Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 27.1.2022

Ze zasedání zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 27. 1. 2022 v zasedací místnosti obce na adrese Nížkov 17

 

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

2. Rozpočtové opatření – pravomoc rady

     Přijato usnesení č. 1/2022/Z1: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje pravomoc Rady obce Nížkov schvalovat rozpočtová opatření v příjmové části v neomezené výši a ve výdajové části v jedné položce do výše 250 tisíc.

 

 1. Žádost o výměnu okna a dveří

      Přijato usnesení č. 2/2022/Z1: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost nájemníků obecních bytů č. p. 206–212 o výměnu vchodových dveří a dřevěných oken.

 

 1. Dohoda o provedení práce se zastupiteli

     Přijato usnesení č. 3/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022 dle stanovených podmínek.

     Přijato usnesení č. 4/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022 dle stanovených podmínek.

     Přijato usnesení č. 5/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou obce paní … od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022 dle stanovených podmínek.

     Přijato usnesení č. 6/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022 dle stanovených podmínek.

 

 1. Prodej části pozemku – záměr č. 1/2022

     Přijato usnesení č. 7/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 1691/1 o výměře 75 m2, p. č. 58/6 o výměře 28 m2, p. č. 58/8 o výměře 144 m2, vše v k. ú. Nížkov panu … .

 

 1. Rozpočtové opatření

     Přijato usnesení č. 8/2022/Z1: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2022 ze dne 27. 1. 2022.

 

 1. Diskuse, informace, různé, závěr
  a) Pravidla pronájmu sportoviště a jeho zázemí v Nížkově a Bukové.
  b) Jednání s panem Prebslem o možnosti nákupu/směny pozemků v Bukové.
  c) Připravované pozemkové úpravy v k. ú. Nížkov a k. ú. Buková.
  d) Pronájem návsi na pouť 2022.

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Dočekalová a Kamil Vejvoda