Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 28.11.2019

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 28. 11. 2019 v 1900 hodin

čj.: ZO/8/2019

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 2. Dodatek číslo 4 ke kupní smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu. Dodatek se uzavírá s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Dodatek číslo 19 ke smlouvě ze dne 27. 12. 1994 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. Dodatek se uzavírá s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 4. Obecnou závaznou vyhláška obce 2/2019 o místním polatku ze psů platnou od 1. 1. 2019. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 5. Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 obce o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů platnou od 1. 1. 2019. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 6. Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na stavbu „Nížkov – rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV“. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 7. Rozpočtové opatření číslo 12/2019 ze dne 28. 11. 2019. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 8. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2024. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 9. Vyvěšení návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2020 – příjmy 21 960 tisíc, výdaje 21 960 tisíc. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

 

II. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Dodatek číslo 4 ke kupní smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu. Dodatek se uzavírá s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
 2. Dodatek číslo 19 ke smlouvě ze dne 27. 12. 1994 uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. Dodatek se uzavírá s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
 3. Výši poplatku ze psů.
 4. Obecnou závaznou vyhlášku obce 2/2019 o místním polatku ze psů.
 5. Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 obce o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.
 6. Smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou na stavbu „Nížkov – rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV“.
 7. Rozpočtové opatření číslo 12/2018 ze dne 28. 11. 2019.
 8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2024.
 9. Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2020 – příjmy 21 960 tisíc, výdaje 21 960 tisíc.
 10. Možnosti řešení čištění odpadních vod v Bukové a ve Špinově.
 11. Stav jednání s církví o možnosti koupě nebo směny pozemků pod hřbitovem.

 

III. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. O úpravě cen za zajištění odvozu a uložení komunálního a dalšího odpadu firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
 2. O stavu přípravy projektové dokumentace na výstavbu sítí v lokalitě Loučka 4.
 3. O možností dotací na obnovu lesa.
 4. Že vlastníci lesů si mohou vyzvednout hospodářské osnovy.
 5. O vybudování nové čekárny na zastávce autobusu Nížkov. Bude vybudováno ještě osvětlení čekárny.
 6. Že se ozývají zájemci o stavební parcely v lokalitě Loučka 4.
 7. Že obec dosud nemá ozdobený vánoční strom na Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem.
 8. O možnosti získání dotací na opravu drobných sakrálních staveb.
 9. O tom, že kříž u mostu u silnice na Špinov je uvolněný.
 10. O provedení částečného auditu.
 11. O tom, že v pátek 29. 11. v 15:30 hodin proběhne na návsi tradiční Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem.
 12. O tom, že výtěžek z Mikulášské zábavy bude věnován na charitativní účely.
 13. O tom, že v neděli 1. 12. v 16 hodin proběhne v sokolovně divadelní představení.
 14. O nabídce firmy na nákup sekačky ISEKI.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 30. 12. 2019 v 17 hodin.

 

Ověřovatelé: Petr Novotný

David Toufar

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce