Usnesení ze schůze zatupitelstva obce Nížkov – 6.5.2021

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 6. 5. 2021 v 1900 hodin

 

čj.: ZO/2/2021

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 2. Na základě doporučení představenstva LDO Přibyslav směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav na směnu pozemků v k. ú. Staré Ransko a k. ú. Hodiškov za pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 3. Na základě doporučení představenstva LDO Přibyslav směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a obcí Slavětín na směnu pozemků v k. ú. Staré Ransko  za pozemky v k. ú. Slavětín u Oudoleně. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 4. Smlouvu číslo 03/21/SFP/81 mezi obcí Nížkov a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na zpracování projektové dokumentace na akci „Nížkov – vodovod a splašková kanalizace pro OS RD Loučka 4, etapa 18 parcel“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Obcí Nížkov a Krajem Vysočina. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 6. Nákup LED světel veřejného osvětlení značky TUNGSRAM od firmy ELKOV Žďár nad Sázavou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 7. Prodej části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Buková o výměře cca 46,17 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) panu …, náklady hradí kupující. Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 8. Prodej části pozemku p. č. 1691/3 v k. ú. Nížkov o výměře cca 44,39 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) panu …, náklady hradí kupující.  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 9. Prodloužení termínu předložení pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno užívání stavby rodinného domu do prosince 2021 … . Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 10. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko, výši členského příspěvku a vstup do svazku „Mikroregion Žďársko, dobrovolný svazek obcí“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 11. Opravu sochy svatého Jana Nepomuckého na návsi a doplnění nabídky o kamenné sloupky s řetězy. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 2.
 12. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020 bez výhrad. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 13. Závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 14. Rozpočtové opatření číslo 5/2021 ze dne 6. 5. 2021. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

 

II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo
Darovací smlouvu mezi obcí Nížkov a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na stavbu „Kanalizace, inventární číslo MSZV 9023610“. Hlasování: pro schválení darovací smlouvy 0, proti 13, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav na směnu pozemků v k. ú. Staré Ransko a k. ú. Hodiškov za pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou.
 2. Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a obcí Slavětín na směnu pozemků v k. ú. Staré Ransko  za pozemky v k. ú. Slavětín u Oudoleně.
 3. Smlouvu číslo 03/21/SFP/81 mezi obcí Nížkov a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na zpracování projektové dokumentace na akci „Nížkov – vodovod a splašková kanalizace pro OS RD Loučka 4, etapa 18 parcel“.
 4. Darovací smlouvu mezi obcí Nížkov a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na stavbu „Kanalizace, inventární číslo MSZV 9023610“.
 5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Obcí Nížkov a Krajem Vysočina.
 6. Cenové nabídky na svítidla veřejného osvětlení obce Nížkov.
 7. Prodej části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Buková o výměře cca 46,17 m2 panu … .
 8. Prodej části pozemku p. č. 1691/3 v k. ú. Nížkov o výměře cca 44,39 m2 panu … .
 9. Žádost … o prodloužení termínu předložení pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno užívání stavby rodinného domu do prosince 2021.
 10. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko, návrh členského příspěvku a možnost vstupu do svazku „Mikroregion Žďársko, dobrovolný svazek obcí“.
 11. Cenové nabídky na rekonstrukci (opravu) sochy svatého Jana Nepomuckého na návsi.
 12. Účetní závěrku obce za rok 2020.
 13. Závěrečný účet obce za rok 2020.
 14. Rozpočtové opatření číslo 5/2021 ze dne 6. 5. 2021.

 

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. Firmou SATT informováno o změně trasy kabelového vedení Nížkovem a Bukovou.
 2. O nabídce projekce letního kina.
 3. O nabídce publikace „Žďársko nadhledem“.
 4. Panem místostarostou o pozemkových úpravách v k. ú. Nížkov, k. ú. Buková a k. ú. Špinov, které mají začít v letošním roce.
 5. O průběhu přípravy dokumentace ke stavebním parcelám Loučka IV.
 6. O podání žádosti o dotaci na přístavbu Mateřské školy Nížkov.
 7. O vyúčtování dotace na hospodaření v lesích 2020.
 8. Panem … o problémech obyvatel DPŽ Nížkov.

 

 

Ověřovatelé: Josef Ločárek

Miloslav Marek

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce