Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 30.11.2018

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 30. 11. 2018 v 1900 hodin

čj.: ZO/9/2018

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 2.
 2. Směnnou smlouvu číslo 2002S17/51 mezi státním pozemkových úřadem a obcí Nížkov na směnu pozemků p. č. 445, 456/13 a 1691/2 a 1691/47 v k. ú. Nížkov a úhradu cenového rozdílu. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 2.
 3. Smlouvu o dílo číslo 4/2018 s DP stavební s. r. o., Špinov 22 na provádění zimní údržby (prohrnování a posyp) komunikací a chodníků. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 2.
 4. Koupi pozemků p. č. 30/2 a 30/4 o celkové výměře 216 m2 od … a prodej pozemků p. č. 428/3 a 428/7 o celkové výměře 216 m2 v k. ú. Špinov … za cenu 250,- Kč za m2 včetně DPH. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluven 2.
 5. Prodej pozemků p. č. 1727 a 461/22 o výměře 25 m2 a č. 1691/3 o výměře 28 m2 v k. ú. Nížkov … a koupi pozemku p. č. 428/4 o výměře 53 m2 v k. ú. Špinov za cenu 250,- Kč za m2 včetně DPH. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluven 2.
 6. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce … na období květen – prosinec 2018. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 7. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce … na období září – prosinec 2018. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 8. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce … na období červenec – prosinec 2018. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 9. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce … na období květen – prosinec 2018. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 10. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období listopad – prosinec 2018. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 11. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou obce paní … na období březen – prosinec 2018. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2
 12. Toto usnesení „Další kroky obce ve věci podání … budou konzultovány s právníkem a … bude zaslána zpráva o vyřízení“. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 13. Měsíční odměnu místostarostovi obce ve výši 9 600 Kč. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 2.
 14. Měsíční odměnu členům rady obce ve výši 2 000,- Kč. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 2.
 15. Měsíční odměnu členům zastupitelstva obce ve výši 750,- Kč. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 2.
 16. Měsíční odměnu členům zastupitelstva obce, kteří zároveň vykonávají funkci předsedů výborů, ve výši 1 250,- Kč. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 2.
 17. Měsíční odměnu členům zastupitelstva obce, kteří zároveň vykonávají funkci členů výborů, ve výši 1 050,- Kč. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 2.

 II. Zastupitelstvo obce Nížkov určilo pana starostu … jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování návrhu územního plánu Nížkov. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 2.

 

III. Zastupitelstvo obce Nížkov konstatovalo, že přijatá opatření v DPŽ Nížkov jsou dostatečná a nebudou činěna žádná další opatření. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven

 VI. Zastupitelstvo obce zvolilo jako zástupce obce Nížkov s právem volit a být volen ve volebním období 2018 – 2022 v LD Polná, LDO Přibyslav, Mikroregionu Polensko, SVAK Žďár nad Sázavou, Sdružení obcí Vysočiny, Svazku
obcí Přibyslavsko a Mikroregionu Žďársko starostu obce … . Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluven 2.

 V. Zastupitelstvo obce Nížkov rozhodlo o vyplácení od 1. 12. 2018. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 2.

 VI. Zastupitelstvo obce Nížkov doporučilo Radě obce Nížkov zvážit možnost dalšího neprodloužení nájemní smlouvy některým nájemníkům bytů v Domě pokojného života Nížkov. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen
0, omluven 2.

 

VII. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrhy na určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování návrhu územního plánu Nížkov.
 2. Směnnou smlouvu číslo 2002S17/51 mezi Státním pozemkových úřadem a obcí Nížkov na směnu pozemků p. č. 445, 456/13 a 1691/2 a 1691/47 v k. ú. Nížkov a úhradu cenového rozdílu.
 3. Smlouvu o dílo číslo 4/2018 s DP stavební s. r. o., Špinov 22 na provádění zimní údržby (prohrnování a posyp) komunikací a chodníků.
 4. Žádost … o prodej pozemků p. č. 30/2 a 30/4 o celkové výměře 216 m2 a koupi pozemků p. č. 428/3 a 428/7 o celkové výměře 216 m2 v k. ú. Špinov za cenu 250,- Kč za m2 včetně DPH.
 5. Žádost … o koupi pozemků p. č. 1727 a 461/22 o výměře 25 m2 a č. 1691/3 o výměře 28 m2 v k. ú. Nížkov a prodej pozemku p. č. 428/4 o výměře 53 m2 v k. ú. Špinov za cenu 250,- Kč za m2 včetně DPH. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem.
 6. Delegování zástupce obce pro volební období 2018 – 2022 do LD Polná, Mikroregionu Polensko, SVAK Žďár nad Sázavou, Sdružení obcí Vysočiny, Svazku obcí Přibyslavsko, Mikroregionu Žďársko a LDO Přibyslav. Jako zástupce s právem volit a být volen byl navržen starosta … .
 7. Možnost vzniku pracovně právního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva obce Nížkov … . Zastupitelstvo obce Nížkov stanovilo podmínky uzavření dohody o provedení práce: maximální počet odpracovaných hodin = 300, odměna za hodinu práce = 100 – 150 Kč.
 8. Postoupení podání z Krajského úřadu Kraje Vysočina, který postoupil Zastupitelstvu obce Nížkov podání … nazvané „Námitka ve věci rozhodnutí žádosti o místní šetření ze dne 19. 6. 2018, č. j. 484/2018“, ve kterém si stěžuje na postup starosty obce Nížkov ve věci chovu koček v Domě pokojného života Nížkov.
 9. Návrh rozpočtu na rok 2019.
 10. Výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce.

 

VIII. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. Že Rada obce Nížkov schválila Smlouvu mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a obcí Nížkov o obstarání záležitosti (daru) na zajištění poskytnutí finančního daru 40 tisíc Farnosti Nížkov.
 2. O proběhlém auditu.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 28. 12. 2018 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: Ing. Zdeněk Jeřábek

Josef Ločárek

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce