Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 9.9.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 9. 9. 2022 v POHOSTINSTVÍ NÍŽKOV na adrese Nížkov 174

1Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

2.  Prodej a nákup pozemků v k. ú. Buková u Nížkova

Přijato usnesení č. 1/2022/Z4: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje prodej části pozemku p. č. 70/13 o výměře 159 m2 v k. ú. Buková panu Radku Sobotkovi, Buková 7 za cenu 250,- Kč včetně DPH za 1 m2.

Přijato usnesení č. 2/2022/Z4: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje prodej části pozemku p. č. 70/13 o výměře 2 045 m2 v k. ú. Buková panu Martinu Musilovi, Buková 9 za cenu 250,- Kč včetně DPH za 1 m2.

Přijato usnesení č. 3/2022/Z4: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje prodej pozemku p. č. 330/34 o výměře 66 m2 v k. ú. Buková panu Jaroslavu Havlíčkovi a paní Marii Němcové, Buková za cenu 250,- Kč včetně DPH za 1 m2.

Přijato usnesení č. 4/2022/Z4: Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje nákup části pozemků p. č. 62, 67,70/14, 70/16, 343, 70/10, 74/1 a 331 v k. ú. Buková a celého pozemku p. č. 70/4 v k. ú.Buková o celkové výměře 6 652 m2 za 250,- Kč včetně DPH za 1 m2.

3. Zvonění Buková – elektrický pohon

Přijato usnesení č. 5/2022/Z4: Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování nového elektrického pohonu zvonu kapličky v Bukové.

Přijato usnesení č. 6/2022/Z4: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zakázky na vybudování nového elektrického pohonu zvonu kapličky v Bukové firmě JITOM elektro Měřín.


4. Dodatek ke smlouvě – zasíťování lokality OS RD Loučka IV.

Přijato usnesení č. 7/2022/Z4: Zastupitelstvo schválilo Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo č. AQS/2022/01/51102 na zasíťování lokality OS RD Loučka IV s AQUASYS spol. s r.o.

5. Rozpočtové opatření

Přijato usnesení č. 8/2022/Z4: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2022 ze dne 9. 9. 2022.


6. Diskuse, informace, různé, závěr

a) Starosta seznámil členy zastupitelstva obce s odpovědí paní na nabídku obce na nákup pozemku p. č. 943/107 o výměře 2 827 m2 v k. ú. Nížkov. Mgr. Ilona Kašpárková momentálně o prodeji neuvažuje.

b) Starosta seznámil členy zastupitelstva obce s žádostí Farnosti Nížkov o příspěvek na plánovanou opravu krovu kostela svatého Mikuláše v Nížkově

c) Starosta seznámil členy zastupitelstva obce se stanoviskem konzultačního servisu IROP k možnosti podání žádosti o dotaci na přístavbu Mateřské školy Nížkov. Starosta vysvětlil ostatním členům zastupitelstva obce, že stanovisko KHS ke změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení k podání žádosti o dotaci nestačí. Obec by musela doložit rozhodnutí KHS dle správního řádu, kdy KHS rozhodla o udělení výjimky z paragrafu 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kterou od KHS obec nedostane, protože současné řešení zvýšení kapacity Mateřské školy Nížkov, příspěvková organizace neporušuje hygienické požadavky.

7. Prodej pozemků v k. ú. Špinov

Přijato usnesení č. 9/2022/Z4: Zastupitelstvo zamítlo prodej obecních pozemků p. č. 254/1, 253 a 266/8 v k. ú. Špinov.

Ověřovatelé zápisu: Petr Novotný a David Toufar