Usnesení ze schůze zatupitelstva obce Nížkov – 25.2.2021

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 25. 2. 2021 v 1900 hodin

čj.: ZO/1/2021

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 2. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001792961 s EG-D a. s.,Lidická 1873/36, Černá Pole. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 3. Nákup komunální techniky – zahradního traktoru ISEKI. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 4. Umístění sloupů na zavěšení kabelů elektronických komunikací firmou CETIN a. s. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 5. Podání žádosti o dotaci a investiční záměr „Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy v Nížkově“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 6. Provedení výběrového řízení akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy v Nížkově Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 7. Zadání provedení výběrového řízení na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy v Nížkově firmě IPI Žďár nad Sázavou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 8. Podání žádosti na zařazení do seznamu investic k rekonstrukci stavbu „Nížkov – rekonstrukce vodovodního řadu – úsek mezi č. p. 36 a základní školou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 9. Rozpočtové opatření číslo 2/2021 ze dne 25. 2. 2021. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 10. Zařazení výměny oken v kuchyni a vstupních dveří na domě o devíti bytových jednotkách do rozpočtu na rok 2022. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 11. Zadání sloučeného výběrové řízení na technickou infrastrukturu Obytný soubor RD Nížkov „Loučka- 4. etapa“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

 II. Zastupitelstvo obce Nížkov vzalo na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nížkov za rok 2020 s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001792961 s EG-D a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole.
 2. Nákup komunální techniky – zahradního traktoru ISEKI.
 3. Žádost CETIN a. s. o souhlas o umístění sloupů.
 4. Stavení úpravy budovy Mateřské školy Nížkov.
 5. Možnost podání žádosti o dotaci na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy v Nížkově.
 6. Možnost zadání výběrového řízení na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy v Nížkově firmě IPI Žďár nad Sázavou.
 7. Podání žádosti na zařazení do seznamu investic k rekonstrukci stavbu „Nížkov – rekonstrukce vodovodního řadu – úsek mezi č. p. 36 a základní školou.
 8. Rozpočtové opatření číslo 2/2021 ze dne 25. 2. 2021.
 9. Žádost nájemníků domu o devíti bytových jednotkách o výměnu oken v kuchyni a vstupních dveří.
 10. Další možnosti oprav křížů a pomníků v Nížkově.
 11. Nutnost řešení dřevin v blízkosti křižovatek.
 12. Možnosti umístění kontejnerů na odpad v lokalitě Loučka.
 13. Zadání sloučeného výběrového řízení na technickou infrastrukturu Obytný soubor RD Nížkov „Loučka- 4. etapa“.

VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. O proběhlém auditu.
 2. O nutnosti rekonstrukce webu obce Nížkov.
 3. O vykázaných provozních nákladech na prodejnu COOP Buková.
 4. O cenách ukládání odpadů na skládky.
 5. O tom, jaké jsou náklady obce na odpady.
 6. Že na domě č. p. 7 v Nížkově bude provedena změněna formy vytápění na elektrické.
 7. O výši příspěvků pro Charitu Žďár nad Sázavou, Centrum Zdislava a Centrum Vysočina Žďár nad Sázavou, které schválila rada.
 8. O tom, že žádost o dotaci na památky nebyla podána, protože dotační program byl v 8 hodin první den možnosti podání, naplněn.
 9. O jednáních s firmou SATT o výstavbě rozvodů internetu v Nížkově.
 10. O jednáních firmy SATT s vlastníky pozemků o vybudování přívodu internetu do Nížkova.
 11. O přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení v Nížkově.
 12. Panem Novotným o nutnosti opravy kanálu v Bukové, který byl poškozen při zimní údržbě. Bude oslovena správa a údržba silnic o sjednání opravy.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 25. 3. 2021.

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Dočekalová

Bohuslav Eliáš

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce