Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 20.4.2018

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 20. 4. 2018 v 1900hodin

 

čj.: ZO/3/2018

 

 1. Zastupitelstvo obce schválilo:
 2. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 3. Že na tomto zasedání se bude jednat o možnosti prodloužení smlouvy s panem Františkem Hubeným, Dobronín na provozování pouťových atrakcí. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 5, nepřítomen 0, omluven 2.
 4. Směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a podílnickými obcemi na směnu pozemků v katastrálním území Radostín u Vojnova Městce za pozemky v katastrálním území Račín u Poličky. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 5. Snížení nájemného za prodejnu COOP v Bukové z 1 200,- Kč na 1,- Kč za rok. Hlasování: pro 11, proti 2, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 6. Prodej stavební parcely p. č. 943/54 a p. č. 943/94 v k. ú. Nížkov manželům …. o celkové výměře 694 m2a zřízení věcného předkupního práva na stavební parcelu p. č. 943/54 a p. č. 943/94 pro obec Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 7. Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2, omluven 2.
 8. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez výhrad. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2, omluven 2.
 9. Rozpočtové opatření číslo 5/2018 ze dne 20. 4. 2018. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2, omluven 2.
 10. Rekonstrukci litinového potrubí, které prochází středem obce. Rekonstrukce bude naplánována po částech. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 2.

 

 1. Zastupitelstvo obce Nížkov dle znění § 84, odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích č. vyslovilo souhlas s možným vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem Zastupitelstva obce Nížkov. Podmínky dohody o provedení práce: 100,- Kč za hodinu, maximálně 300 hodin ročně. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.

 

III. Zastupitelstvo obce Nížkov stanovilo počet členů zastupitelstva obce, které vzejde z voleb do obecních zastupitelstev na podzim 2018 na 15. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

 

 1. Zastupitelstvo obce neschválilo:
 2. Poskytnutí finančního příspěvku COOP družstvu Velké Meziříčí ve výši 23 923,- Kč na pokrytí ztráty vykázaném hospodařením prodejny COOP Buková za rok 2017 z důvodu, že v Nížkově zanikly dvě soukromé prodejny, které byly konkurencí prodejny COOP v Nížkově. Nyní je obrat v nížkovské prodejně určitě větší a mohl by pokrýt i finanční ztrátu v prodejně COOP v Bukové. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo:
 2. Podmínky smlouvy s panem Františkem Hubeným, Dobronín na prodloužení provozování pouťových atrakcí.
 3. Směnnou smlouvu mezi LDO Přibyslav a podílnickými obcemi na směnu pozemků v katastrálním území Radostín u Vojnova Městce za pozemky v katastrálním území Račín u Polničky.
 4. Žádost COOP družstva Velké Meziříčí o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí ztráty vykázaném hospodařením prodejny COOP Buková za rok 2017 a žádost o snížení nájemného z 1 200,- Kč na 1,- Kč za rok.
 5. Možnosti dotace na udržení prodejní obslužnosti v Bukové.
 6. Žádost o prodej stavební parcely p. č. 943/54 a p. č. 943/94 v k. ú. Nížkov.
 7. Možnost uzavření dohody o provedení práce se členy Zastupitelstva Obce Nížkov.
 8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce, které vzejde z voleb do obecních zastupitelstev na podzim 2018.
 9. Účetní závěrku obce za rok 20l7.
 10. Závěrečný účet obce za rok 2017.
 11. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nížkov za rok 2017.
 12. Rozpočtové opatření číslo 5/2018 ze dne 20. 4. 2018.
 13. Žádost maminek o rekonstrukci stávajícího dětského hřiště v lokalitě u domu o šesti bytových jednotkách.
 14. Možnosti řešení odvodu dešťové vody v ulici pod školkou. Problém je při větším dešti, kdy voda teče na pozemek domu č. p. 108.

 

 1. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
 2. O průběhu pouti a vyslechlo žádost o prodloužení smlouvy na provozování pouťových atrakcí o pouti v letech 2018 – 2022.
 3. O jednání s Vodárenskou akciovou společností a. s. o zaokruhování vodovodního řadu. Vodárenská akciová společnost a. s. navrhuje rekonstrukci litinového potrubí – hlavníku, který prochází středem obce.
 4. O průběhu přípravy rekonstrukce vodovodního řadu ke Špinovu.
 5. O jednáních o omezení provozu na státních komunikacích v době konání poutě.
 6. O jednání a možnosti nákupu pozemků v lokalitě Loučka.
 7. O přípravě dokumentů k GDPR a přípravě smlouvy s pověřencem.
 8. O nabídce inzerce o kostnici a obci do novin Léto na Vysočině.
 9. O možnosti dotace na zakoupení centrály pro sbor dobrovolných hasičů.
 10. O jednáních s architektem Ing. arch. Tomášem Bezchlebou.
 11. O žádosti pana Jana Navrátila, České Budějovice o provozování atrakcí na pouti v roce 2019.
 12. O žádosti pana Jaroslava Holého, Lišov o provozování atrakcí na pouti v roce 2019.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 25. 5. 2018 v 19 hodin.

 

 

Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš

 

Miloslav Marek

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                  místostarosta obce