Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 21.9.2018

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 21. 9. 2018 v 1900 hodin

čj.: ZO/7/2018

I.  Zastupitelstvo obce schválilo:

  1. Program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 0.

II. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

  1. O možných variantách nákupu pozemků na vybudování páteřních cest v lokalitě Loučka na odklonění dopravy a jejím vyústění u ZD Nížkov.
  2. O výzvě k úhradě cenového rozdílu a k podpisu směnné smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na směnu pozemků p. č. 445, 456/13 a 1691/2 a 1691/47 v k. ú. Nížkov.
  3. O zamítnutí žádosti o dotaci z dotačního programu Technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 pro SDH Nížkov.
  4. O proběhlé kolaudaci hřiště ve Špinově.
  5. Že upravený územní plán obce bude opakovaně projednán v listopadu 2018 a schválen zastupitelstvem obce až v příštím roce.
  6. Že příprava projektu sportoviště v Bukové může začít až po schválení upraveného územního plánu.
  7. Že kolaudace hřiště za sokolovnou může proběhnout až po podepsání směnné smlouvy se Státním pozemkovým úřadem.
  8. O průběhu asfaltování silnice pod školkou a vzniklých dalších nákladech, kdy bylo v některých místech potřeba zpevnit podkladovou vrstvu komunikace.
  9. O přípravě obnovy sítí NN v některých částech obce Nížkov.

 

Ověřovatelé: Zdeněk Pojmon

 

Kamil Vejvoda

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce