Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov - 7. 9. 2023

Číslo jednací: 2023/Z8

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍŽKOV,

konaného dne 7. 9. 2023 od 19:00 hodin

v Základní škole Nížkov, Nížkov  č. p. 11

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Nížkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Mgr. Bohuslavem Musilem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů. Příchod 12. člena zastupitelstva (Bc. Pavel Závodný) ve 20:00 hod.

Přítomní zastupitelé:

Mgr. Bohuslav Musil (starosta), David Toufar (místostarosta), Bohuslav Brukner, Bohuslav Eliáš, Ing. Jana Fiksová, Miroslav Landa, Petr Němec, Petr Novotný, Jiří Eduard Špaček, Miroslav Štohanzl, Kamil Vejvoda, Bc. Pavel Závodný (příchod 20:00 hod.)

Nepřítomný zastupitel:

Ing. Zdeněk Jeřábek, Bc. Zdeněk Mokrý, Petr Šurnický (omluveni)

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
 2. Studie „Park – Nížkov“ a „Hřiště – Špinov“
 3. Závazné podmínky pro výstavbu rodinných domů lokalita Loučka IV. etapa
 4. Žádost o dotaci na opravu krovu farního kostela sv. Mikuláše
 5. Koupě pozemků parc. č. 493, 40, 248 v k. ú. Buková
 6. Koupě nemovitosti parc. č. 72, 75 v k. ú. Nížkov
 7. Dohoda o provedení práce se zastupitelem
 8. Vybudování středového chodníku a zázemí hřbitova
 9. Rekonstrukce budovy obecního úřadu
 10. Rozpočtové opatření
 11. Žádost o koupi stavební parcely č. 896/12 o výměře 906 m2 v k. ú. Nížkov - odstoupení od žádosti.
 12. Pošta Partner
 13. Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny a zemního plynu
 14. Pojištění majetku obce
 15. Ostatní

 

1. Zahájení, stanovení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

A. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva byla předsedajícím určena Ing. Jana Fiksová, ověřovateli zápisu byli určeni David Toufar a Kamil Vejvoda. Pro kontrolu počtů při hlasování byl určen Kamil Vejvoda.

B. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje program zasedání zastupitelstva, jak je uvedeno výše.

Usnesení č. 1/2023/Z8 bylo schváleno.

 

2. Studie „Park – Nížkov“ a „Hřiště – Špinov“

Zastupitelstvo obce se prostřednictvím videohovoru spojilo s Ing. Arch. Michaelou Horákovou z mh architects atelier s.r.o., která na základě připomínek od zastupitelů (které vzešly z pracovní schůzky k tomuto tématu) představila upravenou verzi připravovaných studií na „Park – Nížkov“ a „Hřiště – Špinov“.

Oba návrhy obdrží členové zastupitelstva od předsedajícího do emailových schránek k případnému opřipomínkování.

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí, bez přijatého usnesení.

 

3. Závazné podmínky pro výstavbu rodinných domů lokalita Loučka IV. etapa

Předsedající informoval zastupitelstvo obce o finální úpravě dokumentu týkajícího se podmínek a doporučení pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nížkov – Loučka IV, do kterého byly zapracovány připomínky z minulého zasedání zastupitelstva. Všichni členové obdrželi rovněž před termínem konání zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje dokument „Závazné podmínky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nížkov – Loučka IV, a to k 7. 9. 2023.

Usnesení č. 2/2023/Z8 bylo schváleno.

 

4. Žádost o dotaci na opravu krovu farního kostela sv. Mikuláše

Předsedající informoval zastupitelstvo obce o přijaté žádosti o dotaci obce Nížkov na opravu krovů farního kostela sv. Mikuláše v Nížkově v roce 2023 od p. faráře římskokatolické farnosti Nížkov Zdeňka Sedláka.

Slovo dostal přítomný p. farář Zdeněk Sedlák, který seznámil zastupitele obce se současným stavem krovů farního kostela a plánovaným postupem výměny a oprav. V první polovině roku 2023 proběhlo výběrové řízení na dodavatele opravy krovů, nejnižší a zároveň vítězná nabídka činí 4 428 917 Kč vč. DPH. Protože částka mnohonásobně převyšuje možnosti farního rozpočtu, rozhodla se farnost zažádat o dotaci z prostředků veřejných rozpočtů. Byla podána žádost o dotaci do Havarijního programu Ministerstva kultury a zároveň do programu Památky Fondu Vysočiny. Zde byla podmínka min. 10% účasti obce, zastupitelstvo obce tuto záležitost podpořilo na zasedání konaném 31. 10. 2022 a zavázalo se ke každoroční spoluúčasti ve výši 100 000 Kč v letech 2023 - 2027. Prozatím se však nepodařilo ani jednu dotaci získat. Z toho důvodu se farnost rozhodla první etapu oprav provést v tomto roce z vlastních zdrojů a žádá o finanční podporu obce 100 000 Kč, která se neváže na žádnou dotaci. Se zahájením prací v letošním roce se zvyšuje šance pro přidělení dotace v následujících letech, kdy bude spoluúčast obce opět podmínkou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje žádost o dotaci obce Nížkov na opravu krovů farního kostela sv. Mikuláše v Nížkově v roce 2023. Dotace bude poskytnuta ve výši 100 000 Kč.

Usnesení č. 3/2023/Z8 bylo schváleno.

 

5. Koupě pozemků parc. č. 493, 40, 248 v k. ú. Buková

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se skutečnostmi týkajícími se pozemků parc. č. 493, 40, 248 v k. ú. Buková, o kterých probíhají jednání již řadu let. Po opětovném jednání s vlastníky pozemku představil předsedající 3 varianty, které přicházely v úvahu. Nicméně 2 z nich byly vlastníky zamítnuty. Protože se jedná o pozemky, přes které vede mimo jiné příjezdová cesta k domovům některých místních občanů, nabízí se odprodej. Majitelé prodají pouze jako celek o celkové výměře 901 m2 za pevně stanovenou částku 850 000 Kč. Předsedající vyzval zastupitelstvo k diskusi. Padla jednohlasná shoda o tom, že je třeba pozemky odkoupit ve prospěch obce a místních občanů. Prostor bude možno v budoucnu využít pro obecní účely.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje odkup pozemků par. č. 493, 40, 248 v k. ú. Buková od JPa LP o celkové výměře 901 m2 a celkové částce 850 000 Kč, tj. 943,4 Kč/m2.

Usnesení č. 4/2023/Z8 bylo schváleno.

 

6. Koupě nemovitosti parc. č. 72, č. p. 75 v k. ú. Nížkov

Předsedající informoval zastupitelstvo obce o chystaném prodeji prostoru bývalé škrobárny, jedná se o budovu č. p. 75 vedenou jako zemědělská stavba, parc. č. 72 o výměře 938 m2. Předsedající dále informoval o snaze a vedených jednáních ze strany obce nemovitost odkoupit. Dále informoval členy zastupitelstva, že nemovitost se bohužel nepodařilo odkoupit.

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí bez přijatého usnesení.

 

7. Dohoda o provedení práce se zastupitelem

Zastupitelstvo obce Nížkov bylo seznámeno s tím, že neuvolněný člen zastupitelstva obce Jiří Eduard Špaček vykonává pro obec práce související s přestavbou webu, vytvořením a správou mobilní aplikace atd. nad rámec svých povinností a projednalo proto možnost vzniku pracovně právního vztahu.

Zastupitelstvo obce Nížkov stanovilo podmínky uzavření dohody o provedení práce:

 • Maximální počet odpracovaných hodin dle zákona – 300 hod.
 • Odměna za hodinu práce – 200 Kč.

V rozpravě se všichni členové zastupitelstva obce vyslovili pro vznik pracovně právního vztahu dle navrhovaných podmínek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje uzavření dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem obce Jiřím Eduardem Špačkem za podmínek uvedených výše.

Usnesení č. 5/2023/Z8, Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje uzavření dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem obce Jiřím Eduardem Špačkem za podmínek max. počet odpracovaných hodin 300 s odměnou 200 Kč za hodinu práce.

 

8. Vybudování středového chodníku a zázemí hřbitova

Předsedající seznámil členy zastupitelstva obce s vytvořenou studií na vybudování středového chodníku a zázemí hřbitova a představil hrubou cenovou nabídku od Ing. arch. TB na cca 2 500 000 Kč.  Následně dal prostor zastupitelům obce, aby se na základě těchto informací vyjádřili, zda uvažovat o zadání projektové dokumentace. Z velké části se nachází místní hřbitov na církevním pozemku. V případě, že budeme chtít využít dotací, bude realizováno po pozemkové úpravě (plán realizace výměny pozemků cca r. 2026), příp. dříve se souhlasem majitele.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí vytvořenou rozpracovanou studii v rámci rekonstrukce hřbitova a doporučuje zadání projektové dokumentace k následné realizaci akce, bez přijatého usnesení.

 

9. Rekonstrukce budovy obecního úřadu

Dále informoval předsedající členy zastupitelstva o tom, že je rozpracována případová studie pro rekonstrukci obecního úřadu, jejíž vytvoření bylo zadáno radou obce. V této studii je zahrnuta vedle rekonstrukce střechy také rekonstrukce dvou stávajících bytů a vytvoření dvou nových bytů v půdních prostorách. Předpokládaný hrubý rozpočet nástavby objektu obecního úřadu je 8 500 000 Kč, vypracování projektové dokumentace (od návrhu, stavebního povolení až po dokumenty pro provedení stavby) činí cca 500 000 Kč (v jednání). V ideálním případě opět předpoklad získání dotace na rekonstrukci v budoucnu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje zadání projektové dokumentace k realizaci budovy přestavby bytového domu „Obecní úřad“ .

Usnesení č. 6/2023/Z8 bylo schváleno.

 

10. Rozpočtové opatření 11/2023

Předsedající informoval členy zastupitelstva obce, že bude třeba vytvořit rozpočtové opatření č. 11/2023 na zadání projektové dokumentace k realizaci budovy přestavby bytového domu „Obecní úřad“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nížkov schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2023.

Usnesení č. 7/2023/Z7 bylo schváleno.

 

 11. Žádost o koupi stavební parcely č. 896/12 o výměře 906 m2 v k. ú. Nížkov – odstoupení od žádosti.

Předsedající informoval zastupitelstvo obce o tom, že na minulém zasedání byl usnesením č. 4/2023/Z7 schválen prodej stavební parcely č. 896/12 o výměře 906 m2 v k. ú. Nížkov paní MN, v částce 1000 Kč/m+ DPH, nicméně ta se dne 16. 8. 2023 své žádosti z důvodu vzdala, usnesení č. 4/2023/Z7 zneplatněno.

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí bez přijatého usnesení.

 

12. Pošta Partner

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou na zřízení Pošty partner v obci Nížkov. Jedná se o poštu provozovanou třetí osobou s příslušným živnostenským oprávněním. V rozpravě vyjádřili členové zastupitelstva nesouhlasné stanovisko k budování Pošty partner se snahou udržet v Nížkově co nejdéle pobočku České pošty.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zamítá zřízení pobočky Pošty Partner dle nabídky České pošty.

Usnesení č. 8/2023/Z7 bylo schváleno.

 

13. Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny a zemního plynu

Předsedající informoval zastupitelstvo obce, že na základě rozhodnutí rady obce byl uzavřen dodatek smlouvy s firmou SFORP s.r.o., která zajištuje komplexní energetické poradenství a servis, za účelem vysoutěžení nových cen elektřiny a plynu pro obecní odběrná místa na r. 2024 – 2025. Dodávky elektřiny bude obci zajišťovat společnost ČEZ ESCO, a. s. (cen. relace 3990 Kč/MWh bez DPH + distribuce) a dodávky zemního plynu společnost Pražská plynárenská, a. s. (1427 Kč/MWh + daně, poplatky a distribuce).

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí bez přijatého usnesení.

 

14. Pojištění majetku obce

Předsedající informoval zastupitelstvo obce o uzavření nových pojistných smluv týkajících se obecního majetku, které zprostředkovala společnost PETRAST, a. s.

Nově je majetek obce pojištěný u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group. Jedná se o náhradu PS č. 8603394813, kdy došlo především k úpravě pojistných částek u nemovitostí, a to navýšením pojistné částky z původních 99 mil. Kč na současných 205 mil. Kč. Dále bylo navýšeno o defibrilátor,úřední desku, navýšení pojistného plnění pro případ vandalismu, přidáno nové sportoviště v Bukové. Původní roční pojistné 43 000 Kč, nyní po navýšení pojistných částek 61 290 Kč.

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí bez přijatého usnesení.

 

15. Ostatní

Předsedající seznámil zastupitelstvo s následujícími skutečnostmi:

 • K 30. 9. 2023 se rozhodl ukončit pracovní poměr dohodou obecní zaměstnanec Kamil Vejvoda. Na základě rozhodnutí rady obce bude vytvořeno nové pracovní místo na celý úvazek a vypsán záměr na jeho obsazení.
 • Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou rozhodl o omezení svéprávnosti paní J. P., která má trvalý pobyt v obci Nížkov, a to na dobu 5 let z důvodu závažného duševního onemocnění. Opatrovníkem jmenována Obec Nížkov.
 • Rekonstrukce MŠ – vše probíhá podle plánu.
 • Rekonstrukce vodovodu –uzavírka silnice plánována do 30. 9. 2023, poté dojde k přípojkám k jednotlivým domům. Z technických důvodu je prodlouženo o 1 měsíc.
 • Sběrný dvůr – připravena projektová dokumentace, probíhá připomínkování ve spolupráci s  Ing. arch. Tomášem Bezchlebou.
 • Rekonstrukce chodníků – projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků je připravena, podléhá odsouhlasení.
 • Výsadba stromů k železniční zastávce proběhne hned, jakmile bude schválena dotace.
 • Dotace pro HZS je zaregistrována, podlehá schválení.
 • Probíhá nátěr střechy na ZŠ Nížkov.
 • Probíhají finální úpravy na rekonstruovaném volejbalovém hřišti u koupaliště. Předběžná cena úpravy cca 250 000 Kč.
 • FVE - žádost o dotaci byla podána, čeká se na schválení. Po vypsání veřejné zakázky a vysoutěžení firmy je předpoklad realizace cca duben 2024 (ZŠ) a srpen 2024 (MŠ).
 • Společnost SforP s.r.o. by ráda na příštím jednání zastupitelstva představila jejich projekt týkající se komunitní energetiky.
 • Byl obnoven bezdrátový rozhlas primárně pro výstražný systém IZS na 4 místech – OÚ Nížkov, ZD Nížkov, Buková, Špinov. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k zamyšlení, zda obnovit rozhlas ve větší míře.
 • Byla spuštěna aplikace „V obraze“ od společnosti Galileo, nutno informovat občany, aby si ji nainstalovali.
 • Bude naplánováno školení k defibrilátoru – minimálně pro výjezdové jednotky plus zájemce z řad veřejnosti.
 • Probíhá jednání s mobilními operátory. Všechny tři společnosti přislíbili měření/revizi signálu.
 • Předseda kontrolního výboru Kamil Vejvoda informoval o tom, že 25. 4. 2023 proběhlo zasedání kontrolního výboru. Byla provedena kontrola zápisů z rady obce od 10.1. do 12.4., při které neshledali žádné pochybení. Po konzultaci se starostou obce byla dohodnuta nutnost aktualizace jednacího řádu zastupitelstva obce.
 • Přísedící z řad občanů p. Mokrý informoval i špatném stavu polní cesty v „Roškách“ a komplikacích způsobených přívalovým deštěm. Následně vyzval k vyjádření, co s tím bude obec dělat. Místostarosta David Toufar informoval o možnostech, které konzultoval s předsedou ZD Nížkov a krocích, které budou učiněny ve spolupráci se ZD Nížkov na poli, odkud masa vody při přívalových deštích primárně teče.

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí, bez přijatého usnesení.

 

Předpokládaný termín dalšího setkání zastupitelstva obce je 6. 10. 2023.

Zasedání bylo ukončeno ve 22:40 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 11. 9. 2023

Zapisovatel: Ing. Jana Fiksová                    

Ověřovatelé: David Toufar, Kamil Vejvoda

 

Přílohy:

2023_09_07 Z8 Zápis ze zasedání zastupitelstva - WEB.pdf (253.12 kB)

2023_09_07 č. 2/2023/Z8 - Závazné podmínky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nížkov - Loučka IV (849.68 kB)

Datum sejmutí: 31. 12. 2023 Zodpovídá: Správce webu

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rybník Jílák a konec obce směr Buková | ½ 20. století

Mobilní aplikace

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru