Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 17.10.2019

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 17. 10. 2019 v 1900 hodin

čj.: ZO/7/2019

I.  Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 2. Pořadí firem na realizaci zakázky „Zázemí pro sportovní aktivity Buková“:
  1. místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632 (cena včetně DPH 4 066 557,- Kč),
  2. místo: ŠIKO spol. S r. o., Palackého 219, Polná, IČ: 45478236, cena (cena včetně DPH 4 819 284,- Kč). Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Zázemí pro sportovní aktivity Buková“ s DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 4. Prodej části pozemku p. č. 896/4 v k. ú. Nížkov o výměře 96 m2 za cenu 250,- Kč za m2 včetně DPH panu Miloslavu Markovi a paní Janě Markové, Nížkov 228. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.
 5. Cenu stavebních parcel p. č. 943/1 a 943/92 v lokalitě Loučka III za 400,- Kč za m2 včetně DPH. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 1.
 6. Nákup proskleného přístřešku čekárny na zastávku autobusu Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1.
 7. Cenu svozu komunálního odpadu pro občany na rok 2020 – 250,- Kč. Hlasování: pro 9, proti 4, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

II. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

Protokol o jednání hodnotící komise na zakázku „Zázemí pro sportovní aktivity Buková“. Výsledek hodnocení:

 1. místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632 (cena včetně DPH 4 066 557,- Kč),
 2. místo: ŠIKO spol. S r. o., Palackého 219, Polná, IČ: 45478236, (cena včetně DPH 4 819 284,- Kč).

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Prodej části pozemku p. č. 896/4 v k. ú. Nížkov o výměře 96 m2 panu Miloslavu Markovi a paní Janě Markové, Nížkov 228.
 2. Prodej stavebních parcel p. č. 943/1 a 943/92 v lokalitě Loučka III.
 3. Možnosti nákupu dalších pozemků.
 4. Možnost nákupu proskleného přístřešku čekárny na zastávku autobusu Nížkov.
 5. Cenu svozu komunálního odpadu pro občany.
 6. Možnost nátěru podhledů a umytí střechy budovy Mateřské školy Nížkov.
 7. Možnost zařazení financování některých akcí do rozpočtu roku 2020 – rekonstrukce střechy budovy Mateřské školy Nížkov, přípravné práce k výstavbě víceúčelové budovy.

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Nutnosti výměny počítačů na obecním úřadě.
 2. Doručených cenových nabídkách oslovených firem na výstavbu dětského hřiště.
 3. Možnosti získání dotace na výstavbu dětského hřiště.
 4. Průběhu výběrového řízení na zakázku „Zázemí pro sportovní aktivity Buková“. Nabídky zaslaly firmy: ŠIKO spol. s r. o., Palackého 219, Polná, IČ: 45478236 a DP stavební s. r. o., Špinov 25, 592 12 Nížkov, IČ: 26898632.
 5. Svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu a elektroodpadu, který proběhne 6. 11. 2019.
 6. Akcích, které jsou plánované na další období – rekonstrukce veřejného osvětlení, uložení elektrického vedení do země (investorem není obec), rekonstrukce vodovodu (investorem není obec, příspěvek obce 30 %), vybudování připojení kabelové televize a internetu (investorem není obec).
 7. Pohybu psů kolem vlakové zastávky Nížkov.
 8. Stavu odvolání proti rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci v katastru obce Rosička od Gigantského rybníku směrem na Rosičku.
 9. Plánovaném ukončení uzávěrky silnice č. 19 ze Sázavy do Hamrů nad Sázavou a o tom, že oprava silnice bude zřejmě pokračovat v roce 2020.
 10. Průběhu hledání firmy, která by provedla revizi mostu nad železniční tratí.
 11. Tom, že od 15. 12. 2019 nebudou některé vlaky na vlakové zastávce Nížkov zastavovat.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 21. 11. 2019 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš

Jan Mokrý

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce