Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 25.4.2019

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 25. 4. 2019 v 1900 hodin

čj.: ZO/3/2019

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 2. Prodej pozemku p. č. 988 v k. ú. Nížkov o výměře 9 851 m2 za 18,- Kč (včetně DPH) za 1 m2 panu … . Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Prodej části pozemku p. č. 1758/4 v k. ú. Nížkov o výměře 199 m2 za 250,- Kč (včetně DPH) za 1 m2 panu … . Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 4. Kupní smlouvu na část pozemku p. č. 943/20 a 896/1 v k. ú. Nížkov o výměře 12 486 m2 za 250,- Kč (včetně DPH|) za 1 m2 od pana … . Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 5. Kupní smlouvu na část pozemku p. č. 1758/4 v k. ú. Nížkov o výměře 199 m2 za 250,- Kč (včetně DPH) za 1 m2. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 6. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018 bez výhrad. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 7. Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 8. Opravu střechy jídelny Základní školy Nížkov firmou Ing. Vladimír Pospíšil, Herálec 144 dle cenové nabídky. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 9. Rozpočtové opatření číslo 4/2019 ze dne 25. 4. 2019. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

II.  Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo

že bude na tomto jednání hlasovat o usnesení, že bude vybudováno nové dětské hřiště.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 7, nepřítomen 0, omluven 1.

 

III. Zastupitelstvo obce Nížkov doporučilo

dále jednat se zástupci COOP Velké Meziříčí a doplnit Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru sloužícího k podnikaní o ustanovení, aby prodejna COOP Buková nebyla v případě nemoci, dovolené atd. prodavačky uzavřena.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

 

IV. Zastupitelstvo obce Nížkov projednalo:

 1. Možnost rekonstrukce stávajícího dětského hřiště na pozemku p. č. 943/27 v k. ú. Nížkov a jeho doplnění o nové prvky pro děti do šesti let.
 2. Možnost vybudování nového dětského hřiště pro děti do šesti let v obci Nížkov.
 3. Možnost vybudování parkoviště na pozemku p. č. 943/27 v k. ú. Nížkov.
 4. Podmínky zpřístupnění zahrady při Mateřské škole Nížkov veřejnosti.
 5. Možnost ustanovení správce na jednotlivých veřejných dětských hřištích.
 6. Účetní závěrku obce za rok 20l8.
 7. Závěrečný účet obce za rok 2018.
 8. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nížkov za rok 2018.
 9. Nabídku opravy střechy jídelny Základní školy Nížkov.
 10. Možnost vzniku redakční rady Nížkovských listů.
 11. Možnosti rekonstrukce obecního rozhlasu.
 12. Možnost opravy nebo zbourání přístřešku na autobusové zastávce Nížkov, u vepřína.
 13. Možnost umístění kontejneru na plechovky v Bukové.
 14. Možnost opravy čekárny na autobusové zastávce Nížkov.
 15. Rozpočtové opatření číslo 4/2019 ze dne 25. 4. 2019.

 

V. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo informováno:

 1. O nabídce na nákup kalendářů.
 2. O přípravě rekonstrukce mostu u křižovatky na Poděšín a Špinov na silnici č. 352, případně výstavby mostu nového.
 3. O uzavírce silnice č. 352 přes náves v průběhu pouti.
 4. O průběhu jednání se zástupci COOP Velké Meziříčí o úhradě ztráty za rok 2018 ve výši 12 496,87 Kč prodejny COOP v Bukové.
 5. O průběhu jednání se zástupci COOP Velké Meziříčí o návrhu Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru sloužícího k podnikaní s COOP Velké Meziříčí.
 6. O tom, že COOP Velké Meziříčí nebude v letošním roce požadovat úhradu ztráty 12 496,87 Kč v prodejně COOP Buková v případě, že bude schválena upravená Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru sloužícího k podnikaní s COOP Velké Meziříčí.
 7. O stavu přípravy projektu na výstavbu hřiště v Bukové.
 8. Že přes Nížkov už nevede cyklotrasa č. 19, ale pouze cyklotrasa číslo 4336 Dobronín, Nížkov. Cyklotrasa číslo 19 Lísek – Sázava, klášter je vedena po cyklostezce Sázava – Přibyslav.
 9. Že kontejner na textil u prodejny COOP Nížkov je plný.
 10. O neutěšeném stavu přístřešku na zastávce autobusu v Nížkově.
 11. O tom, že v parku u pomníku obětem válek byly vysazeny nové stromy – lípa, buk a javor.

 

VI. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:

 1. S dopisem občanů ze dne 25. 3. 2019 týkající se žádosti o rekonstrukci dětského hřiště v obci Nížkov.
 2. S dopisem občanů ze dne 11. 4. 2019 týkající se nesouhlasu s realizací nového dětského hřiště na pozemku p. č. 943/27 v k. ú. Nížkov.
 3. Se stanoviskem ředitelky Mateřské školy Nížkov k možnosti zpřístupnění zahrady při Mateřské škole Nížkov veřejnosti.
 4. S výsledkem jednání s paní ředitelkou Mateřské školy Nížkov k možností zpřístupnění zahrady (za určitých podmínek) při Mateřské škole Nížkov veřejnosti.
 5. S tím, že Rada obce Nížkov schválila na svém jednání 5. 3. 2019 záměr vybudovat dětské hřiště na pozemku p. č. 943/103.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 31. 5. 2019 v 19 hodin ve Špinově.

 

Ověřovatelé: Jaroslav Holcman

 

David Toufar

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce