Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 7.9.2018

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 7. 9. 2018 v 1900 hodin

čj.: ZO/6/2018

I.   Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 2. Prodej části pozemků p. č. 774/3 a 774/5 v k. ú. Nížkov o výměře cca 115 m2 (výměra bude upřesněna dle geometrického plánu) panu … Nížkov. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Dar 10 tisíc Kč na vybavení dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 4. Provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v místních částech Buková a Špinov (varianta LED) a zadání zakázky firmě Josef Bobek, k Újezdu 173, Nové Veselí. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 5. Prodloužení termínu dokončení stavby „Zpevněná plocha a zázemí hřiště u sokolovny“ do 31. 10. 2018 z technických důvodů. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 6. Rozpočtové opatření číslo 8/2018 ze dne 7. 9. 2018. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

II.   Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo

příspěvek do veřejné sbírky pro zadluženou obec Prameny. Hlasování: pro 2, proti 10, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 1.

 

III. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom,:

 1. Že budou požádány další firmy o zaslání cenové nabídky na herní prvky na dětské hřiště v Bukové. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

 

IV.  Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Prodej části pozemků p. č. 774/3 a 774/5 v k. ú. Nížkov.
 2. Varianty nákupu a prodeje částí pozemků p. č. 585/25, p. č. 41/2 o výměře 23 m2 a části pozemku p. č. 2046 v k. ú. Nížkov.
 3. Žádost o příspěvek na veřejnou sbírku na vybavení dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě.
 4. Cenovou nabídku na rekonstrukci osvětlení v místních částech Buková a Špinov.
 5. Žádost DP stavební s. r. o., Špinov 25 o prodloužení termínu dokončení stavby „Zpevněná plocha a zázemí hřiště u sokolovny“ do 31. 10. 2018 z technických důvodů.
 6. Žádost občanů Bukové o zakoupení herních prvků na dětské hřiště v Bukové.
 7. Možnost rekonstrukce dětského hřiště u sadu v Nížkově a možnost využívání hřiště u Mateřské školy Nížkov maminkami s dětmi v odpoledních hodinách.
 8. Žádost o příspěvek do veřejné sbírky pro zadluženou obec Prameny.
 9. Žádost pana … a pana … o pronájem vodní nádrže u prodejny COOP v Bukové.
 10. Rozpočtové opatření číslo 8/2018 ze dne 7. 9. 2018.

 

V.  Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Tom, že Státní pozemkový úřad pozastavuje všechny plánované akce na rok, u kterých neproběhlo výběrové řízení z důvodu nedostatku finančních prostředků.
 2. Zájmu pana … o koupi části pozemku p. č. 17/2 v k. ú. Špinov o výměře 91 m2.
 3. Evidovaných aktuálních žádostech o pronájem obecního bytu.
 4. Uskutečněné opravě silnice III. třídy 35310 v k. ú. Rosička, opravena byla i část silnice, která patří Obci Nížkov.
 5. Nákupu tašek na tříděný odpad a jejich distribuci: jedna sada na číslo popisné.
 6. Zdravotním stavu stromů v obecních lesích a o plánované těžbě.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 21. 9. 2018 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: Zdeněk Pojmon  ,Kamil Vejvoda

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce