Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 4.11.2021

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 4. 11. 2019 v 1900 hodin

 

čj.: ZO/5/2021

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 2. Prodej pozemku p. č. 1691/19 o výměře 90 m2 v k. ú. Nížkov za 250 Kč za m2 panu … . Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 3.
 3. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2021 s panem Martinem Kovaříkem, U Mostu 11, Svratka na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 4. Vyvěšení návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2022 – příjmy 23 086 145,- Kč, výdaje 23 086 145,- Kč.  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 5. Zadávací dokumentaci k zadání veřejné zakázky na stavební práce „Nížkov – zasíťování lokality OS RD Loučka, 4. etapa“. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 6. Smlouvu o dílo na stavbu Nížkov – zasíťování lokality OS RD Loučka, 4. etapa (Nížkov – technická infrastruktura pro OS RD Loučka, 4. etapa, 18 parcel). Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 7. Zrušení ochranného pásma zdroje pitné vody v „Zádušce“ z důvodu nevyužívání vodního zdroje jako zdroje pitné vody. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 8. Rozpočtové opatření číslo 11/2021 ze dne 4. 11. 2021. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.

 II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo
zadání „výroby“ nových webových stránek obce firmě Antee. Hlasování: pro výrobu nových webových stránek 0, proti 10, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 3.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Možnost nákupu pozemku p. č. 943/1 o výměře 2 826 m2 v k. ú. Nížkov.
 2. Možnost nákupu pozemku p. č. 943/107 o výměře 2 827 m2 v k. ú. Nížkov.
 3. Žádost pana … o koupi pozemku p. č. 1691/19 o výměře 90 m2 v k. ú. Nížkov.
 4. Možnost zadání „výroby“ nových webových stránek obce firmě Antee.
 5. Možnost zadání „výroby“ publikace Nížkov včera a dnes.
 6. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2021 s panem Martinem Kovaříkem, U Mostu 11, Svratka na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého.
 7. Obecně závaznou vyhlášku Obce Nížkov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 8. Návrh rozpočtu Obce Nížkov na rok 2022.
 9. Zvýšení nájmu v obecních bytech o 8 procent.
 10. Návrh Smlouvy o dílo na stavbu Nížkov – zasíťování lokality OS RD Loučka, 4. etapa (Nížkov – technická infrastruktura pro OS RD Loučka, 4. etapa, 18 parcel).
 11. Zrušení ochranného pásma zdroje pitné vody v „Zádušce“ z důvodu nevyužívání vodního zdroje jako zdroje pitné vody.
 12. Rozpočtové opatření číslo 11/2021 ze dne 4. 11. 2021.
 13. Možné využití dotací na rekonstrukci památek v roce 2022.

IV. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo seznámeno

 1. S metodickým materiálem odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra – Vzorem obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 2. Se zadávací dokumentací k zadání veřejné zakázky na stavební práce „Nížkov – zasíťování lokality OS RD Loučka, 4. etapa“.

V. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. O podaných žádostech o dotaci na lesy a oplocenky.
 2. O tom, že Sdružení místních samospráv, se kterou obec Nížkov sepsala darovací smlouvu na dar 50 tisíc obcím postižených tornádem, již ukončilo sbírku. Obcím Lužice, Hrušky, Mikulčice, Týnec a Tvrdonice bude dar poskytnut přímo.
 3. O připravované studii na podobu návsi.
 4. O záměru přípravy studie na novou budovu obecního úřadu a zdravotního střediska.
 5. O záměru přípravy studie na stavební parcely v Bukové
 6. Že 16. 11. 2021 proběhne kolaudace zázemí pro sportovní aktivity v Bukové.

 

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner ,               David Toufar

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce