Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 16.6.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 16. 6. 2022 v zasedací místnosti obce na adrese Nížkov 18

 1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

 1. Členský vklad – Lesní družstvo obcí Přibyslav

Přijato usnesení č. 1/2022/Z3: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje provedení dalšího členského vkladu peněžitého v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, Přibyslav, IČ: 64259773, ve výši 56 tisíc Kč na každý jeden tisíc Kč, za součet základního a dalšího členského vkladu. Při konkrétní hodnotě zmíněného součtu 9 000 Kč, je to celkem 504 tisíc Kč.

 1. Smlouva Obec Nížkov – Lesní družstvo obcí Přibyslav

Přijato usnesení č. 2/2022/Z3: Zastupitelstvo obce schvaluje pro realizaci výše uvedeného závazku vyplývajícího s usnesení číslo 1/2022/Z3 uzavření smlouvy mezi Obcí Nížkov a Lesní družstvo obcí Přibyslav, o dalším členském vkladu a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.

 1. Rekonstrukce vodovodu

Přijato usnesení č. 3/2022/Z3: Zastupitelstvo schválilo přeřazení akce ID 4012 na rok 2023.

 1. Studie odkanalizování místních částí

Přijato usnesení č. 4/2022/Z3: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o zařazení akce „Nížkov – odkanalizování místních částí Špinov a Buková – zpracování variantní studie“ do seznamu investic SVK s realizací v roce 2023.

 1. Prodej pozemku p. č. 457 a p. č. 461/30 v k. ú. Nížkov

Přijato usnesení č. 5/2022/Z3: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 457 o výměře 143 m2 a pozemku p. č. 461/30 o výměře 40 m2 v k. ú. Nížkov panu Bohuslavu Eliášovi za 250,- Kč za m2.

 1. Účetní závěrka Obce Nížkov za rok 2021

Přijato usnesení č. 6/2022/Z3: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Nížkov za rok 2021 bez výhrad.

 1. Závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2021

Přijato usnesení č. 7/2022/Z3: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2021 bez výhrad.

 1. Stanovy SOV

Přijato usnesení č. 8/2022/Z3: Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění stanov SOV, revidovaných v souvislosti s platnou legislativou a pověřuje svého zástupce (starostu obce) ve valném shromáždění SVO, aby schválil tyto stanovy na valném shromáždění SOV.

 1. Rozpočtové opatření

Přijato usnesení č. 9/2022/Z3: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2022 ze dne 16. 6. 2022.

 1. Diskuse, informace, různé, závěr

 1. Starosta seznámil ostatní členy zastupitelstva obce se žádosti Vodárenské akciové společnosti, a. s. o projednání převedení dešťové kanalizace do majetku obce Nížkov. V rozpravě bylo konstatováno, že je nejdříve potřeba vyřešit všechny problémy s touto kanalizací a potom teprve jednat o možnosti převodu do majetku obce.

 2. Starosta seznámil ostatní členy zastupitelstva s průběhem pouti v roce 2022.

 3. Starosta seznámil ostatní členy zastupitelstva obce s nabídkou na výstavbu větrných elektráren. V rozpravě bylo konstatováno, že je třeba mít o možnosti výstavby více informací a vzhledem k tomu, že vybrané lokality jsou na hranicích katastru obce, je nutné jednat s okolními obcemi.

 4. Starosta seznámil ostatní členy zastupitelstva obce s možností podat žádost o dotaci z operačního programu IROP na přístavbu Mateřské školy Nížkov.

 5. Starosta seznámil ostatní členy zastupitelstva obce s žádostmi o obecní byty.

 6. Starosta seznámil ostatní členy zastupitelstva obce s tím, že webové stránky obce neodpovídají současným požadavkům.

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Marek a Jan Mokrý