Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 12.3.2020

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 12. 3. 2020 v 1900 hodin

čj.: ZO/2/2020

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
 2. Smlouvu se ZD Nížkov o koupi pozemku p. č. 2194 v k. ú. Nížkov a prodeji pozemků p. č. 191/67, 191/61 a části pozemku p. č. 191/68 o výměře 240 m2 a p. č. 191/70 o výměře 351 m2 v k. ú. Nížkov za dohodnutou cenu. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
 3. Prodej části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře cca 30 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) za cenu 250,- Kč za m2 panu … a slečně … . Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
 4. Výměnu oken v domě o šesti bytových jednotkách. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 5.
 5. Přístavbu Mateřské školy Nížkov. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.
 6. Uzavření smlouvy na rekonstrukci střechy Mateřské školy Nížkov s firmou František Stránský, Nížkov. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 5.
 7. Nákup pozemku p. č. 127/15 v k. ú. Špinov o výměře 62 m2 v elektronické aukci. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 5.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:

 1. Změnu územního plánu Buková. Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 3, nepřítomen 0, omluven 5.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Smlouvu se ZD Nížkov o koupi pozemku p. č. 2194 v k. ú. Nížkov a prodeji pozemků p. č. 191/67, 191/61 a části pozemku p. č. 191/68 o výměře 240 m2 a p. č. 191/70 o výměře 351 m2 v k. ú. Nížkov.
 2. Prodej části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře cca 30 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) panu … a slečně … .
 3. Žádost nájemníků bytového domu o šesti bytových jednotkách o výměnu oken a dveří.
 4. Nutnost navýšení kapacity Mateřské školy Nížkov.
 5. Změnu územního plánu Buková.
 6. Cenové nabídky na rekonstrukci střechy Mateřské školy Nížkov. Cenové nabídky podaly firmy: Danko Petr, Dvorek; Stejskal Libor, Vepřová; Stránský František , Nížkov.
 7. Možnost nákupu pozemku p. č. 127/15 v k. ú. Špinov o výměře 62 m2.

 IV. Zastupitelstvo obce Nížkov vzalo na vědomí:

 1. Pořadí firem, které podaly cenové nabídky na rekonstrukci střechy Mateřské školy Nížkov: 1. místo František Stránský, Nížkov, 2. místo Petr Danko, Dvorek, 3. místo: Libor Stejskal, Vepřová.

V. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. O jednáních s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina Územním pracovištěm Žďár nad Sázavou o možnosti zřízení jedné třídy Mateřské školy Nížkov v budově Základní školy Nížkov ve školním roce 2020/2021.
 2. O žádosti paní … o změnu územního plánu Buková.
 3. O žádosti manželů … o změnu územního plánu Buková.
 4. O proběhlém výběrovém řízení na rekonstrukci vodovodu od ZŠ směrem ke Špinovu (začátek akce letos na jaře, spoluúčast obce 30 procent).
 5. O proběhlém předání majetku Oblastní charity Žďár nad Sázavou v DPŽ Nížkov.
 6. O výměně kotle v obecním bytě v domě o dvou bytových jednotkách č. p. 107.
 7. O ztrátě 0,- Kč v prodejně Buková. Podle smlouvy musí obec uhradit COOP Velké Meziříčí zisk 20 tisíc Kč.
 8. O připraveném projektu na dětské hřiště v Nížkově.
 9. O nabídce leteckých záběrů z dronu.
 10. Panem … o nutnosti rekonstrukce podlahy v sokolovně.
 11. Panem Ing. Zdeňkem Jeřábek o e-mailové komunikaci s radním Kraje Vysočina zodpovědným za dopravu panem Ing. Hylišem a a panem Bartošem z oddělení dopravní obslužnosti o možnosti obnovení zastavování všech vlaků na vlakové zastávce Nížkov.
 12. Panem Kamilem Vejvodou o osobních jednáních s panem Bartošem z oddělení dopravní obslužnosti o možnosti obnovení zastavování všech vlaků na vlakové zastávce Nížkov.
 13. O průběhu aktualizací webových stránkek obce.

VI. Zastupitelstvu obce Nížkov byla představena
kniha Nížkov – historie v datech.

 

VII. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo dotázáno,
kdy dojde ke spuštění aplikace Mobilní rozhlas.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva nebyl stanoven.

 

Ověřovatelé: Miloslav Marek

Kamil Vejvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce