Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 22.6.2018

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 22. 6. 2018 v 1900 hodin

 

čj.: ZO/5/2018

I.  Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Program schůze. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
 2. Uzavření smlouvy o vytvoření svazku „Mikroregion Žďársko, dobrovolný svazek obcí“, vstup obce do tohoto svazku a znění stanov tohoto svazku. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
 3. Pořadí firem na opravu komunikace v ulici pod školkou: 1. místo: Colas CZ a. s., Kosovská 457/10, Jihlava, 2. místo: Swietelsky stavební, dopravní stavby východ, S Silu 1143, Pelhřimov, 3. místo: SILKO s r. o., Kosovská 5275/169, Jihlava. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
 4. Uzavření smlouvy o dílo na opravu komunikace v ulici pod školkou: 1. místo: Colas CZ a. s., Kosovská 457/10, Jihlava. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.

 II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo: změnu úvazku paní … na práce prováděné v DPŽ Nížkov. Hlasování: pro 10, proti 10, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.

 

III. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo seznámeno s:

 1. Výsledkem konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Nížkov, příspěvková organizace.
 2. Rozhodnutím Rady obce Nížkov, která v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovala paní … na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Nížkov, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2018.
 3. Tím, že veřejné projednávání územního plánu proběhne 11. 7. 2018 v 15:30 hodin. Návrh územního plánu je vyvěšen na webových stránkách obce.
 4. Rozhodnutím Rady obce Nížkov o nákupu tašek na tříděný odpad pro občany obce. Sady tašek budou rozdány na číslo popisné, další sady bude možno zakoupit na Obecním úřadě Nížkov.

 IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 1. Protokol o jednání hodnotící komise na zakázku Oprava komunikace v ulici pod školkou. Výsledek hodnocení: 1. místo: Colas CZ a. s., Kosovská 457/10, Jihlava, 2. místo: Swietelsky stavební, dopravní stavby východ, S Silu 1143, Pelhřimov, 3. místo: SILKO s r. o., Kosovská 5275/169, Jihlava.
 2. Záznam Odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou o podání vysvětlení.

V. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Uzavření smlouvy o vytvoření svazku „Mikroregion Žďársko, dobrovolný svazek obcí“, vstup obce do tohoto svazku a znění stanov tohoto svazku.
 2. Stížnost obyvatel Domu pokojného života Nížkov na chov koček v jednom z bytů v DPŽ Nížkov a přilehlých místech. Stížnost bude řešena s obyvateli DPŽ Nížkov na místě osobní návštěvou zástupců z řad zastupitelů a bude hledáno řešení situace.
 3. Žádost paní Hejzlarové o navýšení úvazku na práce prováděné v DPŽ Nížkov.
 4. Spolupráci s architektem … . Další schůzka s panem architektem proběhne na podzim.

 VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Průběhu výběrového řízení na zakázku Oprava komunikace v ulici pod školkou. Osloveny byly firmy: SILKO s r. o., Kosovská 5275/169, Jihlava, Swietelsky stavební, dopravní stavby východ, S Silu 1143, Pelhřimov a Colas CZ a. s., Kosovská 457/10, Jihlava.
 2. Probíhajícím monitorování kanalizace na dešťovou vodu v rokli.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 7. 9. 2018 v 19 hodin.

 

 

Ověřovatelé: Zdeněk Mokrý

David Toufar

 

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce