitelstvo obce bylo panem Janem Mokrým upozorněno:

 1. Že pozemky p. č. KN 943/48 v k. ú. Nížkov by měly být v územním plánu zachovány pro výstavbu rodinných domů, protože byly získány od pozemkového fondu.
 2. Že v územním plánu je potřeba zachovat pozemky na kořenovou čistírnu v Bukové a ve Špinově.
 3. Na problémy, které mohou nastat při schvalování územního plánu.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 19. 1. 2018 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: David Toufar

 

Kamil Vejvoda

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce