Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 18.6.2020

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 18. 6. 2020 v 1900 hodin

čj.: ZO/3/2020

I.  Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 2. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019 bez výhrad. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 4. Kupní smlouvu č. j. UZSVM/BZR/1670/2020-BZRM na úplatné nabytí pozemku pozemková parc. č. 127/15 v obci Nížkov a k. ú. Špinov z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví obce Nížkov za kupní cenu 5 300,- Kč. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 25. 11. 2019 s SVAK Žďársko Žďár nad Sázavou na rekonstrukci výtlačného řadu. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 6. Smlouvu s SVAK Žďársko Žďár nad Sázavou na rekonstrukci vodovodního řadu A – část od ZŠ směrem k ATS Špinov. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 7. Dopracování projektu přístavby Mateřské školy Nížkov a vyřízení stavebního povolení. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 8. Uzavření smlouvy na výstavbu dětského hřiště s firmou Dřevoartikl spol. s r. o., Znojmo. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.
 9. Prodloužení smlouvy na pronájem návsi na provozování atrakcí na pouti v roce 2021 s panem Františkem Hubeným, Dobronín. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 10. Spolupráci s LD Přibyslav a těžbu v obecních lesích. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 11. Rozpočtové opatření číslo 5/2020 ze dne 18. 6. 2020. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

 

 II.
Zastupitelstvo obce Nížkov rozhodlo pozvat pana radního Ing. Jana Hyliše na jednání Zastupitelstva obce Nížkov kvůli obnovení zastavení zastavování vlaků na vlakové zastávce Nížkov. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

III.
Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo nákup kalendářů Polensko na historických fotografiích. Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 9, nepřítomen 0, omluven 1.

 IV.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nížkov za rok 2019 s výsledkem nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 V. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Účetní závěrku obce za rok 20l9.
 2. Závěrečný účet obce za rok 2019.
 3. Kupní smlouvu č. j. UZSVM/BZR/1670/2020-BZRM mezi Obcí Nížkov a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na nákup pozemku p. č.127/15 k. ú. Špinov.
 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 25. 11. 2019 s SVAK Žďársko Žďár nad Sázavou na rekonstrukci výtlačného řadu.
 5. Smlouvu s SVAK Žďársko Žďár nad Sázavou na rekonstrukci vodovodního řadu A – část od ZŠ směrem k ATS Špinov.
 6. Smlouvu s Krajem Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti.
 7. Možnosti řešení obnovení zastavení zastavování vlaků na vlakové zastávce Nížkov.
 8. Studii přístavby Mateřské školy Nížkov.
 9. Projekt nového dětského hřiště.
 10. Pronájem návsi na provozování atrakcí na pouti v roce 2021.
 11. Rozpočtové opatření číslo 5/2020 ze dne 18. 6. 2020.
 12. Možnosti stanovení nájmu v obecních bytech.
 13. Nabídky na výrobu puzzle s mapou Nížkova.
 14. Možnosti uložení tříděného odpadu, umístění kontejnerů a vybudování sběrného místa.

 VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Jednáních s Krajem Vysočina o dopravní obslužnosti obce a zastavování vlaků na vlakové zastávce Nížkov.
 2. Výměně plynových kotlů v obecních bytech v č. p. 107.
 3. Cenových nabídkách firem na výstavbu nového dětského hřiště: a) 4soft s. r. , Tanvald – 1 306 422,- Kč, b) Hřiště cz s. r. o., Brno – Židenice – 1 323 349,- Kč, c) Dřevoartikl spol. s r. o., Znojmo – 1 226 639,- Kč
 4. Přiznaném finančním příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity ve výši 862 595,- Kč.
 5. Stavu obecních lesů a jednáních s LD Přibyslav a připravované těžbě v obecních lesích.
 6. Přípravě pozemkové reformy v Nížkově, Špinov a Buková.
 7. Probíhající rekonstrukci  vodovodního řadu A – část od ZŠ směrem k ATS Špinov.
 8. Uzavírce silnic z Budče do Radonína a z Nového Veselí do Bohdalova od 1. 7. do 31. 10. 2020.
 9. Nabídce Mikroregionu Polná na objednávku kalendářů.
 10. Průběhu výstavby zázemí u sportoviště v Bukové.
 11. Tom, že firma E-ON odložila o rok kabelizaci elektrického vedení v Nížkově.
 12. Tom, že nájemné v obecních bytech nebylo zatím navýšeno.
 13. Nabídce na pozlacení křížů.
 14. Přípravě projektu na připojení internetu firmou SATT.
 15. Přípravě projektu na zasíťování parcel v lokalitě Loučka IV.
 16. Nabídce na promítání filmů.

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Dočekalová

Bohuslav Eliáš

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce