Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 23.9.2021

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 23. 9. 2021 v 1900 hodin

čj.: ZO/4/2021

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 2. Smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 3. Stanovy dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy o založení DSO „Mikroregion Žďársko“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 4. Dohodu o prostorovém uspořádání staveb se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností a. s. pro realizaci stavby „Nížkov, stavební úpravy veřejného osvětlení“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 5. Nákup pozemku p. č. 943/33 o výměře 356 m2 v k. ú. Nížkov za 250 Kč za m2. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.
 6. Smlouvu o společném postupu zadavatelů na veřejné zakázce „Nížkov – Obytný soubor RD Loučka 4. etapa – technická infrastruktura“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 7. Darovací smlouvu se Sdružením místních samospráv na dar 50 tisíc obcím postižených tornádem. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

 II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo
nákup pozemku p. č. 943/1 o výměře 2 826 m2 v k. ú. Nížkov za 650 Kč za m2 a p. č. 943/107 o výměře 2 827 m2 v k. ú. Nížkov za 650 Kč za m2. Hlasování: pro nákup 4, proti nákupu 9, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

 

III. Zastupitelstvo obce Nížkov pověřuje starostu obce Nížkov
zastupování obce Nížkov na jednáních DSO „Mikroregion Žďársko“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

IV. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“.
 2. Stanovy dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“.
 3. Kdo bude zastupovat obec Nížkov na jednáních DSO „Mikroregion Žďársko“.
 4. Dohodu o prostorovém uspořádání staveb se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností a. s. pro realizaci stavby „Nížkov, stavební úpravy veřejného osvětlení“.
 5. Možnost vydání knihy Nížkov včera a dnes.
 6. Nabídku možnosti zakoupení knihy profesora Smrčka o kostnicích.
 7. Možnost nákupu pozemku p. č. 943/33 o výměře 356 m2 v k. ú. Nížkov.
 8. Možnost nákupu pozemku p. č. 943/1 o výměře 2 826 m2 v k. ú. Nížkov.
 9. Možnost nákupu pozemku p. č. 943/107 o výměře 2 827 m2 v k. ú. Nížkov.
 10. Darovací smlouvu se Sdružením místních samospráv na dar 50 tisíc obcím postižených tornádem.
 11. Žádost pana Pecky ze Špinova o poskytnutí daru rodině pana Jiřího Znamenáčka z Hrušek.
 12. Smlouvu o společném postupu zadavatelů na veřejné zakázce „Nížkov – Obytný soubor RD Loučka 4. etapa – technická infrastruktura“.
 13. Metodické sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o možnostech platby poplatků za komunální odpad dle zákona 565/1990 Sb.
 14. Návrh vyhlášky o místních poplatcích za svoz a uložení komunálního odpadu.
 15. Návrhy rozpočtu na rok 2022.
 16. Možnost nákupu malého bagru a vybavení pro práci v lese.
 17. Možnost instalace kontejneru na hliník.

V. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. O jednáních s firmou AVE o cenách za svoz a uložení odpadu.
 2. O stavu obecních lesů.
 3. O průběhu rekonstrukce veřejného osvětlení.
 4. Že od 1. 9. 2021 nastoupil nový provozní zaměstnanec – Pokorný Petr, Buková.
 5. O pracích provedených v obecních lesích a o dotacích na oplocenky a dotacích na zmírnění kůrovcové kalamity.
 6. O kontrole obecních cest Inspekcí životního prostředí.

 

Ověřovatelé: Zdeněk Mokrý

Kamil Vejvoda

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce