Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 12.11.2020

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 12. 11. 2020 v 1900 hodin

čj.: ZO/5/2020

 

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 2. Zrušení prodeje části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře cca 30 m2 za cenu 250,- Kč panu … a slečně … (usnesení ZO Čj.: ZO/2/2020).  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 3. Prodej části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře cca 30 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za cenu 250,- Kč panu …, Nížkov. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 4. Prodej části pozemku p. č. 943/89 v k. ú. Nížkov o výměře  cca 85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) panu …, Nížkov 107. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 5. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 420004 ze dne 17. 3. 2020 „Nížkov – rekonstrukce vodovodního řadu A – část od ZŠ směrem k ATS Špinov“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 6. Smlouvu o dílo s DP stavební s. r. o., Špinov 22 na provádění zimní údržby (prohrnování a posyp) komunikací a chodníků v obci. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 7. Výši poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 300,- Kč za osobu. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Prodej části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře cca 30 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za cenu 250,- Kč panu …, Nížkov.
 2. Projednalo prodej části pozemku p. č. 943/89 v k. ú. Nížkov o výměře cca 85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) panu …, Nížkov 107.
 3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 420004 ze dne 17. 3. 2020 „Nížkov – rekonstrukce vodovodního řadu A – část od ZŠ směrem k ATS Špinov“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.
 4. Smlouvu o dílo s DP stavební s. r. o., Špinov 22 na provádění zimní údržby (prohrnování a posyp) komunikací a chodníků v obci.
 5. Návrh rozpočtu na rok 2021.
 6. Výši poplatku za svoz komunálního odpadu.
 7. Možnosti zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2020.
 8. Možnost uskutečnění jednání zastupitelstva na jaře v Bukové.

III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Připravovaných nákupech pozemků v lokalitě Loučka.
 2. Tom, v jaké fázi je příprava projektu technické infrastruktury na zasíťování stavebních parcel v lokalitě Loučka IV.
 3. Přípravě pozemkové reformy v k. ú. Buková na rok 2021.
 4. Tom, v jaké fázi je příprava projektu na přístavbu Mateřské školy Nížkov.
 5. Nové výsadbě buků v arboretu Buková jako náhradu za uschlé.
 6. Výstavbě kabelizace k technické hale firmou E-Mont.
 7. Tom, že rekonstrukci nízkého napětí ve středu obce bude provádět firma E-Mont.
 8. Tom, že paní … odhlásila elektroměr bytu v DPŽ.
 9. Stavu výstavby zázemí u hřiště v Bukové.
 10. Provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce.
 11. Přípravě revize elektřiny v technické hale.
 12. Tom, že kulturní program při rozsvěcování vánočního stromu nebude. Neproběhne ani Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem.
 13. Tom, že pan … nabízí materiál na opravu lesních cest.
 14. Stavu obecních cest.
 15. Provedené těžbě v obecních lesích.
 16. Žádostech o byt v DPŽ Nížkov.

 

Příští jednání zastupitelstva: 10. 12. 2020 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu:  Petr Novotný

David Toufar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce