Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 29.12.2020

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 29. 12. 2020 v 1700 hodin

čj.: ZO/7/2020

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

  1. Program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
  2. Vyrovnaný rozpočet na rok 2021 – příjmy 20 368 tisíc Kč, výdaje 20 368 tisíc Kč. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.II. Zastupitelstvo obce projednalo:
    Vyrovnaný rozpočet na rok 2021.

III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

  1. Proběhlém nákupu pozemků.
  2. Vydané knize Svazek obcí Přibyslavska.
  3. Přípravě vydání turistické informační mapy o obcích SOP.
  4. Průběhu výstavby zázemí u hřiště v Bukové.

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Holcman

Ing. Zdeněk Jeřábek

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce