Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 22.3.2019

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 22. 3. 2019 v 1900 hodin

čj.: ZO/2/2019

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
 2. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a Obcí Nížkov na výkon přenesené působnosti v projednávání přestupků. Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
 3. Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na realizaci stavby „Nížkov – rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV“. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
 4. Příspěvek 24 700,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Žďár nad Sázavou a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí tohoto příspěvku. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
 5. Příspěvek 15 tisíc Centru Zdislava Nové Město na Moravě a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto částku. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0.
 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 3. 4. 2017 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
 7. Rozpočtové opatření číslo 3/2019 ze dne 22. 3. 2019. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo:

 1. Úhradu ztráty 12 496,87 Kč v prodejně COOP Buková. Hlasování: pro úhradu ztráty 1, proti úhradě ztráty 12, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0.
 2. Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru sloužícího k podnikaní s COOP Velké Meziříčí. Hlasování: pro schválení smlouvy 0, proti schválení smlouvy 14, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Obcí Nížkov na výkon přenesené působnosti v projednávání přestupků.
 2. Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na realizaci stavby „Nížkov – rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV“.
 3. Možnost výstavby dětského hřiště v Nížkově.
 4. Možnost využití hřiště v areálu Mateřské školy Nížkov pro rodiče s dětmi v odpoledních hodinách. O této věci bude dále jednáno s ředitelkou Mateřské školy Nížkov.
 5. Možnost nákupu nových herních prvků na dětské hřiště v Bukové. Bude zpracována poptávka na tři nové herní prvky.
 6. Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Žďár nad Sázavou o příspěvek.
 7. Žádost Centra Zdislava, Nové Město na Moravě o příspěvek.
 8. Návrh Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru sloužícího k podnikaní s COOP Velké Meziříčí.
 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 3. 4. 2017 se |Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou.
 10. Rozpočtové opatření číslo 3/2019 ze dne 22. 3. 2019.

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. Paní … o tom, že řešení přestupku paní … pokračuje dalšími výslechy svědků. Řešení přestupku přestupková komise neukončila a bude dále pokračovat výslechem svědků.
 2. O žádosti COOP Velké Meziříčí o úhradu ztráty 12 496,87 Kč prodejny COOP v Bukové.
 3. O proběhlém auditu, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 4. O zadání projektové dokumentace na vyznačení objízdné trasy, vyznačení objížďky, uzavření silnice přes náves v době konání pouti 2019.
 5. O uzavírkách silnic mezi obcemi Sázava a Hamry nad Sázavou, mezi Sázavou a Přibyslaví, mostu v Simtanech.
 6. Že obec Olešenka podala žádost na Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko o připojení na vodovod.
 7. O připravované rekonstrukce střechy jídelny Základní školy Nížkov.
 8. O jednáních ohledně prodeje dřeva vytěženého z obecních lesů.
 9. Panem … o přípravě projektové dokumentace na výstavbu hřiště v Bukové. Pozemek na hřiště bude dočasně oset travou.
 10. Panem starostou o podpisu smlouvy s panem Hubeným, Dobronín na pronájem návsi a provozování atrakcí na pouti v Nížkově.
 11. Panem místostarostou o přípravě projektové dokumentace na výstavbu stavebních parcel v lokalitě Loučka a jednáních s vlastníky pozemků o připravovaném prodeji.
 12. Panem místostarostou o jednáních k přípravě projektové dokumentace na výstavbu silnice z lokality Loučka k silnici ke Žďáru nad Sázavou.
 13. O délce nájemních smluv některých nájemníků v DPŽ Nížkov.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 26. 4. 2019 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: Zdeněk Mokrý

Petr Novotný

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce