Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 30.1.2020

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 30. 1. 2020 v 1900 hodin

čj.: ZO/1/2020

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 2. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 3. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou obce paní … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 4. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 5. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 6. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 7. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 8. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 9. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 10. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 11. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou obce paní … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 12. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 13. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 14. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … do konce volebního období. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 15. Uzavření smlouvy na prohlídku plynových spotřebičů s firmou LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 16. Koupi 9 kusů kotlů od firmy LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou za cenu 868 677,- Kč. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 17. Rozpočtové opatření číslo 1/2020 ze dne 30. 1. 2020. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 18. Osazení mostu M1 dopravními značkami – zákaz vjezdu vozidel na 3,5 t, dej přednost a označit most mostními tabulkami. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 19. Program rozvoje obce Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 20. Iniciování petice za obnovení zastavování všech sobních vlaků na železniční zastávce Nížkov.Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

II.  Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Možnost vzniku pracovně právního vztahu mezi obcí a neuvolněnými členy zastupitelstva obce Nížkov od 1. 2. 2020 do konce volebního období. Zastupitelstvo obce Nížkov stanovilo podmínky uzavření dohody o provedení práce: maximální počet odpracovaných hodin = 300, odměna za hodinu práce = 100,- Kč – 150,- Kč.
 2. Nabídky na výměnu plynových kotlů v domech o sedmi a dvou bytových jednotkách. Byly posuzovány nabídky o firem:
 • GARANT GAS s.r.o., Mostecká 49, Jihlava
 • LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou
 • BL FACILITY, Komenského 68/23, České Budějovice
 1. Rozpočtové opatření číslo 1/2020 ze dne 30. 1. 2020.
 2. Navrhovaná opatření na zkvalitnění správy objektu a návrhy na odstranění zjištěných závad zjištěné při hlavní mostní prohlídce Mostu M1 – přes železniční trať.
 3. Program rozvoje obce Nížkov.
 4. Možnost pozlacení kříže na hřbitově a u kostela.
 5. Možnost opravy pomníku obětem válek.
 6. Možnost doplnění pomníku obětem válek o jména padlých v 1. světové válce.
 7. Cenovou nabídku na roční prohlídku plynových spotřebičů od firmy LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou.

III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Provedené hlavní mostní prohlídce Mostu M1 – přes železniční trať.
 2. Cenové nabídce na opravu střechy, očištění a nátěr římsy a zhotovení hromosvodů na budově Mateřské školy Nížkov.
 3. Odpovědi Kraje Vysočina na připomínku k železničnímu jízdnímu řádu pro období 2019/2020,
 4. Žádosti na změnu územního plánu z důvodu výstavby rodinného domu na p. č. 168/2 v k. ú. Buková a příjezdové komunikace.
 5. Podané žádosti o finanční pomoc na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.
 6. Možnosti plánování stavebních parcel v Bukové.
 7. Přípravě budování TI k zázemí u hřiště v Bukové.
 8. Připravovaném prodej pozemků p. č. 191/67 a p. č. 191/61 a části pozemků p. č. 191/68 o výměře cca 300 m2 a části pozemku p. č. 191/70 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Nížkov.
 9. Možnosti zvýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce.
 10. Možnosti nákupu techniky na údržbu chodníků.
 11. Vyhlášených dotacích na obnovu drobných sakrálních staveb.
 12. Využívání platformy „mobilní rozhlas“.
 13. Jednáních a přípravě projektu na přivedení kabelové televize a internetu do Nížkova firmou SATT Žďár nad Sázavou.

 

Ověřovatelé:      Zdeněk Mokrý

Ing. Zdeněk Jeřábek

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce