Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 2.3.2018

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 2. 3. 2018 v 1900 hodin

čj.: ZO/2/2018

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Program schůze. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 2. Pořadí firem na výstavbu zpevněné plochy a zázemí u sokolovny: 1. místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632, 2. místo: Ing. Jan Souček, Velká Losenice 31, 59211 Velká Losenice, IČ: 18798195, 3. místo: Aleš Dočekal, Nížkov 150, 592 12 Nížkov, IC: 68734123. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 3. Uzavření smlouvy o dílo na výstavbu zpevněné plochy a zázemí u sokolovny s DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 4. Pořadí firem na výstavbu chodníku a parkovacích stání u hřiště: 1. místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632, 2. místo: Zdeněk Kolouch, Zelená 129/5, 583 01 Chotěboř, IČO 16258525, 3. místo: Jan Souček, Velká Losenice 31, 59211 Velká Losenice, IČ: 18798195. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 5. Uzavření smlouvy o dílo na výstavbu chodníku a parkovacích stání u hřiště s DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 6. Darovací smlouvu mezi dárcem panem … a Obcí Nížkov na darování pozemku parc. č. 56/6 o výměře 676 m2 v k. ú. Buková za účelem vybudování a provozování sportovního areálu. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 7. Kupní smlouvu s Krajem Vysočina na prodej podílu id. 50/540 pozemků obce par. č. 1224/5 o výměře 52 m2, par. č. 1224/6 o výměře 235 m2 a par. č. 1224/7 o výměře 210 m2 v katastrálním území Dobroutov za účelem realizace projektu ,,II/353 Stáj – Zhoř“. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 8. Příspěvek Diecézní charitě Brno, oblastní charitě Žďár nad Sázavou na charitativní pečovatelskou službu ve výši 27 040,- Kč. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 4.
 9. Zadání vypracování studie na řešení kanalizace a čištění odpadních vod v místních částech Buková a Špinov. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 10. Rozpočtové opatření číslo 2/2018 ze dne 2. 3. 2018. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 11. Nákup pracovních uniforem a přenosné dobíjecí svítilny pro zásahovou jednotku Buková. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 12. Zadání studie na realizaci revitalizace prostoru za školou a revitalizaci návsi, případně výstavby zdravotního střediska a hasičské zbrojnice v prostoru domu č. p. 18. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 13. Prodej části pozemku p. č. 774/3 a prodej části pozemku p. č. 774/5 v k. ú. Nížkov o výměře cca 101,5 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) panu …, Nížkov. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 4.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Darovací smlouvu mezi dárcem panem … a Obcí Nížkov na darování pozemku parc. č. 56/6 o výměře 676 m2 v k. ú. Buková.
 2. Kupní smlouvu s Krajem Vysočina na prodej podílu id. 50/540 pozemků obce par. č. 1224/5 o výměře 52 m2, par. č. 1224/6 o výměře 235 m2 a par. č. 1224/7 o výměře 210 m2 v katastrálním území Dobroutov za účelem realizace projektu ,,II/353 Stáj – Zhoř“.
 3. Žádost pana … na prodej části pozemku p. č. 774/3 a prodej části pozemku p. č. 774/5 v k. ú. Nížkov o výměře 101,5 m2.
 4. Žádost Diecézní charity Brno, oblastní charity Žďár nad Sázavou o příspěvek na charitativní pečovatelskou službu poskytovanou občanům obce.
 5. Nutnost řešení splaškové kanalizace a čištění odpadních vod v místních částech Buková a Špinov.
 6. Rozpočtové opatření číslo 2/2018 ze dne 2. 3. 2018.
 7. Žádost SDH Buková o příspěvek ve výši 22 tisíc Kč na pořízení nové hasičské výzbroje a výstroje (pracovní uniformy a přenosná dobíjecí svítilna).
 8. Přípravu rekonstrukce vstupu a jeho zastřešení do prodejny COOP v Bukové.
 9. Nutnost podání žádosti o přemístění zastávky autobusu v době konání pouti v Nížkově.
 10. Možnosti rozvoje obce – výstavba nové hasičské zbrojnice, zdravotního střediska, rozšíření školy, parkovací místa atd.

 

III. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 1. Protokol o jednání hodnotící komise na zakázku Zpevněná ploch a zázemí u sokolovny. Výsledek hodnocení:
 • místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632 (cena včetně DPH 1 170 099,- Kč),
 • místo: Ing. Jan Souček, Velká Losenice 31, 59211 Velká Losenice, IČ: 18798195 (cena včetně DPH 1 265 874,- Kč),
 • místo: Aleš Dočekal, Nížkov 150, 592 12 Nížkov, IC: 68734123 (cena včetně DPH 1 267 090,- Kč).
 1. Protokol o jednání hodnotící komise na zakázku Chodník a parkovací stání u hřiště. Výsledek hodnocení:
 • místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632 (cena včetně DPH 897 490,- Kč),
 • místo: Ing. Zdeněk Kolouch, Zelená 129/5, 583 0 1 Chotěboř, IČO 16258525 (cena včetně DPH 999 092,- Kč),
 • místo: Jan Souček, Velká Losenice 31, 59211 Velká Losenice, IČ: 18798195 (cena včetně DPH 1 436 149,- Kč).

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Průběhu výběrového řízení na zakázku Zpevněná ploch a zázemí u sokolovny. Nabídky poslaly firmy: Ing. Jan Souček, Velká Losenice 31, 59211 Velká Losenice, IČ: 18798195, Aleš Dočekal, Nížkov 150, 592 12 Nížkov, IC: 68734123 a DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632.
 2. Průběhu výběrového řízení na zakázku Chodník a parkovací stání u hřiště. Nabídky poslaly firmy: Ing. Jan Souček, Velká Losenice 31, 59211 Velká Losenice, IČ: 18798195, Zdeněk Kolouch, Zelená 129/5, 583 01 Chotěboř, IČO 16258525 a DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632.
 3. Obnově omítek stropu v učebně Mateřské školy Nížkov.
 4. Jednáních o možnosti vytýčení objízdné trasy autobusu ze směru Žďár nad Sázavou do Jihlavy. Vytýčení objízdné trasy by bylo velmi složité v krátké době vyřídit.
 5. Provedených pracích v obecních lesích.
 6. Vyhlášeném výběrovém řízení na pozici technického pracovníka obce.
 7. Podání žádosti o vypracování studie na propojení hlavního vodovodního řadu ze sídliště Loučka směrem k Poděšínu.
 8. Pokácení stromů u domu o devíti bytových jednotkách a záměru pokácet topoly u koupaliště a hřiště a nutnosti pokácení lípy u DPŽ Nížkov.
 9. Tom, že kotle v obecních bytech (kromě domu o devíti bytových jednotkách) nevyhovují současným novým normám na revize.
 10. Jednáních s E-ON na zasíťování stavebních parcel.
 11. Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Nížkov, příspěvková organizace, Nížkov 140.
 12. Přípravě výstavby technické haly na techniku a materiál a příjezdové cesty k ní.
 13. Jednáních s LDO Přibyslav o likvidaci polomů v obecních lesích.
 14. Úpravách, které budou provedeny v budově prodejny COOP Nížkov.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 20. 4. 2018 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé:       Jaroslava Dočekalová

Josef Ločárek

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce