Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 10.12.2020

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 10. 12. 2020 v 1900 hodin

čj.: ZO/6/2020

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 2. Zařazení 150 000,- Kč do výdajů rozpočtu na rok 2021 na opravu památek. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 2.
 3. Vyvěšení návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2021 – příjmy 20 368 tisíc Kč, výdaje 20 368 tisíc Kč. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 2.
 4. Závaznou vyhlášku obce Nížkov 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 5. Nákup pozemků p. č. 952/2, p. č. 949/3 a p. č. 949/2 v k. ú. Nížkov o celkové výměře 2 069 m2 od pana … za cenu 300,- Kč za m2 (cena včetně DPH). Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 6. Nákup pozemku p. č. 944/3 v k. ú. Nížkov o výměře 336 m2 od pana .. za cenu 300,- Kč za m2 (cena včetně DPH). Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 7. Nákup nákup pozemků p. č. 866/2, p. č. 866/3, p. č. 866/4, p. č. 866/5, p. č. 866/6, p. č. 866/7, p. č. 866/8, p. č. 866/9b, p. č. 866/10, p. č. 866/11e, p. č. 866/12, p. č. 866/13, p. č. 866/14, p. č. 866/15, p. č. 866/16, p. č. 866/17, p. č. 866/19 v k. ú. Nížkov o celkové výměře 15 505 m2 od pana … za cenu 450,- Kč za m2 (cena včetně DPH). Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 8. Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z programu Hospodaření v lesích 2020 s Krajem Vysočina. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 9. Rozpočtové opatření číslo 9/2020 ze dne 10. 12. 2020. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo
  zařazení 150 000,- Kč do výdajů rozpočtu na rok 2021 na vybudování plastového povrchu na zatravňovacích dlaždicích vedle víceúčelového hřiště. Hlasování: pro zařazení do rozpočtu 1, proti 5, zdržel se 7, nepřítomen 0, omluven 2.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh rozpočtu na rok 2021.
 2. Návrh na zařazení 150 000,- Kč do výdajů rozpočtu na rok 2021 na opravu památek.
 3. Návrh na zařazení 150 000,- Kč do výdajů rozpočtu na rok 2021 na vybudování plastového povrchu na zatravňovacích dlaždicích vedle víceúčelového hřiště.
 4. Závaznou vyhlášku obce Nížkov 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 5. Nákup pozemků v lokalitě Loučka v k. ú. Nížkov.
 6. Nákup pozemků p. č. 952/2, p. č. 949/3 a p. č. 949/2 v k. ú. Nížkov o celkové výměře 2 069 m2 od pana … za cenu 300,- Kč za m2 (cena včetně DPH).
 7. Nákup pozemku p. č. 944/3 v k. ú. Nížkov o výměře 336 m2 od pana … za cenu 300,- Kč za m2 (cena včetně DPH).
 8. Nákup pozemků p. č. 866/2, p. č. 866/3, p. č. 866/4, p. č. 866/5, p. č. 866/6, p. č. 866/7, p. č. 866/8, p. č. 866/9b, p. č. 866/10, p. č. 866/11e, p. č. 866/12, p. č. 866/13, p. č. 866/14, p. č. 866/15, p. č. 866/16, p. č. 866/17, p. č. 866/19 v k. ú. Nížkov o celkové výměře 15 505 m2 od pana … za cenu 450,- Kč za m2 (cena včetně DPH).
 9. Možnosti oprav lesních a polních cest.
 10. Rozpočtové opatření číslo 9/2020 ze dne 10. 12. 2020.
 11. Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z programu Hospodaření v lesích 2020 s Krajem Vysočina.
 12. Možnost zakázat chov psů v obecních bytech.
  IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:1. Nemožnosti čerpat peníze z dotace na podporu venkovských prodejen za rok 2020.
  2. Připravovaných dodatcích k nájemním smlouvám na pronájem obecních bytů.
  3. Stavu obecních lesních a polních cest.
  4. Možnosti uzavřít smlouvy o věcném břemenu s firmou SATT a paní Annou Janů.
  5.Vydané knize Svazek obcí Přibyslavska.
  6. Stagnaci jednání s Biskupstvím Hradec Králové o prodeji nebo směně pozemků u hřbitova.

Příští jednání zastupitelstva: 29. 12. 2020 v 1700 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu:  Bohuslav Brukner

Zdeněk Mokrý

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce