Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 28.12.2018

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 28. 12. 2018 v 1900 hodin

čj.: ZO/10/2018

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

  1. Program schůze. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
  2. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Poplatek zůstává stejný jako v loňském roce (230 Kč na osobu) a nadále platí všeobecně závazná vyhláška obce Nížkov č. 4/2015. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
  3. Vyrovnaný rozpočet na rok 2019 – příjmy 19 442 500,- Kč, výdaje 19 442 500,- Kč. Hlasováni: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
  4. Dodatek číslo 18 ke smlouvě ze dne 27. 12. 1994 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
  5. Dodatek číslo 3 ke kupní smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
  6. Dodatek číslo 1 (změna zhotovitele) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 8. 2007 s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
  7. Členství obce Nížkov ve „Svazu měst a obcí České republiky“ od 1. 1. 2019. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

 II. Zastupitelstvo obce Nížkov rozhoduje podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o námitkách uplatněných při veřejném projednání a při opakovaném
veřejném projednání proti návrhu Územního plánu Nížkov. Hlasováni: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

 

III. Zastupitelstvo obce Nížkov bere na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání návrhu Územního plánu Nížkov. Hlasováni: pro 15, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 0.

 IV. Zastupitelstvo obce Nížkov vydává po ověření podle ustanoveni § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), že návrh Územního plánu
Nížkov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanoveni § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanoveni § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 stavebního řádu Územní
plán Nížkov. Hlasováni: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

 V. Zastupitelstvo obce projednalo:
1.  Možnost navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2019.
2. Návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2019.
3.Dodatek číslo 18 ke smlouvě ze dne 27. 12. 1994 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.
4. Dodatek číslo 3 ke kupní smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu.
5. Dodatek číslo 1 (změna zhotovitele) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 8. 2007 s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
6. Členství obce Nížkov ve „Svazu měst a obcí České republiky“.

VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
1.Výsledku konzultace s právníkem ve věci podání … nazvané „Námitka ve věci rozhodnutí žádosti o místní šetření ze dne 19. 6. 2018, č. j. 484/2018“.
2. Obsahu zprávy zaslané …. o vyřízení podání. nazvané „Námitka ve věci rozhodnutí žádosti o místní šetření ze dne 19. 6. 2018, č. j. 484/2018“.
3. Doručení předkládací zprávy k vydání Územního plánu Nížkov.
4. Úpravě cen na zajištění odvozu a uložení komunálního a dalšího odpadu firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
5. Tom, které podniky a podnikatelé mají s obcí Nížkov smlouvu na zajištění odvozu komunálního odpadu.
6. Vydání tiskové zprávy Vodárenské a. s. o ceně vodného a stočného od 1. 1. 2019.
7. Jednáních s vlastníky pozemků v lokalitě Loučka o nákupu pozemků za cenu 250 Kč za m2.

 

VII. Zastupitelstvo obce Nížkov prodiskutovalo nutnost třídění odpadu a možnosti ukládání na skládku nebo spalování ve spalovně.

 

VIII. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo seznámeno s návrhem … provést pozlacení sošky Krista na kříži na hřbitově.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 7. 2. 2019 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: Jaroslav Holcman

Miloslav Marek

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce