Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 19.9.2019

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 19. 9. 2019 v 1900 hodin

čj.: ZO/6/2019

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 2. Prodej části pozemku p. č. 896/7 o výměře 171 m2 v k. ú. Nížkov manželům … . Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Nákup části pozemku p. č. 939/2 o výměře 171 m2 v k. ú. Nížkov od manželů  … . Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 4. Prodej části pozemku p. č. 896/7 o výměře 10 m2 a prodej části pozemku p. č. 943/48 o výměře 65 mv k. ú. Nížkov paní … . Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.
 5. Zadání opravy místní komunikace v ulici K Nádraží firmě Colas CZ a. s. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 6. Vydání Požárního řádu obce Nížkov a jeho příloh číslo 1 a 2. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 7. Dočasný zábor pozemků dle poskytnutého seznamu pro stavbu „II/352 Nížkov – most ev. č. 352-007“. Trvalý zábor bude řešen po ukončení výstavby a upřesněn geometrickým plánem. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 8. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1691/46 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nížkov o výměře 60 m2 z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Nížkov. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 9. Smlouvu o dílo číslo 4/2019 s DP stavební s. r. o., Špinov 22 na provádění zimní údržby (prohrnování a posyp) komunikací a chodníků. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 10. Zadání projekčních prací na veřejné osvětlení v Nížkově firmě PK elektro, Brno. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

 

II. Zastupitelstvo obce zahájilo:

Přípravu rozpočtu na rok 2020.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Prodej části pozemku p. č. 943/48 a prodej části pozemku  p. č. 896/7.
 2. Cenové nabídky na opravu části místní komunikace v ulici K Nádraží: Euronovia CS a. s. (447 856,09 Kč s DPH), Colas CZ a. s. (405 809,80 Kč s DPH), Swietensky (483 915,99 Kč s DPH).
 3. Požární řád obce Nížkov a jeho přílohy číslo 1 a 2.
 4. Umístění a obsluhu hydrantů v obci případě požáru.
 5. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1691/46 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nížkov o výměře 60 m2  z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Nížkov.
 6. Smlouvu o dílo číslo 4/2019 s DP stavební s. r. o., Špinov 22 na provádění zimní údržby (prohrnování a posyp) komunikací a chodníků.
 7. Cenovou nabídku firmy PK elektro, Brno na projekční práce veřejného osvětlení v Nížkově.
 8. Možnost nákupu nové prosklené čekárny autobusové zastávky Nížkov.

 

VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Žádosti firmy Egneza s r. o. o stanovisko ke stavebnímu řízení stavby „II/352 Nížkov – most ev. č. 352-007“ a stanovisko k dočasným i trvalým záborům.
 2. Nákupu nového traktoru.
 3. Přípravě projektové dokumentace na vybudování připojení kabelové televize a internetu v Nížkově, případně v místních částech Buková a Špinov firmou SATT Žďár nad Sázavou.
 4. Vydání povolení stavby „Nížkov – rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV“.
 5. Vydání povolení stavby „rekonstrukce litinového hlavníku vodovodního řadu, který prochází středem obce“.
 6. Stavu odvolání proti rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci v katastru obce Rosička od Gigantského rybníku směrem na Rosičku.
 7. Stížnostech jednoho občana na hluk na výletišti v Nížkově.
 8. Zadání výběrového řízeni na stavbu hřiště a jeho zázemí v Bukové.
 9. Nabídce Vodárenské a. s. Žďár nad Sázavou na volné místo v ČOV Nížkov.
 10. Tom, že z čekárny autobusové zastávky Nížkov byly odstraněny boční výplně.
 11. Výmalbě podchodu zastávky vlaku Nížkov Správou železniční dopravní cesty.
 12. Stížnostech na pohyb psů na vlakové zastávce v Nížkově.
 13. Stížnosti na jízdní řád vlaků, který bude platit od prosince 2019.
 14. Nové otevírací době pošty v Nížkově od 1. 10. 2019.
 15. Jednáních se zájemci o výstavbu rodinných domů v Bukové a o jednáních s vlastníky pozemků v Bukové.
 16. Nutnosti rekonstrukce kanálové šachty v Bukové.
 17. Dosud neopraveném kanálu u křižovatky na Poděšín a Špinov.
 18. Průběhu zpracování projektové dokumentace projektu Loučka IV panem Ing. Vábkem.
 19. Možnostech získání dotací.
 20. Stavu obecních lesů.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 17. 10. 2019 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: Josef Ločárek

Kamil Vejvoda

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce