Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 25.5.2018

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 25. 5. 2018 v 1900hodin

 

čj.: ZO/4/2018

 

 1. Zastupitelstvo obce schválilo:
 2. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 4.
 3. Smlouvu o poskytnutí právních služeb pověřence ochrany osobních údajů s Mgr. et Bc. Lubošem Klimentem. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 4.
 4. Nákup vybavení zásahové jednotky SDH Špinov ve výši 10 tisíc Kč. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 4.
 5. Nákup vybavení zásahové jednotky SDH Nížkov ve výši 25 tisíc Kč. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu.. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 4.

 

 1. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 2. Že pronájmem návsi na pouť 2019 se bude zabývat až zastupitelstvo vzešlé z podzimních voleb 2018. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

 

III. Zastupitelstvo obce neschválilo:

 1. Prodej části pozemků p. č. 774/3 a 774/5 v k. ú. Nížkov o výměře 180 m2panu … . Hlasování: pro neschválení 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 4.

 

 1. Zastupitelstvo obce upřesnilo:
 2. Hranici schváleného prodeje části pozemku p. č. 774/3 a 774/5 v k. ú. Nížkov panu …, tak aby prodaný pozemek začínal 1,5 m od hranice s pozemkem ve vlastnictví Krajské správy údržby silnic (bude upřesněno geometrickým plánem). Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 4.

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo:
 2. Smlouvu o poskytnutí právních služeb pověřence ochrany osobních údajů.
 3. Prodej části pozemků p. č. 774/3 a 774/5 v k. ú. Nížkov.
 4. Žádost SDH Špinov o finanční příspěvek 10 tisíc na dovybavení zásahové jednotky.
 5. Žádost SDH Nížkov o finanční příspěvek 25 tisíc na dovybavení zásahové jednotky.
 6. Žádost pana Jana Navrátila, České Vrbné 1984 o provozování atrakcí na pouti v roce 2019.
 7. Žádost pana Jaroslava Holého, Kolný 6, Lišov o provozování atrakcí na pouti v roce 2019.
 8. Žádost pana Františka Hubeného, Polní 361/9, Dobronín o provozování atrakcí na pouti v roce 2019.

 

 1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 2. Připravovanou uzavírku, která bude realizována v rámci stavby „I-19 Přibyslav – Ronov nad Sázavou“.
 3. Odpověď COOP Velké Meziříčí na rozhodnutí zastupitelstva obce číslo ZO/3/2018 ze dne 20. 4. 2018.

 

VII. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Jednáních s Vodárenskou akciovou společností a. s. o rekonstrukci stávajícího páteřního litinového řadu středem obce.
 2. Jednání s architektem Ing. Arch. … o spolupráci.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 22. 6. 2018 v 19 hodin.

 

 

Ověřovatelé: Mokrý Jan

 

Šurnický Milan

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                  místostarosta obce