Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 17.9.2020

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 17. 9. 2020 v 1900 hodin

čj.: ZO/4/2020

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
 2. Změnu provozního řádu hřiště za sokolovnou (ustanovení správců, rozvrh aktivit, otevírací doba pro veřejnost). Hlasování: pro 11, proti 3, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 3. Pozlacení Krista na kříži na hřbitově a před kostelem (cca za 25 tisíc Kč). Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 0.
 4. Rozpočtové opatření číslo 7/2020 ze dne 17. 9. 2020. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
 5. Výměnu střešních oken v domě o dvou bytových jednotkách. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0.
 6. Zařazení území Obce Nížkov do území působnosti MAS Českomoravské pomezí o. p. s. na programové období 2021 – 2027. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

 II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo
pozlacení Krista na kříži na hřbitově. Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 9, nepřítomen 0, omluven 0.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Možnost otevření hřiště za sokolovnou v odpoledních hodinách.
 2. Žádost pana Františka Bárty, Nížkov 180 o prodej pozemku p. č. 52/11 v k. ú. Nížkov.
 3. Žádost pana Martina Limona, Nížkov 107 o prodej části pozemku p. č. 943/89 o výměře 85 m2 v k. ú. Nížkov.
 4. Cenové nabídky na opravu památek a křížů v obci.
 5. Možnost restaurování pomníku obětem válek.
 6. Možnost restaurování sochy sv. Jana na návsi.
 7. Rozpočtové opatření číslo 7/2020 ze dne 17. 9. 2020.
 8. Žádost MAS Českomoravské pomezí o zařazení území Obce Nížkov do území působnosti MAS Českomoravské pomezí o. p. s. na programové období 2021 – 2027.
 9. Možnost umístění kontejnerů na bioodpad.
 10. Umístění cedule „Zákaz skládky“ v lokalitě „Nad škrobárnou“.
 11. Informace o špatném třídění odpadů – do plastů se hází sklo atd.
 12. Nepořádek na silnicích – kůry, krev z aut kafilerky, který způsobují dopravci dřeva a dopravci vedlejších živočišných produktů (odpadů živočišného původu).
 13. Stav podmáčených a rozježděných obecních lesních a polních cest.

VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. Panem Ing. Pavel Bartoš informováno o tom, že od nového jízdního řádu (od 13. prosince 2020) bude na vlakové zastávce Nížkov zastavovat většina osobních vlaků.
 2. O doporučení Rady Kraje Vysočina krajskému zastupitelstvu zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0612/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 a nepožadovat po obcích Kraje Vysočina příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci Veřejné dopravy Vysočiny a současně převzít od obcí jejich objednávku v pracovních dnech a o víkendech.
 3. O stavu výstavby dětského hřiště na pozemku p. č. 943/103 v k. ú. Nížkov.
 4. O dotazu paní Petry Štohanzlové na hřiště a sportoviště v obci.
 5. O dopisu pana Jiřího Jindřicha o stavu pomníku pana Chalupníka v Bukové.
 6. O žádosti paní Lenky Pinkavové a paní Hany Fejtové o výměnu střešních oken v bytech č. p. 219 a 220.
 7. O pachtovní smlouvě mezi LD Polná a podílnickými obcemi.
 8. O plánované odstávce elektrického proudu 6. 10. 2020.
 9. O provedené opravě střechy Mateřské školy Nížkov.
 10. O podané žádosti o dotaci na zmírnění následků kůrovcové kalamity.
 11. O přípravě voleb 2. a 3. 10. a 9. a 10. 10. 2020.
 12. O nabídce nákupu elektromobilu.
 13. O nabídce služeb domácího hospice.

V. Zastupitelstvu obce byla vysvětlena
tvorba jízdních řádů a přestupní návaznosti v Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou.

VI. Zastupitelstvu obce byly zodpovězeny dotazy:

 1. Ohledně zastavování vlaků na vlakové zastávce Nížkov.
 2. Jakým způsobem se provádí sčítání výstupu, nástupu a obsazenosti vlaků na jednotlivých zastávkách.
 3. Jak budou probíhat výběrová řízení na výběr dopravce pro osm oblastí a přechod na nové jízdní řády a nové autobusové spoje.

 

VII. Zastupitelstvo obce Nížkov konstatovalo,
že tímto petici za obnovení zastavování vlaků na vlakové zastávce Nížkov považujeme za projednanou.

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Ločárek

Jan Mokrý

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce