Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 16.12.2021

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 16. 12. 2021 v 1900 hodin

 

čj.: ZO/6/2021

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 2. Dodatek č. 1 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 3. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství platnou od 1. 1. 2022. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 4. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platnou od 1. 1. 2022. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 5. Vyrovnaný rozpočet na rok 2022 – příjmy 23 086 145,- Kč, výdaje 23 086 145,- Kč. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 6. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele AQUASYS spol. s r. o., Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek dle § 122 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 7. Zadání technického dozoru dodavatele Obec Nížkov na stavbu Obytný soubor RD – Loučka 4. etapa, technická infrastruktura firmě PL Building s. r. o., Trhová 2301/4, Žďár nad Sázavou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
 8. Nákup pozemku p. č. 20 v k. ú. Špinov o výměře 78 m2, nákup pozemku p. č. 22/2 v k. ú. Špinov o výměře 79 m2, nákup pozemku p. č. 23/2 v k. ú. Špinov o výměře 98 m2. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.
 9. Prodej části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře 35 m2 a pozemku p. č. 1691/20 v k. ú. Nížkov o výměře 21 m2, (výměra bude upřesněna dle skutečného zaměření (geometrického plánu). Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.

 II. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo seznámeno
s Rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek dle § 122 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Dodatek č. 1 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“.
 2. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství platnou od 1. 1. 2022.
 3. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platnou od 1. 1. 2022.
 4. Vyrovnaný rozpočet na rok 2022 – příjmy 23 086 145,- Kč, výdaje 23 086 145,- Kč.
 5. Zadání technického dozoru dodavatele Obec Nížkov na stavbu Obytný soubor RD – Loučka 4. etapa, technická infrastruktura firmě PL Building s. r. o., Trhová 2301/4, Žďár nad Sázavou
 6. Nákup pozemku p. č. 20 v k. ú. Špinov o výměře 78 m2, nákup pozemku p. č. 22/2 v k. ú. Špinov o výměře 79 m2, nákup pozemku p. č. 23/2 v k. ú. Špinov o výměře 98 m2.
 7. Prodej části pozemku p. č. 1691/15 v k. ú. Nížkov o výměře 35 m2 a pozemku p. č. 1691/20 v k. ú. Nížkov o výměře 21 m2, (výměra bude upřesněna dle skutečného zaměření (geometrického plánu).
 8. Studii úpravy návsi Nížkov.
 9. Návrh na směnu a koupi pozemků v k. ú. Buková.
 10. Možnost instalace solárních panelů na obecní budovy.

 IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. O žádosti předsedy Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR o připojení se k petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.
 2. O tiskové správě Vodárenské a. s. – v roce 2022 se nebude zvedat cena vodného a stočného (zůstává 103,10 Kč).
 3. O proběhlém auditu.
 4. O proběhlé kolaudaci zázemí sportoviště v Bukové.
 5. O jednáních se SDH Buková a podmínkách pronájmu zázemí u sportoviště v Bukové.
 6. O záměru revitalizace parku okolo pomníku padlým a okolo rybníka Obecník.

 

Jednání ukončeno ve 2000 hodin.

 

V Nížkově dne 20. prosince 2021

 

Zapsala: Marta Novotná

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Ločárek, Ing. Zdeněk Jeřábek

Podpisy:

 

Starosta: Josef Vlček

Podpis:

Místostarosta: Petr Němec

Podpis: